Регистрация на полезен модел

Изобретил съм нещо, което е ново и намира приложение в някоя област на техниката. Запознат съм с възможността да патентовам своето изобретение, но процедурата по патентоване ми се струва твърде сложна и скъпа. Освен това не съм сигурен дали изобретението ми покрива всички изисквания, за да получи патент. Възможно ли е да поискам друг вид защита?

Какво е полезен модел?

Най-лесно мога да разбера същността на полезния модел, ако знам, какво е изобретение. Полезният модел е нещо като изобретение, което не покрива напълно всички критерии за патентоване, а именно:

Знаеш ли, че патентите и полезните модели са само част от многобройните права, които се включват в сферата на интелектуалната собственост. Понякога за твоята идея може да има и по-добра защита. Екипът ни е изготвил цял курс по темата. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.

Основната разлика между изобретението и полезния модел по отношение на критериите е, че някои от тях са занижени за полезните модели, затова и те в практиката понякога се наричат “малки изобретения”.

Това се отнася в най-голяма степен за изобретателската стъпка. За разлика от изобретението, което трябва да бъде новаторско дори от гледната точка на специалист в областта, то изобретателската стъпка на полезния модел се преценява от гледна точка на лице, което има познания в областта, но не е специалист. Иначе казано, това, което съм изобретил, може да не е годно да бъде патентовано, но пък да може да бъде защитено като полезен модел.

Изключенията, които са относими към патентоването на изобретения, са валидни и за полезните модели, но освен тях има и други изключения. Не мога да регистрирам идея или теория. Необходимо е да реализирам моята идея в конкретно изобретение или модел. Колкото и иновативни да бъдат измислените от мен решения и методи, не е достатъчно просто да ги опиша.Освен това нямам право да регистрирам като полезен модел компютърни програми, породи животни или сортове растения, а също така и модели, които противоречат на морала в обществото (например клониране на хора и изменение на генетичната идентичност) или пък се отнасят до приложението на метод за хирургично лечение на хора и животни. Трябва да имам предвид, че не мога да регистрирам и полезен модел, който има единствено биотехнологичен характер.

Важно! Полезният модел не се патентова, а се регистрира в Патентното ведосмтво. Ако поискам регистрация като полезен модел на изобретение, което е годно дори за патентоване, то няма да получи патент, а ще бъде регистрирано като полезен модел. Имам право, обаче, за едно и също изобретение да подам паралелно както заявка за патентоване, така и заявка за регистрация на полезен модел, т.е. две различни заявки заедно. Освен това мога в хода на процедурата по патентоване, да поискам същата да се трансформира в процедура по регистрация на полезен модел, която е по-евтина и опростена.

Каква защита ми дава регистрацията на полезен модел?

Имуществените права, които регистрацията на моя полезен модел ми осигурява, са аналогични на правата, които дава патентът за изобретения:

  1. право да използвам полезния модел, включително неговото производство, имитация, продажба и внос;
  2. право да забраня на други лица да използват модела ми;
  3. право да разрешавам на трети лица да използват полезния модел.

Както при патента, правата ми върху моя полезен модел се простират единствено върху неговото използване за търговски цели. Освен това, ако аз самият не използвам модела си за търговски цели и отказвам да предоставя това право на други лица срещу разумно възнаграждение или пък, ако общественият интерес налага това, мога да бъда принуден от Патентното ведомство да разреша използването на модела.

Обхват за закрилата на полезен модел

Териториалният обхват на защитата, която регистрацията на моя полезен модел ще ми осигури, се простира единствено на територията на страната.

Основната разлика с патента е в срока на защита. Срокът на регистрацията на полезния модел е 4 години, считано от датата на подаване на заявката. Имам право да поискам удължаване този срок два пъти за по 3 години, т.е. общият срок на регистрацията не може да надвиши 10 години.

Процедура по регистрация

Процедурата за регистрация на полезния модел е почти аналогична с процедурата за патентоване на изобретения. Подава се заявка в Патентното ведомство, която се проверява от експерт. Ако всичко със заявката е наред, моят полезен модел ще бъде регистриран и на мен ще ми бъде издадено свидетелство за регистрацията.

Най-сериозното облекчение спрямо процедурата по патентоване се изразява в това, че Патентното ведомство няма да провери, дали моят полезен модел отговаря на изискванията за новост и изобретателска стъпка, ами ще приеме, че това е така.

Важно! Ако заявя за регистрация полезен модел, който не е нов или творчески, той все пак ще бъде регистриран и аз ще получа защита. Възможно е, обаче, трето лице впоследствие да оспори полезният модел и да поиска от Патентното ведомство да проучи дали той покрива критериите за новост и изобретателска стъпка. Ако се окаже, че моят модел не отговаря на съответните изисквания, регистрацията му ще бъде заличена и аз ще изгубя правото на защита, която тя ми дава.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ):

чл. 7 ЗПРПМ - относно някои изключения от патентоспособността на изобретенията и възможността за регистрация на полезни модели;

чл. 12, ал. 3 ЗПРПМ - относно действието на патента и полезния модел спрямо трети лица;

чл. 19 ЗПРПМ - относно имуществените права на заявителя;

чл. 19, ал. 3 ЗПРПМ - относно правото на ползване на полезния модел;

чл. 20 ЗПРПМ - относно възможността за използване на модела за лични цели;

чл. 21 ЗПРПМ - относно преждеползването;

чл. 73 ЗПРПМ - относно закрилата на полезните модели;

чл. 73а - чл. 73г. ЗПРПМ - относно критериите за регистрация на полезен модел;

чл. 74 ЗПРПМ - относно срока на регистрация на полезен модел;

чл. 74б, ал. 1 - относно заличаване на регистрацията при несъответствие на полезния модел с изискванията за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост;

чл. 74в ЗПРПМ - относно принудителната лицензия на полезни модели;

чл. 75 и сл. ЗПРПМ - относно заявката за регистрация на полезен модел;

чл. 75д ЗПРПМ - относно процедурата по регистрация на полезен модел;

чл. 75е ЗПРПМ - относно проверката за съответствие с изискванията за новост и изобретателска стъпка;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

16.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си