Новите промени в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.

*Правото е актуално към 01.01.2018 г.

Аз съм млад специалист на 25г. В началото на 2015г. за пръв път започнах работа и затова реших да се информирам за системата на пенсионното осигуряване. В тази област имаше доста промени от началото на годината (01.01.2015г.). Запознах се с тях, промените в пенсионното осигуряване обаче вървят с бързи темпове. Новите вече са факт - някои от тях влизат в сила от 15.08.2015г., други - от 01.01.2016г. На pravatami.bg намерих вече активните промени в пенсионирането.

Какво е това пенсионно осигуряване?

Пенсионното осигуряване в България бива задължително и доброволно, неговата системата се основава на т. нар. "три стълба" и може схематично да се представи така:

  1. Задължителното основно пенсионно осигуряване (първи стълб) се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ) за сметка на фонд “Пенсии” и ми дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Всеки месец определен процент от заплатата ми се отделя като задължителна осигурителна вноска, а размерът й се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  2. Задължителното допълнително пенсионно осигуряване (втори стълб) не е за всички, а се определя алтернативно от два белега:
  1. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (трети стълб) се основава на личната ми воля. То се осъществява във фондове за доброволно пенсионно осигуряване, които функционират по подобие на универсалните пенсионни фондове.

Какви са промените в пенсионното осигуряване от 01.01.2015 г.? За какво трябва да внимавам? А какви са промените от 15.08.2015г.?

От 01.01.2015г. бяха внесени значителни промени в системата на пенсионното осигуряване. Те се отнасяха до млади специалисти, които са започвали работа за първи път през 2015г. като мен. Държавата ми даваше еднократен избор по отношение на втория стълб - допълнителното задължително пенсионно осигуряване. В рамките на 1 г. от назначаването ми трябваше да реша дали осигуровките ми за пенсия да отиват само в НОИ или законовоопределена част от тях да отделям в УПФ. При липса на избор в този срок, целият размер на вноската ми за пенсия ще ше да отива автоматично във фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване.Работниците/служителите, които не започваха за първи път работа и се осигуряваха в УПФ, също имаха право на еднократен избор (ако желаеха да прехвърлят парите си от УПФ в НОИ).От 15.08.2015г. има нови промени по отношение на избора, които важат за мен независимо дали сега започвам на пазара на труда или съм работник/служител със солиден трудов стаж зад гърба си. Ето ги и самите промени:Важно! Изборът ми къде да се осигурявам вече не е ограничен с еднократност. Мога да го упражнявам N-брой пъти, ако са налице условията, предвидени в закона.От УПФ към фонд "Пенсии" на ДООАко се осигурявам в НОИ и в УПФ, мога да избера да се осигурявам само във фонд "Пенсии" на ДОО, с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за УПФ. За целта трябва да отговарям на следните условия:

От фонд "Пенсии" на ДОО към УПФАко съм избрал да променя осигуряването си от УПФ и НОИ само във фонд "Пенсии" на ДОО, мога да избера да възобновя осигуряването си в УПФ при следните "огледални условия":

Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска се урежда с акт от Министерския съвет (наредба).

Изборът ми ще има действие от първо число на месеца, следващ месеца на избора ми.

Малко аритметика, за да бъде по-ясна промяната.

За 2018 г. определеният в закона размер на вноската за пенсия е 19,8% от брутната заплата. За задължително държавно пенсионно осигуряване във фонд "Пенсии" на НОИ отиват 14,8%. И вече аз избирам дали останалите 5% (2,8% се поемат от работодателя ми и 2,2% от мен) за допълнително задължително пенсионно осигуряване да отидат в НОИ или в УОФ.

Трябва да знам, че:

Но това не означава, че при първия вариант ще получавам по-малка пенсия. Тъй като размерът на пенсията в НОИ е пропорционален на дохода, върху който се осигурявам, както и годините ми трудов стаж. Така, ако се осигурявам и в УПФ, размерът на пенсията ми в НОИ ще е по-малък, защото внасям по-малко пари. А в УПИ размерът на допълнителната пенсия зависи от редица фактори, сред които натрупаните пари по индивидуалната партида, доходи от инвестирането на вноските ми, доходността на фонда и др.

Други промени във връзка с пенсионното осигуряване от 01.01.2018г.

  1. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става:
  1. Възрастта за пенсиониране е: 60, 10 г. за жени, при стаж 35, 2 г.;
  2. 63,10 г. за мъже, при стаж - 38, 2 г.;
  1. Максималният размер на месечния осигурителен доход става 2600 лв.;
  2. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях е 35% от максималния осигурителен доход, тоест 910 лв.

Това е ситуацията, остава да реша, къде ще се осигурявам! Както и да не забравям да следя развитието на реформите в пенсионното осигуряване.

Актуализирал: Виктория Пенчева[toggles][toggle title="Източници"]

§Кодекс за социално осигуряване (КСО):

чл.4б и чл. 124а - относно избора за осигуряване;

чл.9 - относно осигурителния стаж;

чл.68 - относно възрастта за пенсиониране;

чл.70 - относно осигурителната доход;

чл.104 - относно категориите труд;

чл.127 - относно осигурените лица;

чл.133-139 - относно универсалните пенсионни фондове;

чл.140-142 - относно професионалните пенсионни фондове;

чл.165,167,168 - относно личната пенсия за старост от частен пенсионен фонд;

чл.169 - относно размера на личната пенсия за старост от частен пенсионен фонд;

чл.243 - относно личната пенсия за старост от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

чл.246 - относно размера на личната пенсия за старост от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

§Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.:

чл. 9 - относно максималният размер на месечния осигурителен доход;

чл. 10 - относно минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си