Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

За добро или за лошо идва моментът в живота ми, когато е време е да се замисля зa края на своята кариера. Правилата, които уреждат пенсионирането, ми се струват твърде сложни. Какви са условията, при които мога да получа пенсия? Какъв ще бъде нейният размер?

За да придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо, разбира се, да покривам определени минимални критерии за възраст и осигурителен стаж. Всеки от тях се определя в закона, но размерите зависят от това, в кой момент се пенсионирам и каква дейност извършвам.

Ако искаш да научиш повече, разгледай нашия курс, който е посветен именно на въпроса за осигурвоките и пенсиите. Там сме разгледали много въпроси, свързани с осигурителния стаж, видовете пенсии и обезщетения и процедурите по получаването им.

Каква е минималната възраст за придобиване право на пенсия?

До края на 2016 г. възрастта, която трябва да бъде достигната, е 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете. Считано от 01.01.2017 г. възрастта започва да се увеличава. Тя обаче не се увеличава безгранично, а до достигане на определена граница.При мъжете възрастта се увеличава с два месеца през 2017 г., а после всяка следваща година се увеличава с един месец до достигане на граница от 65 години. Тази възраст ще бъде достигната 2029 г.При жените възрастта се увеличава с 2 месеца на година до 2029 г. включително. От 01.01.2030 г. възрастта се увеличава с 3 месеца до достигане на границата от 65 години. Тази възраст ще бъде достигната през 2036 г.Считано от 01.01.2016 г. и мъжете, и жените имат право да се пенсионират до 1 година по-рано от предвидената възраст, в който случай обаче пенсията се намалява.

Какъв е минималният стаж за придобиване на пенсия?

Осигурителният стаж е сложно понятие. Повечето хора са свикнали да го асоциират с трудовия стаж и това не е съвсем грешно. Аз обаче придобивам осигурителен стаж и в много случаи, в които не работя на трудов договор. Това се отнася например за периода, през който съм изпълнявал наборна служба или ползвал отпуск по майчинство или бащинство, както и за много други хипотези. Общото правило е, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което съм бил осигурен или пък моят работодател е трябвало да внася осигурителни вноски. За щастие няма нужда да се опитвам да изчислявам сам своя осигурителен стаж. Националният осигурителен институт дава възможност за извършване на справка за натрупан осигурителен стаж. За да си направя такава справка е необходимо да се сдобия с персонален идентификационен код (ПИК), който мога да получа на място в местното териториално поделение на НОИ или пък да упълномощя някого с нотариално заверено пълномощно да получи кода от мое име.Минималният осигурителен стаж се определя от закона и в момента, също както възрастта, е в процес на увеличаване. До 31.12.2016 г. той е 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 01.01.2017 г. стажът започва да се увеличава с два месеца на година до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.Важно! За да получа право на пенсия, е необходимо да покрия и двата критерия. Ако не съм достигнал необходимата възраст, не мога да се пенсионирам дори и да имам повече от необходимия осигурителен стаж. Обратното обаче не е съвсем вярно.Ако не покривам критерия за минимален осигурителен стаж, аз ще придобия право на пенсия при достигане на малко по-висока възраст, ако все пак имам поне 15 години осигурителен стаж. Тази възраст е еднаква за мъжете и жените и към 2016 г. е 65 години и 10 месец. Всяка година тази възраст се увеличава с 2 месеца до достигане на 67 години.По отношение на различни лица има множество облекчения, които са установени от закона поради характера на тяхната работа. Такива са военнослужещите, някои държавни служители, полицаите и пожарникарите, балерини и балетисти и др.

Какъв ще бъде размерът на моята пенсия?

Искам да сметна размера на пенсията си за осигурителен стаж и възраст. Сложна работа. Той зависи от няколко различни фактора:

 1. Средномесечният доход за страната за последните 12 месеца преди пенсионирането ми;
 2. Моят средномесечен доход за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 1997 г.;
 3. Средномесечният доход за страната за съответните три години;
 4. Моят средномесечен доход след първи януари 1997 г.;
 5. Средномесечният доход за страната след първи януари 1997 г.;
 6. Натрупаният от мен осигурителен стаж.

Колкото по-висок е бил моят осигурителен доход, толкова по-висока пенсия ще получа. Размерът й ще бъде определен от Националния осигурителен институт към момента, в който реша да се пенсионирам. Как се изчислява пенсията: На първо място трябва да изчисля своя индивидуален коефициент. Той зависи от съотношението между моя средномесечен осигурителен доход и този за страната. Два периода са от значение - преди и след 01.01.1997 г. Ако имам осигурителен стаж преди 1997 г. трябва сам да избера период от три последователни години, за които да изчисля своя средномесечен доход. Нека за улеснение да приемем, че за периода от 1993 до 1996 моят доход се е равнявал на 500 деноминирани лева (или 500 000 тогавашни лева), а средният за страната е бил 555 лева. Съотношението между моя доход и средния е 550, разделено на 555, а именно 0,9. След 01.01.1997 г. съм имал осигурителен доход до 01.01.2014 г., което са 17 години или 204 месеца. Средният ми доход за тези 204 месеца е бил 1 100 лева, а за страната - 1 000 лева. Съотношението е 1,1. След като имам двете съотношения трябва да ги умножа по броя месеци, за които се отнасят. Това са 36 месеца преди 1997 и 204 месеца след това. След умножаването получавам съответно 32,4 и 224,4. Събирам двете числа, за да получа 256,8 и разделям това число на общия брой месеци - 240 и получавам 1,07, което е моят индивидуален коефициент.Следващата стъпка е да сметна дохода, от който ще се изчисли пенсията ми. Той е равен на средномесечния доход за страната през последните 12 месеца преди пенсионирането ми, умножен по моя индивидуален коефициент. Да кажем, че доходът 1000 лева, което умножено по 1,07 прави 1070 лева. Всъщност средният доход се изчислява от Националният статистически институт.Сега трябва да изчисля още един коефициент, който е функция на моя осигурителен стаж. Умножавам годините си натрупан осигурителен стаж по 1,1, а за всяка година след 2017 г. - по 1,2. Ако съм продължил да работя след придобиването право на пенсия, всяка година след този момент се умножава по 3, а от 2012 г. нататък - по 4. Да кажем, че не съм работил след придобиването право на пенсия и имам 35 години осигурителен стаж. Умножавам 35 по 1.1, за да получа 38,5.Сега превръщам числото, което съм получил до момента в проценти, за да получа 38,5 процента. Накрая трябва да пресметна колко са тези проценти от дохода, от който се изчислява пенсията, т.е. в моя случай 38,5 % от 1070 лева. И така стигам до размера на моята месечна пенсия, който е 411,95 лева.В закона е определен и минимален размер на пенсията при осигурителен стаж и възраст, но този размер твърде често се променя във времето, затова няма смисъл да се запознавам с него преди пенсионирането си.

(*) За справка по-долу е старата версия на тези разкодирани закони (*)

Каква е минималната възраст за придобиване право на пенсия?

В закона е заложена възраст от минимум 60 години за жените и 63 години за мъжете, която се увеличава с 4 месеца на първи януари на всяка година след 2011 г. Звучи сложно? Нека се пробваме с пример. Искам да проверя минималната възраст за пенсиониране през 2014 г. Изминали са три години след 2011 г. и минималната възраст се е увеличила три пъти с по четири месеца, т.е. с точно една година. Това прави 61 години за жените и 64 години за мъжете. Би било достатъчно да запомня, че на всеки три години минималната възраст за пенсиониране се увеличава с една година.

Това означава ли, че след 30 години, възрастта ще се е увеличила с 10 години?

Отговорът на този въпрос е не, освен ако законът не бъде променен след време. Минималната възраст за пенсиониране се покачва всяка година, но до достигане на определена горна граница. Тя е 63 години за жените и 65 години за мъжете.Това означава, че минималната пенсионна възраст за жените ще спре да се повишава през 2021 г., а за мъжете дори по-рано - през 2018 г.

Какъв е минималният стаж за придобиване на пенсия?

Осигурителният стаж е сложно понятие. Повечето хора са свикнали да го асоциират с трудовия стаж и това не е съвсем грешно. Аз обаче придобивам осигурителен стаж и в много случаи, в които не работя на трудов договор. Това се отнася например за периода, през който съм изпълнявал наборна служба или ползвал отпуск по майчинство или бащинство, както и за много други хипотези. Общото правило е, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което съм бил осигурен или пък моят работодател е трябвало да внася осигурителни вноски. За щастие няма нужда да се опитвам да изчислявам сам своя осигурителен стаж. Националният осигурителен институт дава възможност за извършване на справка за натрупан осигурителен стаж. За да си направя такава справка е необходимо да се сдобия с персонален идентификационен код (ПИК), който мога да получа на място в местното териториално поделение на НОИ или пък да упълномощя някого с нотариално заверено пълномощно да получи кода от мое име.

Минималният осигурителен стаж се определя от закона, а именно 34 години за жените и 37 години за мъжете. Също както възрастта минималният осигурителен стаж се покачва с четири месеца всяка година след 2011 г. до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Това означава, че границата ще продължи да се покачва до 2021 г.

Важно! За да получа право на пенсия, е необходимо да покрия и двата критерия. Ако не съм достигнал необходимата възраст, не мога да се пенсионирам дори и да имам повече от необходимия осигурителен стаж. Обратното обаче не е съвсем вярно.

Ако не покривам критерия за минимален осигурителен стаж, аз ще придобия право на пенсия при достигане на малко по-висока възраст, ако все пак имам поне 15 години осигурителен стаж. Тази възраст е еднаква за мъжете и жените и към 2011 г. е 65 години, но също се покачва с 4 месеца на всяка година до достигане на 67 години. Тази възраст ще продължи да се покачва до 2018 г.

По отношение на различни лица има множество облекчения, които са установени от закона поради характера на тяхната работа. Такива са военнослужещите, някои държавни служители, полицаите и пожарникарите, балерини и балетисти и др.

Какъв ще бъде размерът на моята пенсия?

Искам да сметна размера на пенсията си за осигурителен стаж и възраст. Сложна работа. Той зависи от няколко различни фактора:

 1. Средномесечният доход за страната за последните 12 месеца преди пенсионирането ми;
 2. Моят средномесечен доход за три последователни години преди 1997 г.;
 3. Средномесечният доход за страната за съответните три години;
 4. Моят средномесечен доход след първи януари 1997 г.;
 5. Средномесечният доход за страната след първи януари 1997 г.;
 6. Натрупаният от мен осигурителен стаж.

Колкото по-висок е бил моят осигурителен доход, толкова по-висока пенсия ще получа. Размерът й ще бъде определен от Националния осигурителен институт към момента, в който реша да се пенсионирам. Как се изчислява пенсията: На първо място трябва да изчисля своя индивидуален коефициент. Той зависи от съотношението между моя средномесечен осигурителен доход и този за страната. Два периода са от значение - преди и след 01.01.1997 г. Ако имам осигурителен стаж преди 1997 г. трябва сам да избера период от три последователни години, за които да изчисля своя средномесечен доход. Нека за улеснение да приемем, че за периода от 1993 до 1996 моят доход се е равнявал на 500 деноминирани лева (или 500 000 тогавашни лева), а средният за страната е бил 555 лева. Съотношението между моя доход и средния е 550, разделено на 555, а именно 0,9. След 01.01.1997 г. съм имал осигурителен доход до 01.01.2014 г., което са 17 години или 204 месеца. Средният ми доход за тези 204 месеца е бил 1 100 лева, а за страната - 1 000 лева. Съотношението е 1,1. След като имам двете съотношения трябва да ги умножа по броя месеци, за които се отнасят. Това са 36 месеца преди 1997 и 204 месеца след това. След умножаването получавам съответно 32,4 и 224,4. Събирам двете числа, за да получа 256,8 и разделям това число на общия брой месеци - 240 и получавам 1,07, което е моят индивидуален коефициент.

Следващата стъпка е да сметна дохода, от който ще се изчисли пенсията ми. Той е равен на средномесечния доход за страната през последните 12 месеца преди пенсионирането ми, умножен по моя индивидуален коефициент. Да кажем, че доходът 1000 лева, което умножено по 1,07 прави 1070 лева. Всъщност средният доход се изчислява от Националният статистически институт.

Сега трябва да изчисля още един коефициент, който е функция на моя осигурителен стаж. Умножавам годините си натрупан осигурителен стаж по 1,1, а за всяка година след 2017 г. - по 1,2. Ако съм продължил да работя след придобиването право на пенсия, всяка година след този момент се умножава по 3, а от 2012 г. нататък - по 4. Да кажем, че не съм работил след придобиването право на пенсия и имам 35 години осигурителен стаж. Умножавам 35 по 1.1, за да получа 38,5.

Сега превръщам числото, което съм получил до момента в проценти, за да получа 38,5 процента. Накрая трябва да пресметна колко са тези проценти от дохода, от който се изчислява пенсията, т.е. в моя случай 38,5 % от 1070 лева. И така стигам до размера на моята месечна пенсия, който е 411,95 лева.В закона е определен и минимален размер на пенсията при осигурителен стаж и възраст, но този размер твърде често се променя във времето, затова няма смисъл да се запознавам с него преди пенсионирането си.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на социалното осигуряване (КСО)

чл. 9 и чл. 9а от КСО - относно осигурителния стаж;

чл. 68 - чл. 69а от КСО - относно условията за придобиване право на пенсия;

чл. 70 от КСО - относно размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си