Моят Start-up и фондовете за рискови инвестиции

Аз и моите приятели решихме да обединим своите умения и усилия, за да се опитаме да развием собствен бизнес. Имаме чудесни идеи, сформирали сме екип и притежаваме всичко необходимо, за да реализираме един успешен проект. Необходимо ни е единствено финансиране. Знам, че в България вече съществуват различни фондове за рискови инвестиции, но се чудя, какви са условията, които те предлагат.

Какво представляват фондовете за рискови инвестиции?

Фондовете за рискови инвестиции правят точно това, което предполага и тяхното наименование - отделят средства, за да подкрепят определени проекти, които очакват да се развият добре и в крайна сметка да оправдаят инвестицията. Т.е., освен че подкрепят различни старт-ъпи, фондовете инвестират и с чисто комерсиална цел.

Как всъщност ще получа финансиране?

Моята компания не получава финансиране безвъзмездно. То се предоставя или под формата на заем, или срещу придобиване на участие в моя бизнес, а често и при смесица между двете условия.

На първо място, аз и моят екип можем да кандидатстваме за финансиране под формата на заем. Фондовете за рискови инвестиции предлагат краткосрочни заеми, най-често със срок за изплащане в рамките на една или две години. Лихвата се определя от всяка организация самостоятелно.Прилича много на инвестиционен кредит, който бихме могли да изтеглим от банката, но с тази разлика, че банката би ни отпуснала кредит, само ако гарантираме неговото изплащане с обезпечение, например ипотека, залог или поръчителство.

Друга възможност е инвестиране срещу придобиване на дял в бизнеса. Това е по-особен случай, тъй като не се предоставя заем. Моята компания ще получи пари, без да е необходимо да ги връща, но с моите приятели ще трябва да приемем организацията, която е инвестирала в нашия проект, като съдружник. За да получим такова финансиране, е необходимо да развиваме нашата дейност под формата на търговско дружество - дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД).Когато фондът за рискови инвестиции стане съдружник или акционер, той придобива определени права, например да участва в разпределението на печалбата, да гласува в общото събрание и други. Честа практика е да се уговаря, че фондът ще има и допълнителни права, свързани с управлението на дружеството, като най-често това е правото да налага вето по въпроси, които касаят приемането и изключването на съдружници, преобразуването на компанията и привличането на нови инвестиции. Ако приемем такова финансиране, аз и моят екип, ще се лишим от част от контрола върху нашия бизнес.

Последната хипотеза за финансиране е най-често срещаната. Тя представлява смесица между първите две. Фондът за рискови инвестиции предоставя краткосрочен заем на нашата компания. Той обаче може да избере дали да иска връщане на заема, или да стане съдружник в компанията ни. Този избор се прави в края на срока, за който се предоставя заемът. Например, ако заемът е предоставен на 01.01.2015 г. и е за срок от една година, на 01.01.2016 г. фондът, който е инвестирал при нас, може да реши, дали нашата компания да върне заема заедно с уговорената лихва, или да приеме фонда като нов съдружник.В този случай е важно да имам предвид, че договорът, който ще сключа със съответната организация, ще забрани предсрочното изплащане на заема. Това означава, че компанията ми трябва да е готова да върне заема точно на падежа.Изключително важно е в договора, който ще сключим с фонда за рисково инвестиране, да определим точно условията, при които заемът ще се трансформира в дялово участие или в акции. Трябва да се определи максималното участие, което фондът може да получи, например 25 % от капитала на дружеството ни, а също така и цената, на която ще бъдат изкупени дяловете.Нека разгледаме следния пример. С моите приятели сме регистрирали ООД с капитал от 800 лв., който е разделен на 400 дяла, всеки по 2 лв. Получаваме заем от фонд за рискови инвестиции в размер на 10 000 лв. с лихва от 10 % за срок от една година. Накрая на годината сумата, която дружеството ни ще дължи ще бъде, 11 000 лв. заради лихвата. Фондът може да избере да трансформира тези 11 000 лв. в дялове от нашия капитал. Това означава, че ще трябва да увеличим нашия капитал с дяловете на новия съдружник. Да речем, че ние сме готови да преотстъпим не повече от 20 % от нашия капитал, т.е. да издадем 100 нови дяла. Така ние ще имаме общо 400 дяла, а фондът - 100 и съотношението ще бъде 4 към 1. За да се случи това, трябва да предвидим, че със стойността на заема фондът може да придобие точно толкова дялове. Заемът е на стойност 11 000 лв., като тази сума трябва да се раздели на 100 дяла, за да се получи цената на всеки дял, по която ще се извърши трансформацията, а именно 110 лв. Тази сума трябва да бъде уговорена в договора, който ще сключим с организацията, която ще ни предостави финансиране.Освен това трябва да съм наясно, че в договора най-често ще има клауза, която дава възможност на фонда за рискови инвестиции да трансформира заема в част от капитала на компанията ни, ако аз и моите приятели решим да я продадем. В този случай фондът не само ще може да стане съдружник, но това ще стане при цени, които са по-изгодни от уговорените в договора. Това е така, защото в договора често се включва и клауза за отстъпка точно за такива случаи. Тази клауза гарантира на инвеститора, че, ако ние тръгнем да продаваме своя бизнес, неговите права ще са защитени и той дори ще получи една доста добра печалба.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закончл. 73 - относно апортирането на вземане в капитала на дружество;чл. 148 - относно увеличаването на капитала на ООД;чл. 192 и сл. - относно увеличаването на капитала на АД;чл. 215 и сл. - относно превръщането на облигации в акции от капитала на АД Закон за задълженията и договоритечл. 240 - относно договора за заем[/toggle][/toggles][adrotate banner="3"]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

28.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си