Какво представлява банковата гаранция?

Моята фирма участва в обществена поръчка. Едно от изискванията на възложителя е да бъде представена гаранция за участие. Нейната функция е да гарантира, че фирмата няма да оттегли офертата си или пък, ако е избран за изпълнител, да откаже да сключи договор. Мога направо да предоставя определената парична сума като депозит, но в момента фирмата не разполага с толкова пари или пък те са й необходими, за да функционира. Поради това се насочвам към втория вариант - банкова гаранция. Какво обаче трябва да знам за нея?

Какво представлява банковата гаранция?

Банковата гаранция представлява задължението на една банка да плати сума пари на дадено лице, когато настъпят определени условия. Това е средство, с което най-често се обезпечава изпълнението на някакво задължение. Например аз искам да продам стоки на друго лице с уговорката, че то ще ги плати по-късно. В този случай за мен възниква риск купувачът да получи стоките, но изобщо да не плати цената. Едно потенциално решение на този проблем е да поискам банкова гаранция. Това означава, че купувачът трябва да се уговори с дадена банка, тя да ми плати цената на стоките, в случай че той не успее. Ако банката се съгласи, тя ще ми предостави документ - “банкова гаранция”. На базата на този документ, ако моят купувач не плати стоките в уговорения срок, аз ще си искам парите от банката и тя ще ми ги плати.

Как се издава банкова гаранция?

Да се върнем на примера с участието на моята фирма в обществената поръчка. Необходимо е да представя гаранция за сумата от 5 000 лв., че, ако бъда избран за изпълнител, няма да се откажа от сключването на договор.За да се сдобия с банкова гаранция в полза на възложителя, аз трябва да сключа договор с някоя банка. По силата на този договор банката ще се задължи да заплати на възложителя на поръчката сумата от 5 000 лв., ако аз бъда избран за изпълнител и откажа да сключа договор.А защо й е на банката да се задължава за такова нещо? На първо място, банката ще иска аз да й платя такса за услугата. Твърде вероятно е също така банката да сключи договор с моята фирма, само ако тя има открита сметка в банката с покритие от поне 5 000 лв. - размерът на гаранцията. В този случай, ако банката трябва да плати сумата, тя ще използва направо парите по сметката на фирмата. Аз, от друга страна, ще се задължа да поддържам поне това минимално покритие по сметката. Банката също така ще поиска и обезпечение, както се случва при кредитите - ипотека или залог. Ако, например, сумата на гаранция е много голяма, моята фирма ще трябва да ипотекира имот в полза на банката.След като с банката сме сключили договор, тя издава банкова гаранция в полза на съответното лице - бенефициер, което в случая е възложителят по обществената поръчка. Банковата гаранция се изготвя в писмен вид и се предава на бенефициера.

Условия на банковата гаранция

Банковата гаранция, на първо място, най-често се издава за определен срок, например 1 година или в моя случай - докато трае процедурата по подбор на изпълнител за поръчката. След изтичането на срока, който е посочен в гаранцията, бенефициерът вече не може да се възползва от нея.Възможно е в гаранцията да са уговорени и други условия, при които тя се прекратява. Например, ако бъде избран друг кандидат за изпълнител на поръчката. Друга възможност обаче е банката да има право да отмени гаранцията при дадени условия, например, ако покритието по банковата сметка на моята фирма падне под определена стойност или пък, ако стойността на представеното обезпечение намалее.

Как се реализира банковата гаранция?

За да може бенефициерът да се възползва от гаранцията, трябва да настъпят описаните в нея условия. В случая с обществената поръчка не може възложителят просто да отиде в банката, да представи гаранцията и да иска плащане. Той трябва да докаже, че аз съм изтеглил офертата си или съм отказал сключване на договор.Банковата гаранция се предявява на банката за плащане заедно с документи, които доказват настъпването на условията. Банката има право и дори е длъжна да провери документите, но не отговаря за тяхната действителност, например дали някой документ не е фалшив. По правило банката уведомява лицето, с което е сключила договора за банкова гаранция, че бенефициерът иска плащане. Така, например, ако възложителят твърди, че съм оттеглил офертата си, а аз всъщност не съм избран изобщо за изпълнител, мога да представя за това доказателства на банката и тя да откаже плащане.

Какво се случва, ако гаранцията не се реализира?

Ако не се стигне до реализиране на гаранцията, т.е. в случая моята фирма сключи договор с възложителя, договорът ми с банката на свой ред ще трябва да се прекрати. Аз ще представя доказателства, че съм изпълнил задължението си, което се обезпечава с гаранцията, а банката ще трябва да предприеме необходимите мерки по вдигане на обезпеченията. Така, например, ако гаранцията е обезпечена с ипотека върху недвижим имот, тя трябва да се заличи.

Видове банкова гаранция

Банкова гаранция може да бъде издадена в много ситуации. В случая с обществената поръчка говорим за гаранция за участие. След като фирмата ми сключи договор, тя ще трябва да предостави нова гаранция - гаранция за изпълнение. Тя гарантира, че, ако не изпълня задълженията си по договора качествено и в срок, банката ще плати определена сума. Тази сума в някои случаи може да бъде дължима цена, а в други може да има характера на обезпечение.Друг често срещан вид гаранция е за участието в търг. Тя доказва сериозните намерения на участника - наддавач и гарантира, че той не участва единствено, за да спекулира. Освен това се срещат и гаранция за погасяване на кредит, за връщане на капаро, за изпълнение на митнически задължения и други. При всеки вид гаранция принципът е един и същ - обезпечава се изпълнението на дадено задължение. Ако длъжникът не го изпълни, бенефициерът може да иска от банката заплащане на определена парична сума.

Колко ще ми струват услугите на банката?

Предоставянето на банкова гаранция е услуга. Като такава, тя, разбира се, струва пари. Обикновено цената се определя като процент от стойността на гаранцията, например 0.5 %, но най-често има минимален и максимален размер. Често обаче банките ще искат множество такси в процедурата - за проучване, за консутация, за издаване, за плащане… Добре е да се запозная с тарифата на банката преди да сключа договора и да поискам пълна информация за дължимите такси предварително.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закончл. 442 от ТЗ - относно характеристиката на банковата гаранция. Закон за кредитните институциичл. 2, ал. 2 от ЗКИ - относно възможността банките да сключват гаранционни сделки. Еднообразни правила за гаранциите на поискване на Международната търговска камарачл. 2 от ЕПГП - относно характеристиката на гаранционните сделки;чл. 3 от ЕПГП - относно задължителните елементи на банковата гаранция;чл. 5 - 8 от ЕПГП - относно правилата за отменяне и редуциране на гаранцията;чл. 9 и сл. от ЕПГП - относно задълженията на гаранта за проверка на документи при претенция за плащане на гаранцията;чл. 17 и сл. от ЕПГП - относно предявяването на претенции по гаранция;чл. 22 и сл от ЕПГП - относно прекратяването на гаранцията[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

22.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си