Правата на хора с увреждания

През 2006 година ООН приема Конвенция за правата на хората с увреждания. Конвенцията е ратифицирана от Европейския парламент в края на 2012 година, а България е страна по нея от 26 януари 2012 г. Но за какво всъщност "говори" Конвенцията? Кои са най-важните моменти от нея?

На първо място трябва да се отбележи мисията на Конвенцията, която е преди всичко да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи от страна на всички хора с увреждане и да подпомага за зачитането на човешкото им достойнство.

** Хора с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която, при взаимодействие с различни пречки, би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. **

Освен това Конвенцията цели една промяна в нагласите и подходите спрямо лицата с увреждания. Те не се разглеждат като "обект" на благотворителност, лечение и социална закрила, а като субекти с права, които са способни за предявяване на тези права и вземане на решения за живота си, въз основа на своето свободно и осъзнато съгласие, както и да бъдат активни членове на обществото. Конвенцията дава всеобщо признание на достойнството на хората с увреждания.

Конвенцията е оформена на базата на основните принципи и съответно кореспондиращите им права и задължения.

Всички тези принципи, права и задължения действат наред с останалите установени човешки права и основни свободи, залегнати във редица международни споразумения и национални законодателства.

NB! В процеса на реализирането на всичко онова изброено по-горе задължително трябва да бъдат включени представители нахората с увреждания за постигане на максимални резултати. Това означава, че те представително трябва да се включват при провеждането на каквито и да е инициативи и кампании, свързани с правата и ежедневието на хората с увреждания. Както в тяхното организиране, така и в осъществяването им.

Но какво означават всички тези принципи за мен като човек с увреждане? Какви права имам, когато прогласените принципи просто не се спазват, нито пък задълженията, поети от държавата с ратифицирането на въпросната конвенция? Как мога да постъпя като родител на дете с увреждане при явна липса на достъп до образование, работа, отдих и спорт?

Актуализирал: Лора Терзиева.

[toggles][toggle title="Източници"] Конвенция за правата на хората с увреждания:чл. 1 - относно основните цели на Конвенцията и дефиницията на човек с уврежданечл.3 - относно основните принципи на особената закрила на хората с уврежданиячл.4 - относно включването в обществото на хората с уврежданиячл.5 - относно забраната за дискриминация на хората с уврежданиячл. 9, чл. 13, чл. 19, чл. 21, чл. 24-30 - относмо множеството проявления на принципът на достъпност на различните обеществени блага по отношение на хората с увреждания Административнопроцесуален кодекс:чл. 81 и следващите - относно обжалването на административните актове Закона за интеграция на хората с увреждания:чл. 8 - относно органите, които провеждат държавната политика по отношения на хората с увреждания Закон за нормативните актове:чл. 15 - относно юридическата сила на Конвенцията за интеграция на хората с увреждания[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Деница

Кожухарова

23.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си