Безработен съм! Как да се регистрирам в Бюрото по труда?

В днешно време много трудно мога да си намеря работа. Хората говорят за икономическа криза и често се оплакват, че са уволнени от работодателя си. За съжаление и аз се озовавам без работа и се питам: Ами сега накъде!? Мога ли да получавам някакви помощи като безработен и какви права имам?

Оказва се, че държавата все пак е помислила за безработните лица като мен и ми дава право да се регистрирам в дирекция “Бюро по труда” към териториалното поделение на Агенцията по заетостта. В този случай аз официално заявявам, че не работя, търся работа и не попадам в друга група търсещи работа лица; както и че имам готовност да започна работа в 14-дневен срок от уведомяването ми за свободна такава. В определени случаи ми се полага парично обезщетение и възможност да посещавам курсове за професионална квалификация.

Силно препоръчително е да се консултирам с адвокат за всички възможности, които имам, както за най-бюджетния и лесен начин за постигането им.

1. Как и къде се извършва самата регистрация?

Регистрирам се по постоянния или настоящия си адрес в съответната териториална Агенция по заетостта. Процедурата извършвам лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на определен набор от документи. Изтегли Документи за получаване на обезщетение за безработица.

Не мога да бъда регистриран в друга териториална дирекция на Агенцията по заетостта към датата на подаване на заявлението в противен случай регистрацията ще ми бъде отказана. След като успешно мина през процеса на регистрация, получавам регистрационна карта.

Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място за мен, то трудов посредник ме свързва с работодателя, който го предлага.

В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.

В случай, че за мен няма подходяща работа при регистрацията в Бюрото по труда и такава не се появи в първия месец, откакто се водя безработен, ще ми бъде изготвен индивидуален план за действие.

Ако ми се наложи, мога да искам да ми бъде издадена служебна бележка за удостоверяване на регистрацията ми като безработен. Такава например ще ми е необходима, ако детето ми кандидатства за социална стипендия.

2. Като безработен мога да се ползвам и от следните права:

Когато съм регистриран като безработен, освен права, имам и задължения: да изпълнявам препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъда писмено поканен от Агенцията по заетостта, съм длъжен да се явя на посочените дата и час.

Като безработен освен права, имам и редица задължения:

3. Кога се прекратява регистрацията ми?

Право на следваща регистрация в Бюрото по труда имам не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация и в случай, че нямам задължения, които произтичат от към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието ми в съответните програми, мерки и обучения. В случай, че съм бил дисциплинарно уволнен, имам право на повторна регистрация едва след 12 месеца.

Важно! Ако успея да представя доказателства за наличието на уважителни причини, заради които не съм успял да изпълня съответните ми задължения, регистрацията ми се възстановява.

Изключения от посоченото горе право на следваща регистрация има, когато регистрацията ми е прекратена поради следните основания:

4. Имам право на парични помощи от Агенцията по заетостта след като бъда нает на работа при следните случаи:

Важно! Тези суми пари НЕ подлежат на данъчно облагане.

5. Имам право на парични помощи при стартиране на бизнес

Ако искам самостоятелно или заедно с друго лице да започна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, като регистриран безработен с право на парично обезщетение, имам право на еднократна парична сума от фонд "Безработица" след одобряване на бизнеспроекта ми от Агенцията по заетостта. Трябва да подам заявление за това до Агенцията по заетостта, с което желая да получа еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица.

6. Имам право на обучения за придобиване на професионална квалификация

Имам право да се включа в обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта, което може да се предхожда от професионално ориентиране и да се заплаща от агенцията (разходи за транспорт, квартира, стипендия и др. в зависимост от съответното обучение).

Актуализира: Радостина Бръмбарова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):

чл. 17, ал. 1, т. 1 -8 от ЗНЗ – относно правата ми като безработен;

чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗНЗ – относно правото на регистрация като безработен;

чл. 18, ал. 2 и 4 от ЗНЗ – относно регистрацията като безработен;

чл. 19, ал, 1 и 2 от ЗНЗ – относно правата ми като безработен;

чл. 20, ал. 1-2 от ЗНЗ – относно задълженията ми като безработен;

чл. 20, ал. 3-4 от ЗНЗ – относно случаите на прекратяване на регистрацията като безработен;

чл. 20, ал. 5 и 9 от ЗНЗ – относно правото на повторна регистрация;

чл. 20, ал. 6 от ЗНЗ – относно възстановяване на регистрация;

чл. 42 и 42а от ЗНЗ - относно правото на парични помощи;

чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – относно правото на парични помощи за стартиране на бизнес;

чл. 63, 65 и 66 от ЗНЗ – относно правото на обучения за професионална квалификация;

§ 1 от Допълнителните разпоредби от ЗНЗ – относно дефиниция на термина „безработен“.

§ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ППЗНЗ):

чл. 14 от ППЗНЗ - относно регистрацията като безработен;

чл.14, ал. 5, т. 1 от ППЗНЗ – относно повторното регистриране в друга Агенция по заетостта;

чл.15, ал. 3 от ППЗНЗ – относно издаването на регистрационна карта;

чл. 15, ал. 5 от ППЗНЗ – относно изготвянето на инидидуален план за действие;

чл. 15, ал. 7 от ППЗНЗ – относно изготвянето на график за посещения;

чл. 15, ал. 8 от ППЗНЗ – относно правото на издаване на служебна бележка;

чл. 34 от ППЗНЗ – относно паричните помощи за безработни.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

30.3.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си