Корпоративен данък. Кога фирмата ми дължи данък печалба?

Тази година учредих своя фирма. За щастие бизнесът потръгна и дори в крайна сметка успявам да генерирам малко печалба. Знам, че както аз като физическо лице дължа данък общ доход, така и фирмата дължи данък печалба. Той всъщност се нарича корпоративен данък. По някои черти си прилича с данък общ доход, но по други се различава значително.

Кога се дължи корпоративен данък?

Фирмата ми дължи корпоративен данък, когато е реализирала печалба през данъчната година. Данъчната година всъщност съвпада с календарната - 1 януари до 31 декември. Печалбата, разбира се, е положителният финансов резултат, който се получава, когато сметна всички приходи и разходи за годината. Ако финансовият резултат е отрицателен, значи фирмата е на загуба.До този момент е доста просто. Чистият финансов резултат, ако е положителен, се нарича счетоводна печалба. Да кажем обаче, че аз искам да си спестя плащането на корпоративен данък и изкуствено да намаля печалбата. Краят на годината наближава и по мои сметки ще имам печалба от 1000 лв. Не искам да плащам данък, затова правя дарение от името на фирмата на някой друг за сумата от 1000 лв. Така печалбата ми е 0 лв. и няма да заплащам данък. Номерът ми, уви, няма да мине.

Счетоводна печалба и данъчна печалба

Печалбата на фирмата ми бива два вида - счетоводна и данъчна. Понякога размерът на тези две печалби съвпада, но често се различава. Това е така, защото за данъчни цели законът не признава някои разходи и приходи. Дарението, за което говорих например, не се признава за разход. Счетоводно печалбата на фирмата ми е намаляла с тези 1000 лв., които дарих, но те не се вземат предвид при данъчната печалба и аз ще трябва да платя данък върху тях.Има и други разходи, които не се признават за данъчни цели. Такива са глобите на фирмата ми, разходи, които не са свързани с дейността и разходи, които не са документално обосновани. Затова е важно винаги да пазя счетоводните си документи.Съществуват също и приходи, които не се признават за данъчни цели. Основно това са приходи от дивиденти, които фирмата ми получава за това, че участва в друга фирма. Ако, например, моята фирма е собственик на друга фирма, която е реализирала печалба, тази печалба вече се облага с данък от 10%. Моята фирма има право да получи печалбата след облагането с данък, като този приход не се взима предвид при определянето на печалбата на моята фирма.Годишната данъчна печалба е данъчната основа за корпоративен данък, който фирмата ми дължи. Не винаги е лесно да я пресметна, затова е добре да се доверя на счетоводител.

Обявяване на ГФО

Размер на данъка

Размерът на данъка се изчислява с две понятия - данъчна ставка и данъчна основа. Вече знам, че данъчната основа е годишната печалба на фирмата. Ставката се определя от закона и е 10%, т.е. дължимият данък е 10% от печалбата.Това правило има изключение. Например за производствена дейност в район с висока безработица данъкът може да бъде и 0%. За целта обаче трябва да са наети на работа поне 10 лица от този район и спестеният данък да се инвестира в производството.

Как се декларира корпоративен данък?

Фирмата ми е длъжна да декларира дължимия корпоративен данък в данъчна декларация. Тя се подава до 31 март на следващата календарна година. Мога да я подам на място в съответната териториална дирекция на НАП или по пощата. Ако имам електронен подпис, мога да подам декларацията и по интернет.Подаването на декларацията по електронен път е за предпочитане, тъй като в този случай имам право на отстъпка от 1% върху дължимия данък. Тя обаче важи само, ако платя данъка до 31 март на следващата година. Максималният размер на отстъпката е 1000 лв.

Авансови вноски

Основното правило е, че трябва да платя корпоративен данък за цялата предходна година в срок до 31 март на следващата. В някои случаи обаче трябва да правя авансови вноски. Това задължение ще възникне за мен, ако през предходната година фирмата ми е реализирала приходи от продажби в размер над 300 000 лв.Ако годишните приходи на фирмата са над 300 000 лв., но под 3 000 000 лв., трябва да се правят авансови вноски на три месеца. Ако приходите са над 3 000 000 лв., се правят месечни авансови вноски.

Как се плаща корпоративен данък?

Има три начина да платя дължимия данък.

  1. да го внеса от името на фирмата по банкова сметка на НАП. Това е най-популярният начин.
  2. да го платя по интернет чрез дебитна карта. В този случай е необходимо фирмата да има регистрация в ePay и НАП.
  3. да направя плащане чрез пощенски запис.

[toggles][toggle title=Източници] Закон за корпоративното подоходно облагане:чл. 18 и чл. 19 - Относно данъчната основа;чл. 20 - относно данъчната ставка на корпоративния данък;чл. 22 и сл. - относно начинът за определяне на данъчния финансов резултат;чл. 83 и сл. - относно авансовото заплащане на корпоративен данък;чл. 94 и сл. - относно декларирането на корпоративен данък;Чл. 184 и сл. - относно някои облекчения по отношение на корпоративния данък .[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

12.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си