Правата и задълженията ми като прокурист

Ситуацията:

Имам близък приятел, който знае, че в момента съм в затруднено положение и си търся работа. Той ми каза, че ми има доверие и би могъл да ме направи прокурист във фирмата си, т.е. аз да стана представител на същата. Предложението му ми дойде точно навреме и го приех, макар че не съм много наясно какво точно ще се иска от мен. В следващите редове ще имам възможност да се запозная с фигурата на прокуриста и с правата и задълженията, които ще произтичат от това мое ново начинание.

Какво точно представлява прокурата?

Прокуристът е пълнолетно и дееспособно лице, което представлява даден търговец в отношенията му с други лица и управлява неговия бизнес. Като такъв съм натоварен и упълномощен от търговец (може да бъде не само ЕТ, но и търговско дружество) да управлявам предприятието му срещу възнаграждение. Като прокурист аз трябва да бъда упълномощен с нотариална заверка на подписа и да бъда вписан в търговския регистър. Вписването става по партидата на търговеца и има конститутивен ефект, т. е. едва от момента, в който прокурата бъде вписана в търговския регистър възниква моята представителна власт. Ако междувременно извърша някакво действие от името на търговеца, преди вписването да е факт, то това действие ще се нуждае от потвърждение. Отношенията между мен и търговеца се уреждат с договор. Следователно две са правоотношенията между мен и търговеца: едното - по упълномощителна сделка, другото - възникнало въз основата на договора. По силата на първото правоотношение се снабдявам с представителна власт, а по силата на второто, възникнало от договора - съм длъжен да извършвам действията, за които съм овластен. Възнаграждението, което ще получавам, също се уговаря по силата на договора.

Колективна прокура или множество прокуристи?

Освен на мен, упълномощаването може да бъде дадено и на друго лице. Вариантите са два :

  1. Колективна прокура - когато търговеца ни упълномощава да извършваме действията задължително заедно (Правното действие няма да е извършено валидно, ако не сме взели участие всички. Изисква се общата ни воля. Например при сключване на някаква сделка, в която представляваме търговеца, трябва да подпишем документите колективно - всички прокуристи).
  2. Множество прокуристи - всеки от нас да може поотделно да извършва управителните функции.

Това зависи от избора на търговеца. Но и в двата случая е важно едно - търговецът трябва да посочи кой от възможните варианти избира - на колективна прокура или на множество прокуристи и да впише това обстоятелство в Търговския регистър.Прокурист може да се назначи и за определен клон. Например търговец със седалище в София, който има клон и в Бургас е твърде ангажиран постоянно да пътува и взема решение да ме назначи като прокурист в клона си в Бургас, тъй като ще бъде много по - практично за него и бизнеса му.NB! Като прокурист, се подписвам, като прибавям към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата. Това изискване се отнася до случаите, в които действията предприети от мен се нуждаят от писмена форма. Например, когато сключвам някакъв писмен договор, тази добавка може да бъде осъществена технически по следния начин: чрез означението “прокурист”, “управител” или “като управител”.

Какъв ще бъде обемът на представителната ми власт?

Като прокурист, по силата на закона, имам право да извършвам всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговското занятие - да представлявам търговеца (да сключвам договори за продажба, замяна, наем, заем, застраховки, предявяване на искове и възражение и др.), да упълномощавам други лица за извършването на определени действия.

Ограничения на прокурата

Нямам право да променям индивидуалните белези на търговеца. Също така и да подавам молба за откриване на производство по несъстоятелност - тук трябва да уведомя търговеца в 7 дневен срок. Нямам право и да отчуждавам и да обременявам с тежести недвижими имоти собственост на търговеца (например да ипотекирам апартамент, който е негова собственост), освен ако не съм специално упълномощен. Специалното упълномощаване не означава, че непременно трябва да ми бъде издадено отделно пълномощно, а може да се съдържа още в учредяването на самата прокура, като в нея търговецът изрично ще посочи, че ми предоставя правото да се разпореждам с определени недвижими имоти, собственост на дружеството. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Прекратяване на прокурата:

Аз ще спра да бъда прокурист в следните ситуации:

  1. Оттегляне на пълномощното от търговеца, който представлявам;.
  2. Лицето, което представлявам, изгуби качеството си на търговец;
  3. Търговецът фалира;
  4. Със смъртта или поставянето ми под запрещение;
  5. При мой отказ.
  6. По взаимно съгласие.
  7. С изтичане на уговорения срок (прокурата може да бъде и срочна, като това обстоятелство също се вписва в търговския регистър).

NB! При всяко едно положение прекратяването на прокурата ми трябва да бъде заявено в Търговския регистър и едва след този момент то ще може да се противопостави на трети лица. Казано по друг начин, Търговският регистър е публичен - това е един вид защита за лицата, които договарят с мен, а и за самия търговец. Възможно е, лице което вече няма качеството на прокурист да продължи да се представя за такъв, като това може да доведе до много злоупотреби.Актуализира: Елвира Димитрова[toggles][toggle title="Източници"]Търговски закон :чл. 21, ал. 1 и 2 - относно фигурата на прокуриста и упълномощаването му;чл. 22 - относно правомощията на прокуриста;чл. 23 - относно отношенията между търговеца и прокуриста;чл. 24 - действие на упълномощаването по отношение на трети лица;чл. 25 - относно прекратяването на прокурата.Коментар на търговския закон - автор Огнян Герджиков, второ основно преработено издание[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Мирослава

Дудолова

24.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си