Изобретател съм. Трябва ми патент!

Изобретил съм нещо ново и оригинално. Отделил съм много време и усилие за него и искам да защитя труда си. Мога ли да получа защита от държавата под формата на патент? Какво всъщност е патент? Какво може да бъде патентовано? Какви права ми дава патентът? Как да разбера, дали дадено изобретение е патентовано?

Какво е патент?

Патентът защитава специфични обекти на интелектуалната собственост, а именно изобретенията на изобретателите. Това са такива обекти, чиято висока стойност произтича основно от техния оригинален замисъл и способността им да решават технически проблеми чрез новаторски методи. Тъй като процесът по създаване на изобретения отнема време, усилия и средства, законът дава определени имуществени и неимуществени права на изобретателите върху техните изобретения. Това са такива права, упражняването на които по принцип не носи икономическа облага. Пример за неимуществено право е правото на изобретателя да бъде посочен като такъв в заявката за патент, публикацията на патента и свидетелството за издаден патент. По-важните права са имуществените, т.е. тези, които създават възможност за мен като изобретател да получа икономическа изгода от своята дейност. Три са основните имуществени права, които патентната защита ми осигурява:

  1. право да използвам изобретението, включително неговото производство, имитация, продажба и внос;
  2. право да забраня на други лица да използват изобретението ми;
  3. право да разрешавам на трети лица да използват произведението.

Правата ми върху моето изобретение обаче се простират само върху неговото използване за търговски цели. Допустимо е други лица да използват патентованото ми изобретение за лични нужди както и за научни цели. Също така, ако някой е използвал изобретението ми преди аз да заявя патентоването му, то той може да продължи да го използва в същия обем дори и след като аз получа патент. Пример: Нека разгледаме следния пример:

Аз притежавам фирма, която изработва декоративни фигурки. Мой познат ми подарява 3D принтер, който да използвам за дейността си. Харесвам принтера и го използвам в следващите няколко месеца като изработвам средно по 300 фигурки на месец. Впоследствие се оказва, че моят познат е подал заявка за патент на притера няколко месеца след като ми е подарил екземпляр от него. В този случай аз имам право да продължа да използвам своя 3D принтер, но само в обема, в който съм го използвал до момента на подаване на заявката, т.е. за не повече от 300 фигурки на месец.

Важно! Законът не позволява самоцелно да забранявам на други лица да използват произведението ми. Ако аз самият не го използвам за търговски цели и отказвам да предоставя това право на други лица срещу разумно възнаграждение или пък, ако общественият интерес налага това, мога да бъда принуден от Патентното ведомство да разреша използването на изобретението.

Как възниква патентната защита?

За разлика от авторското право, патентната защита не възниква със създаването на изобретението. Напротив, тя възниква само след като аз като изобретател я поискам и след като, в рамките на законово уредена процедура, докажа пред Патентното ведомство, че изобретението ми отговаря на законовите изисквания за патент.

Знаеш ли, че патентът е само един от начините да защитиш своята идея? Понякога има и по-лесни и евтини решения, които да дадат по-добри резултати, например търговската марка. Екипът ни е изготвил цял курс по темата. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.

Кои изобретения могат да бъдат патентовани?

Законът определя три основни критерия за патентоване на изобретения, които моето изобретение трябва да покрие едновременно, за да може да бъде патентовано. Критериите са както следва:.

Ново е това изобретение, което до момента на изобретяване не е било част от състоянието на техникатане е било част от състоянието на техниката, т.е. не е било описано, произвеждано или използвано. Новостта се преценява от гледна точка на това, дали информацията за изобретението или неговото използване са общодостъпни. Ако аз изобретя специален соларен панел и го използвам в дома си, това не значи, че съм разгласил, какво представлява той. Дори, ако споделя с приятел и му помогна да си сглоби сам такъв панел, това пак не опорочава новостта на моето изобретение. Необходимо е информацията за неговия начин на функциониране и изграждане да е станала достъпна на неопределен кръг лица, например чрез публикуването й в научно списание или чрез търговското разпространение на изобретението. Изобретението ми трябва да бъде ново в световен мащаб, а не просто ново за България.

Изобретението ми трябва да бъде израз на реален технически прогрес, т.е. да е налице изобретателска стъпка. Изобретателска стъпка е налице, когато моето произведение не е очевидно за специалисти в съответната област на техниката. Казано на прост език изобретението ми трябва да бъде не просто ново, ами и новаторско. Пример: Да си представим, че в света съществуват единствено химикалки, които да пишат в синьо. Ако аз изобретя химикалка, която да пише в червено, тя ще бъде ново изобретение, но няма да е налице изобретателска стъпка, тъй като смяната на цвета на мастилото е очевидно решение за всеки. Ако обаче създам химикалка, която да сменя цвета си от синьо на червено с натискане на определен бутон, то това не просто е ново, ами и новаторско изобретение. Преценката за наличие на изобретателска стъпка често е субективна и е трудно да се се определи точна граница, която трябва да се премине от изобретателите, за да може изобретението да бъде патентовано.

Изобретението ми лесно ще покрие този критерий, ако намира каквото и да е приложение в промишлеността или търговията, например енергетиката, машиностроенето, селското стопанско, лова и риболова. То също така трябва реално да може да постигне своята цел - да произведе продукт, да извърши някаква дейност, за която е предназначено. На следващо място изобретението трябва да се отличава и със сравнително висока степен на надеждност. Казано с други думи, за да покрие изискването за промишлена приложмост, моето изобретение трябва:

  1. да може да бъде произвеждано и използвано многократно в сферата на промишлеността;
  2. да може ефективно да постига резултата или ефекта, за който се използва;
  3. да бъде сравнително надеждно

Важно! Не мога да патентовам идея или теория. Необходимо е да реализирам моята идея в конкретно изобретение. Колкото и иновативни да бъдат измислените от мен решения и методи, не е достатъчно просто да ги опиша.

Изключения

Понякога, дори изобретението ми да покрива всички критерии за патентоване, законът изрично изключва възможността аз да получа патент за същото. Това се отнася за такива изобретения, които противоречат на морала в обществото (например клониране на хора и изменение на генетичната идентичност) или пък се отнасят до приложението на метод за хирургично лечение на хора и животни.

Важно е да знам, че в България не мога да патентовам своята компютърна програма или пък сорт растение или порода животно, които съм създал. Компютърните програми се ползват с авторско-правна защита подобно на литературните произведения. Много малко страни в глобален мащаб допускат патентоването на софтуер. Към момента най-значимото изключение е възможността за патентоване на компютърни програми в САЩ.

Обхват на патента

Съществуват известни ограничения в действието на патента. На първо място патентът, даден за моето изобретение в България, ще ми осигури защита единствено на територията на страната. За да получа защита в друга държава, трябва да поискам патент пред съответната нейна институция. На следващо място патентът действа значително по-кратко във времето от авторското право, а именно в продължение на 20 години от момента, в който подам заявка за патент.

Актуализира Лора Терзиева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ):

чл. 6, ал. 1 ЗПРПМ - относно патентоспособността на изобретенията;

чл. 7 ЗПРПМ - относно някои изключения от патентоспособността на изобретенията;

чл. 8 ЗПРПМ - относно новостта;

чл. 9 ЗПРПМ - относно изобретателската стъпка;

чл. 10 ЗПРПМ - относно промишлената приложимост;

чл. 12, ал. 3 ЗПРПМ - относно действието на патента спрямо трети лица;

чл. 16 ЗПРПМ - относно продължителността на патентната закрила;

чл. 19 ЗПРПМ - относно имуществените права на изобретателя;

чл. 19, ал. 3 ЗПРПМ - относно правото на ползване на изобретението;

чл. 20 ЗПРПМ - относно възможността за използване на произведението за лични цели;

чл. 21 ЗПРПМ - относно преждеползването;

чл. 31 ЗПРПМ - относно лицензирането на изобретенията;

чл. 32, ал. 1 ЗПРПМ - относно принудителната лицензия;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

2.1.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си