Важни Законодателни Промени в Областта на Данъците и Таксите, Приети от Народното Събрание

[Дата: 12/12/2023]

Народното събрание на Република България одобри на второ четене ключови изменения в няколко данъчни закона. Промените засягат Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), и Закона за корпоративното подоходно облагане.

Едно от основните нововъведения е свързано с автоматизацията на процеса по отчитане на промените в обстоятелствата, които влияят на размера на местните данъци. След преустройство или промяна на предназначението на сграда или обект в нея, съответните промени ще бъдат отразявани служебно от общинските служители, като данъчно задължените лица ще получават уведомление в 30-дневен срок. С това се елиминира нуждата от подаване на данъчни декларации в тези случаи.

Законодателите също така отхвърлиха предложение за актуализация на данъчните оценки на имотите, което щеше да доведе до промяна на такса смет. Така, поне за следващата година, не се предвиждат промени в размера на такса смет в зависимост от данъчната оценка на имотите.

Важно изменение в Закона за ДДС е въвеждането на диференцирана ставка от 9% за ресторантьорите до 31 декември 2024 г., и същата ставка за общата туристическа услуга и фитнесите, но до 30 юни 2024 г. С тези промени се увеличава и прагът за регистрация по ДДС от 100 хиляди лева на 166 хиляди лева.

Забележително е решението за въвеждане на корпоративен данък от 15% за многонационалните и големите национални групи предприятия. Това изменение съответства на европейски директиви и цели да осигури минимално ефективно данъчно облагане на такива предприятия, работещи на единния пазар.

Народното събрание прие и Процедурни правила за избор на съдии в Конституционния съд, уточнявайки срокове и процедури за представяне на кандидатите.

Тези законодателни промени подчертават ангажимента на българското правителство към усъвършенстване на данъчната система, повишаване на ефективността и прозрачността, както и съобразяване с европейските стандарти и практики.

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Анон

Иванов

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си