Листовки, кормуване... или как да взема шофьорска книжка?

Като курсист вече преминах теоретичното и практическото обучение, за вземане шофьорска книжка. Положих успешно и “вътрешните” изпити. Но за съжаление най - трудното тепърва предстои. Добре е да бъда подготвен какво следва.

Явяване на изпит

Преди да получа така желаната шофьорска книжка трябва да се явя на изпити - теоретичен (листовки) и практически (кормуване)- пред изпитна комисия с председател и членове, определени от директора на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Задължение да ме запише за тези изпити има школата, в която се обучавам. Изпитите отново (както “вътрешните”) се състоят в решаване на тест - на хартиен или електронен носител (таблет), и в управление на МПС на учебна площадка и/или по пътищата в населеното място. Първо се явявам на листовки, а след това и на кормуване, които се провеждат в различни дни.

Има ли все пак някакви срокове ?

Добре е да знам, че ако в 1-годишен срок от полагане на теоретичния изпит не се явя на практически, ще трябва отново на положа теоретичен - така да се каже, “листовките” важат 1 година.

Какво ще ми струва явяването на изпитите?

Трябва да имам предвид, че за явяване на изпитите се заплащат и такси. Да кажем, че школата ми е заявила явяване на цяла група на теоретичен изпит или практически изпит - таксата ще бъде 100 лв. за групата, а ако се явявам като отделен кандидат на теоретичен изпит - 20 лв.

Как протичат изпитите?

Теоретичните изпити се провеждат в кабинети на ИД “Автомобилна администрация”, снабдени с видеонаблюдение. Практическият изпит за управление на автомобил (най - често на практика) се провежда по пътищата в населено място - областен град или с жители над 30 000 души. Автомобилът, на който ще бъда изпитван, трябва също да има камера, която записва случващото се в автомобила и пътя, по който се движа. Важно е камерата да записва и картина, и звук, които впоследствие да могат отново да бъдат възпроизведени. Важно! Шофирането е много отговорно действие и за съжаление понякога създава сериозни и опасни за живота ситуации. За да съм подготвен за тях, трябва задължително да премина и през курс за оказване на първа долекарска помощ. Той се организира от Българския червен кръст и в края му ще трябва да положа тест. Ако го премина успешно, ще получа удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ, което ще ми бъде нужно, за да получа книжката си. На курса ще се науча например как да спра кръвотечение, да превържа рана, да направя “изкуствено” дишане и други полезни неща, които често могат да бъдат животоспасяващи!

Успешно полагане на изпитите

Теоретичният изпит за шофьорска книжка за лек автомобил се състои от 45 въпроса, за които разполагам с 40 минути, а максималният брой точки е 97. За да съм го издържал, трябва да получа поне 87 точки. По време на практическия изпит моите грешки се отразяват от изпитващия в контролна карта чрез специално електронно устройство. То подава данни до информационната система, поддържана от ИД “Автомобилна администрация”. Докато ме изпитват в лекия автомобил могат да присъстват изпитната комисия и следващите по ред за изпит кандидат. Комисията няма право да се намесва в управлението на автомобила по време на изпита ми - да ми помага, да ми пречи като хваща кормилото например, освен ако трябва да предотврати пътнотранспортно произшествие или ако особено се затруднявам или застрашавам останалите участници в движението. Практическият изпит продължава не по - малко от 25 минути. Кормуването се прекратява, ако комисията се намеси, защото създавам опасност за другите на пътя или има предпоставка за ПТП. Изпитната комисия ще оцени способността ми да управлявам безопасно МПС, а оценката ми се нанася в протокол. Важно! Ако се проваля на практическия изпит, ще трябва да премина допълнително обучение, за да се явя отново - най - малко 4 учебни часа (за лек автомобил).

Имам ли право на възражения по провеждането на практическия изпит?

Изричен ред за подаване на жалба от мен като изпитван няма. Разбира се, винаги мога да изпратя жалба в свободен текст до ръководителя на ИД “Автомобилна администрация” или пък до началника на съответната ДАИ. Ако членът на комисията или пък ръководителят на учебната школа смятат, че при провеждане на изпита са допуснати нарушения, трябва да впишат забележка в изпитния протокол. Най - късно до края на следващия работен ден те уведомяват ръководителя на ИД “Автомобилна администрация”. Добре е да имам предвид, че записите от теоретичните и практическите изпити се пазят 3 месеца.

Какво следва след изпитите?

В първия работен ден след провеждане на изпитите регионалното звено на ИД “Автомобилна администрация” - съответната ДАИ изпраща на областна дирекция на МВР екземпляр от изпитните протоколи. Въз основа на тях ще ми бъде издадена шофьорска книжка, ако съм положил успешно изпитите. Свидетелство за управление на МПС ще ми бъде издадено в няколко случая:

Ако имам свидетелство за управление на лек автомобил, неговият срок на валидност е 10 години.

Какви документи са ми необходими?

Следните документи трябва да подам в “Пътна полиция” при Областната дирекция на МВР по постноянния си адрес, а при подмяна на книжката ми поради изтичане на срока й на валидност - и в Районно управление на МВР:

Документите трябва да подам лично или да упълномощя някого с изрично нотариално заверено пълномощно. Добре е да нося оригиналите на всички документи в мен, в случай че служителят, който приема заявлението, ги поиска, за да ги свери с копията им.

Кога най - накрая ще получа шофьорска книжка?

Шофьорската ми книжка ще бъде готова за максимум 30 дни (при нормална поръчка) или до 10 дни (ако пусна “бърза поръчка”) от подаване на заявлението. Ако пък подавам заявление чрез дипломатическо или консулско представителство на България в чужбина, може да се наложи да чакам и до 90 дни.[toggles][toggle title=Източници]Закон за движението по пътищата (ЗДП):чл.151, ал.2 - относно преминаването на курс по първа долекарска помощ; чл.157, ал.4 - относно отнемането на всички контролни точки.Наредба № 38 от 16.04.2004г. за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРПИКППУМУРЗРО):чл. 4 - относно записване на изпит на кандидатите;чл.6 - относно вида на изпитите; чл.10 - относно поредността на изпитите;чл.11, ал.3 - относно мястото за провеждане на теоретичен изпит;чл.12, ал.4 относно видеонаблюдението в помещенията за теоретичен изпит;чл.13, ал.2 - относно населено място за провеждане на практически изпит; чл.15, ал.3 - относно видеонаблюдение в превозното средство; чл.28 - относно лицата, които провеждат изпитите;чл.38 - относно тестовете за теоретичен изпит; чл.39 - относно броя въпроси и точки на тестовете за теоретичен изпит;чл.43 - относно практическия изпит;чл.47 - относно превозното средство за провеждане на практически изпит; чл.48 - относно продължителността на практическия изпит; чл. 53 - относно оценяването на знанията по време на практическия изпит;чл.54 - относно възражения при нарушения по време на практическия изпит; чл.57 - относно предоставяне на изпитните протоколи на съответните ОД на МВР. Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина (НУРСУМОВТД):чл.11 - относно изпращането на изпитните протоколи на съответната “Пътна полиция” при ОД на МВР; чл.12 - относно случаите, в които се издава свидетелство за управление на МПС; чл.13 - относно необходимите документи при първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС.Наредба за условията и ред за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства (НУРООПДПМПС):чл.2, ал.2 - относно организирането на курс за оказване на първа долекарска помощ. Правалник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД):чл.7, т.6 - относно местата, в които се подават документите за издаване на свидетелство за управление на МПС; чл.33 - относно начина на подаване на документите; чл.35 - относно документите, които се изискват към заявлението.Инструкция № 3 за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадена от Министъра на транспорта:чл.36, ал.1 - относно отразяването на грешките на кандидатите по време на практическия изпит.Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта:чл.111 - относно таксите, които се събират за провеждане на теоретичен и практически изпит за придобиване на свидетелство за управление на МПС.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

22.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си