Административна услуга в тежък момент - удостоверение за наследници.

Ситуацията:

Моментът, в който възниква нуждата да ми бъде издадено удостоверение за наследници не е от приятните, защото е предшестван от смъртта на близък човек. В такива ситуации на хората “хич не им е до институции”, но поне остава успокоението, че процедурата е много кратка и не затормозява излишно гражданите. В конкретния случай ми се налага да подам молба - декларация, за да ми бъде издадено удостоверение, че съм наследник на наскоро починал роднина.

Удостоверението се издава само на лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението (в него се вписват всички живи и починали български граждани, чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване е Република България, чужденците, които са получили статут на бежанци или на които е предоставено убежище) и за които има съставен акт за смърт.

Ако искам да си спестя бюрокрацията при всичко свързано с наследството като промяна на партиди на имоти, документи и други – мога бързо и лесно да наема специалист да направи това вместо мен.

Каква е процедурата и какви документи да подготвя?

  1. Отивам в кметството на общината по постоянния адрес на моя наследодател, където попълвам молба - декларация за издаване на удостоверение за наследници.
  2. Заплащам държавна такса, за която има информация по - долу.
  3. Предоставям попълнена молба - декларация, своята лична карта и акта за смърт на починалия роднина. В случай че действам чрез пълномощник, той прилага и нотариално заверено пълномощно от мен.

Кой може да се ползва от него?

След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички останали наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.

Колко ще ми струва услугата?

Всяка община определя размера на таксите, които взема за извършване на административни услуги, затова таксата, която дължа, се определя с Решение на общинския съвет на общината по постоянния адрес на починалия. За Столична община таксата е:

  1. За обикновена услуга - издаване на удостоверение за наследници в срок от 7 дни - 5 лева.
  2. За бърза услуга - издаване на удостоверение за наследници в срок от 3 дни - 7, 50 лева.
  3. За експресна услуга - издаване на удостоверение за наследници в срок от 24 часа - 10 лева.

Как да попълня молбата - декларация?

Най-напред в молбата трябва да посоча моите лични данни. След това следват данните на починалия, за когото ще искам удостоверение за наследници (имена, ЕГН, дата на раждане, гражданство, месторождение, постоянен адрес). Посочвам кога е починал и номер на акт за смърт. В графата долу - името на наследниците на починалия до шеста степен.

Какво пише в удостоверението за наследници?

В удостоверението за наследници се вписват всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона. Наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство). В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер. Например, ако починалият, във връзка със смъртта на когото ми трябва удостоверение за наследници, е мой баща, в самото удостоверение за наследници ще бъдем посочени:

  1. аз;
  2. моите братя/сестри (ако има такива);
  3. моята майка, ако е в брак с баща ми към момента на смъртта.

В случай, че имам сестра, която е починала и е оставила деца, тези деца ще бъдат посочени с подномер, защото те също са наследници на починалия. Относно наследници, които нямат българско гражданство - датата на раждане на наследник се вписва само когато той няма ЕГН.

За какво ще ми послужи?

Удостоверението за наследници ще ми позволи да уредя имотните въпроси във връзка с наследствените права, които придобивам след смъртта на наследодателя, при наследяване на наследствен имот, пенсии, при прехвърляне на наследствен имот, при извършване на делба, при издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт. Също и при подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подам в 6 - месечен срок след смъртта му.

В случaй, че починалият е оставил валидно завещание, легитимацията като наследник става въз основа на това завещание.

Любопитно! Във всички страни от ЕС, този документ се издава от нотариус или от съд. В България засега продължава да важи правилото, че компетентен да го издаде е определен от кмета служител на общинска администрация.

NB! Не трябва да забравям да подам декларация за открито наследство до общината (Декларация по чл. 32 от ЗМДТ, която мога да изтегля от Национална агенция по приходите, в раздел - “Закон за местни данъци и такси”, като към нея добавя и копие от удостоверението за наследници. При попълването има специална графа, в която ще посоча също останалите наследници на починалия. Така автоматично и те ще се ползват от подадената от мен данъчна декларация и няма да е нужно да подават такава от свое име.

Полезни документи:

Актуализирал Велимира Бакалова.

[toggles][toggle title="Източници"]

Наредба № рд - 02 - 20 - 6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението:

чл. 9 - относно изискването за специален образец;

чл. 10, ал. 1 - относно това за кои лица биват издадени такива удостоверения;

чл. 11, ал. 5 - относно задължението в удостоверението на бъдат вписани всички законни наследници;

чл. 12 - относно случаи, в които няма ЕГН

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

чл. 32. ал.1 ЗМДТ - относно задължението за подаване на данъчна декларация в 6 м срок;

Закона за наследството (ЗН)

чл. 9 ЗН - относно определяне на законните наследници;

Наредба за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги, предоставени от Столична община, последно изменение и допълнение с Решение № 701 от Протокол № 54 от 19.12.2013 г. - в сила от 01.01.2014 г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Мирослава

Дудолова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си