Какво представлява фигурата на съдебния заседател?

Ситуацията:

Вчера се засякох на улицата с позната. Държеше папка в ръце и бързаше към общината. Щяла да подава документи, защото чула, че набират граждани за съдебни заседатели. Пожелах й успех и се разделихме. Днес обаче започнах да си мисля по въпроса...Защо пък и аз да не кандидатствам за съдебен заседател и какви ли ще са изискванията към мен... А дали ще ми стига времето, тъй като работя? Какво точно ще се иска от мен? Ще получавам ли възнаграждение? Ох, ще трябва да проуча въпроса, признавам си, стана ми много любопитно!

Какво представлява фигурата на съдебния заседател?

Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебното заседание по наказателни дела в първа инстанция. Като съдебен заседател взимам участие, когато делото е за престъпление, за което се предвижда наказание повече от 5 г. лишаване от свобода. Тогава съставът на съда включва един съдия и двама съдебни заседатели. Когато за престъплението е предвидено наказание не по-малко от 15 г. лишаване от свобода или друго по - тежко наказание, изискването е за двама съдии и трима съдебни заседатели. За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и резервни съдебни заседатели. Съдебния състав събира предоставените от страните доказателства, като преценява допустимостта и относителността им към спора. След приключване на делото, съдът постановява решение или присъда, съобразено и гласа на съдебните заседатели. Като съдебен заседател имам еднакви права и задължения със съдиите, като се изказвам и гласувам преди тях.

Как се набират съдебни заседатели?

Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най - малко 10 на 100 от лицата, които се предлагат са с педагогическа квалификация. Съдебните заседатели се определят за:

 1. районните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;
 2. окръжните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;
 3. специализирания наказателен съд - от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.

Какви за изискванията, за да стана съдебен заседател?

За да стана съдебен заседател трябва :

 1. да съм дееспособен български гражданин;
 2. да съм на възраст между 21 години и 68 години но не и 70 /тавана при кандидатстване е 65 г./;
 3. настоящият ми адрес да е в общината, която попада в района на съда, за който кандидатствам;
 4. имам завършено средно образование;
 5. да не съм осъждан за умишлено престъпление /независимо, че съм реабилитиран/.
 6. не страдам от психически заболявания.

NB! Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

Нямам право да стана съдебен заседател, ако:

За да кандидатствам за съдебен заседател трябва да подам заявление. Към заявлението следва да приложа и декларация, с която декларирам, че не извършвам една от горепосочените дейности.

Къде да подам заявлението си и какви документи ще са ми нужни?

Ще получа заявление по образец от деловодството на съответната община. Отново в деловодството ще подам попълненото заявление, заедно със следните приложения:

 1. Свидетелство за съдимост, като в него изрично да е посочено : “да послужи за съдебен заседател”.
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Копие от лична карта, заверена от мен с текст : “вярно с оригинала” и подпис.
 5. Копие от диплома за образование, заверена от мен с текст : “вярно с оригинала” и подпис.
 6. Документ за педагогическа квалификация (ако притежавам такава), заверен от мен с текст : “вярно с оригинала” и подпис.
 7. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване.
 8. Декларация - съгласие за обработка на личните данни.
 9. Трябва да представя и данни за контакт на две лица, към които от общинския съвет могат да се обърнат за препоръка

За какъв период от време ще бъда ангажиран?

Мандатът ми ще бъде за 4 години, като започва да тече от датата на полагането на клетва от моя страна. Ако разглеждането на някое от делата в които участвам, продължи след тези 4 години, мандатът ми продължава до приключване на конкретното дело в съответната съдебна инстанция. Ще заседавам най-малко 60 дни в рамките на 1 календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участвам продължи и след този срок. Ще бъда уведомяван за участието си в дела по телефона, по пощата или с призовка за датата на явяването ми. Ако нямам възможност да присъствам, трябва да уведомя незабавно съда.

Как стоят нещата с възнаграждението ми?

Ще получавам възнаграждение от бюджета на съдебната власт. Възнаграждението ми за всеки заседателен ден се определя въз основа на действителните отработени часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяване на съдебния акт, включително и за започнат час. То се заплаща ежемесечно за всички заседателни дни от съответния месец. Размерът на възнаграждението ми се равнява на 1/22 на ден от 60% от основната заплата на съдия в съответния съд (зависи към кой съд съм подал документи), но не по малко от 20 лв. на ден. Например ако съдийската заплата е 2000 лв., дневното ми възнаграждение ще е 54,55 лева.

Трябва да се отнасям съвестно и отговорно спрямо ангажимента, който съм поел. Председателят на съда може да се разпореди да ми бъде наложена глоба от 50 до 500 лв. за неизпълнение на задълженията ми, след като ми предостави възможност да дам обяснения.

Освобождаване от длъжност

Мога да бъда освободен предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда :

 1. по мое искане;
 2. при поставянето ми под запрещение;
 3. когато съм осъден за умишлено престъпление;
 4. при трайна невъзможност да изпълнявам задълженията си за повече от 1г.;
 5. когато извърша тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнявам, или извърша действие, с което уронвам престижа на съдебната власт.
 6. ако бъда привлечен като обвиняем за умишлено престъпление, извършено във връзка с функцията ми на съдебен заседател
 7. ако се установи, че изначално съм нямал право да стана съдебен заседател или пък възникне обстоятелство, което ми пречи да бъда такъв (кога нямам право да съм съдебен заседател беше посочено по-горе)

Актуализира: Николай Николов[toggles][toggle title=Източници]

ЗАКОН за съдебната власт :

чл. 66, ал. 1 - относно еднаквите права и задължения с тези на съдиите;

чл. 67, ал. 1 и ал. 2 - изисквания за съдебен заседател;

чл. 68, ал. 1 и ал. 2 - набиране на съдебни заседатели;

чл. 69 - относно периода на ангажираност;

чл. 71 - относно освобождаването от длъжност;

чл. 72, ал. 1 - относно периода на ангажираност;

чл. 72, ал. 2 - избиране чрез жребий;

чл. 73 - възнаграждение;

чл. 74, ал. 1 - глоба при неизпълнение на задълженията.

Наказателно процесуален кодекс:

чл. 33, ал. 3 - към описанието на фигурата на съдебния заседател.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Мирослава

Дудолова

25.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си