След решение на ТЕЛК съм с намалена работоспособност. Какви права имам?

Получих решение на ТЕЛК, съгласно което имам намалена работоспособност. Предполагам, че има някакви привилегии и/или облекчения за хора в моето състояние. Не знам обаче какви са, нито как мога да се възползвам от тях.

Всички хора, независимо с увреждания или не, имат права. Поради по-утежненото ми здравословно състояние - факта, че съм с увреждания, имам нужда от допълнителна закрила от държавата. За мен са предвидени редица права в различни закони, от които поради неинформираност не мога да се възползвам.

Ако съм с увреждания и съм получил експертно решение от ТЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, то аз мога да ползвам различни облекчения, които държавата ми предоставя, за да компенсира поне малко неравностойното ми положение.

Тези права и облекчения могат да се обособят в различни категории - трудови, пенсионни, данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки.

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им. Трябва да имам предвид обаче, че консултациите се заплащат. Мога да се свържа със специалист бързо и лесно на тази страница

Трудови права

Имам право на:

Пенсии за инвалидност

Мога да се възползвам от правото си на пенсия при инвалидност за осигурителен стаж и възраст, която може да бъде пенсия за общо заболяване и пенсия за трудова злополука или професионална болест. Друга инвалидна пенсия, която не зависи от осигурителния стаж, е социалната пенсия за инвалидност.

Освен от тези пенсии мога да се възползвам и от пенсия за гражданска инвалидност (Имам право да я получавам, ако съм загубил работоспособността си поради това, че съм заболял или пострадал при изпълнение на граждански дълг или случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи) и пенсия за военна инвалидност (Имам право да я получавам, ако съм загубил работоспособността си поради това, че съм заболял или пострадал през време или по повод на наборната военна служба или службата в запаса или резерва, а също и ако съм пострадал при оказване съдействие на въоръжените сили).

NB! Не мога да получавам едновременно лична/наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична/наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Не могат да се получават заедно и лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

NB! Когато имам право на повече от една лична пенсия за инвалидност поради различни причини, се определя най-голямата по размер.

Право на социално подпомагане

Заявления за гореизброените помощи по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на целева помощ

Имам право на целева помощ за:

Заявления за гореизброените целеви помощи по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

NB! Социалните помощи са освободени от данъци и такси.

Право на месечна добавка за социална интеграция

Добавката е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:

Заявления за гореизброените месечни добавки по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Данъчни облекчения

Ако съм навършил възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ми бъде издадено, мога да ползвам данъчните облекчения пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

*Размерът на сумата е за 2018 г.

Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 217, ал. 1 - относно правото на обезщетение до изпълнение на предписанието за трудоустрояване;

чл. 319 КТ - относно увеличения годишен отпуск;

чл. 320, ал. 1 КТ - право на трудово възнаграждение;

чл. 320, ал. 2 КТ - относно правото на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения при трудоустрояване;

чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 - относно предварителната закрила при уволнение;

чл. 333, ал. 2 КТ - относно предварителната закрила при уволнение;

§ Кодекс за социално осигуряване (КСО):

чл. 47, ал. 1 и ал. 3 КСО във вр-ка с чл. 320, ал. 2 КТ - относно правото на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения при трудоустрояване;

чл. 54а, ал. 1 КСО - относно правото на обезщетение при безработица;

чл. 68, ал, 1 КСО - относно правото на придобиван на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

чл. 71 КСО - право на пенсия за инвалидност;

чл. 72 КСО - относно кръга лица, имащи право на пенсия за инвалидност;

чл. 74 КСО - право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

чл. 74, ал. 1 и ал. 2 КСО - изисквания за получаване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

чл. 74, ал. 3 КСО - забрана за съвместяване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст;

чл. 78 КСО - относно правото на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и условията за получаването й;

чл. 90а КСО - право на социална пенсия за инвалидност;

чл. 90а, ал. 1 и ал. 2 КСО - изисквания и размер на социалната пенсия за инвалидност;

чл. 94, ал. 1 КСО - начален момент на получаване пенсия за инвалидност;

чл. 96, ал. 1, т. 4 КСО - давност на пенсията за инвалидност;

чл. 101, ал. 1, т. 1 и т. 2 КСО - относно забраната за съвместяване на различни видове пенсии;

чл. 101, ал. 2 КСО - относно правото на получаване на повече от една пенсия за инвалидност;

§ Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ - относно годишното данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;

чл. 23, ал. 1 ЗДДФЛ - необходими документи за ползване на данъчните облекчения;

чл. 18, ал. 2 ЗДДФЛ - месечно данъчно облекчение за трудово възнаграждение;

чл. 42, ал. 3, т. 1 ЗДДФЛ - времеви период, който данъчното облекчение обхваща;

§ Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

чл. 25, ал. 2 ЗМДТ - данъчно облекчение за данъци върху имоти;

чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ - данъчно облекчение за данък върху автомобил;

чл. 58, ал. 2 ЗМДТ - данъчно облекчение за данък върху електрически автомобил;

чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ - данъчно облекчение за патентен данък;

чл. 61м, ал. 2 ЗМДТ - срок на данъчното облекчение за патентен данък;

§ 20 ЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ - право на пожизнено ползване на данъчните облекчение;

§ Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 37, ал. 4 ЗЗО - относно освобождаване от плащане на потребителска такса при личния лекар или лекар по дентална медицина;

§ Закон за висшето образование (ЗВО):

чл. 68, ал. 3 б “г” ЗВО - относно облекчения прием на лица с увреждания;

§ Закон за движението по пътищата (ЗДвП):

чл. 99а, ал. 1 ЗДвП - относно картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране;

чл. 137а, ал. 2, т. 3 ЗДвП - относно освобождаване от ползване на обезопасителен колан;

§ Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП):

чл. 14, ал. 1 ППЗСП - относно правото на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища;

чл. 14, ал. 2 ППЗСП - основание за изплащане на целевата помощ за наем на общински жилища;

чл. 16, ал. 1 и 2 ППЗСП - право на месечна целева помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности;

чл. 16а ППЗСП - относно еднократна помощ за издаване на лична карта;

чл. 17, ал. 1 и 2 ППЗСП - относно еднократна помощ за разходи за лечение в чужбина;

чл. 19, ал. 1 и 2 ППЗСП - относно безплатно пътуване два пъти в годината с железопътен транспорт;

чл. 20, ал. 1 ППЗСП - условие за ползване на безплатното пътуване с железопътен транспорт;

§ 2 Преходни и заключителни разпоредби на ППЗСП - относно правото на ползване на целевите помощи пожизнено;

§ Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ):

чл. 24 ППЗИХУ - право на добавка за социална интеграция;

чл. 25, ал. 1 ППЗИХУ - право на месечна добавка за транспортни услуги;

чл. 26, ал. 1 ППЗИХУ - право на месечна добавка за транспортни и телекомуникационни услуги;

чл. 27, ал. 1 ППЗИХУ - право на месечна добавка за обучение;

чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗИХУ - право на месечна добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги;

чл. 29 ППЗИХУ - право на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти;

чл. 30 ППЗИХУ - право на месечна добавка за достъпна информация;

чл. 31, ал. 1 ППЗИХУ - право на месечна добавка за наем на общинско жилище от самотни лица;

чл. 39 ППЗИХУ - право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия;

чл. 48, ал. 1 и 2 ППЗИХУ - целева помощ за покупка и/ли приспособяване на лично моторно превозно средство, размер и условия за получаване;

чл. 49 ППЗИХУ - целева помощ за внос на лично моторно превозно средство;

чл. 50, ал. 1 ППЗИХУ - целева помощ за преустройство на жилище;

чл. 51, ал. 1 ППЗИХУ - целева помощ за ползване на жестомимични услуги;

чл. 52, ал. 2 ППЗИХУ - целева помощ за придружител на лица с увредено зрение;

чл. 53, ал. 1 ППЗИХУ - целева помощ за придружител на трудноподвижни лица;

чл. 53а, ал. 1 ППЗИХУ - целева помощ за придружител на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства;

чл. 53б, ал. 1 ППЗИХУ - целева помощ за придружител на лица със сляпо-глухота;

§ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход:

член единствен, ал.1 - годишният размер на гарантирания минимален доход;

§ Наредба № Н-19 от 02.12.2008г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не и по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Наредба №19):

чл. 2, ал. 1 Наредба №19 - относно правото на безплатна годишна винетка;

§ 1 от ДР на Наредба №19 - относно правото на ползване на безплатна годишна винетка пожизнено;

§ Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община :

чл.17, ал.2, т.4 - относно предимство при кандидатстване за общинско жилище под наем;

§Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община :

чл. 29, ал. 1, т. 15, 17 и 18 - относно картата за градски транспорт на преференциални цени;

§ Правилник за устройството и дейността на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПУДПУ) :

чл. 162, ал. 1, т. а, б и в ПУДПУ - различни облекчения на студенти в увреждания;

§ Приложение №12 от Национален рамков договор за 2015 г. за медицински дейности (Приложение №12) - списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО;

Научни статии, монографии и учебници:

§ “Трудово право” - В. Мръчков, София, 2012г.

§ “Осигурително право” - В. Мръчков, София, 2010г.

Други източници:

1. Сайтът на БДЖ относно правото на карти за намаление в БДЖ;

2. Дирекция “Социално подпомагане”;

3. Министерство на труда и социалната политика;

4. Национален осигурителен институт;

5. Съюз на инвалидите в България;

6. Още за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните хора.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Анна

Генова

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си