Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)

Актуална информация за Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО), спрямо новия Закон за счетоводството, разкодирахме тук: https://pravatami.bg/22034 [Към актуалното Право]

Текстът по-долу не отразява промените в Закона за счетоводството от 01.01.2016 г. Към актуалното ПравоПрез миналата година взех решението най-накрая да започна свой собствен бизнес и регистрирах моята фирма. Както повечето предприемачи, реших да наема специалист, който да се грижи за счетоводството ми. Е, оказа се, че не само трябва да поддържам изрядно счетоводство, но също така е необходимо всяка година да тегля чертата и да публикувам (обявявам) годишен отчет в Търговски регистър. Как се случва това?

Кой е длъжен да обявява ГФО в Търговски регистър?

Основното правило е, че ако моята фирма е вписана в Търговския регистър, то нейният финансов отчет трябва също да бъде обявен там. Всяко правило, разбира се, си има изключение, като тук ролята на такова играят едноличните търговци. Понякога обаче и изключенията си имат свои изключения както, уви, е в случая. Някои еднолични търговци също са длъжни да обявят ГФО, както ще прочета малко по-надолу.Накратко, моята фирма ще трябва да обяви отчета си, ако тя е регистрирана като търговско дружество. (ЕООД, ООД, АД, ЕАД, СД и т.н.) Ако съм ЕТ не трябва да обявявам ГФО, ако отговарям на поне две от изискванията за облекчена форма на финансова отчетност, които са:

За коя година се отнася годишния финансов отчет?

Аз направих своята фирма на 01 септември 2014 г. Това значи ли, че трябва да направя годишен финансов отчет за периода до 01 септември 2015 г.? Не, финансовият отчет се съставя за една финансова година, която съвпада с календарната, т.е. от 1 януари до 31 декември. Това, че към 31 декември 2014 г. моята фирма е действала само 4 месеца, не ме освобождава от задължението да изготвя и обявя отчет. Той обаче в случая ще бъде за периода от 01 септември до края на 2014 г.

Обявяване на ГФО

А кой изготвя годишния финансов отчет?

Дотук добре. Разбрах, че моята фирма трябва да обяви ГФО и че той се прави за дейността за една календарна година. Мога ли сам да си го направя или пък поне да оставя тази задача на счетоводителя ми?Финансовите отчети се изготвят от счетоводители или счетоводни предприятия. Има обаче определени фирми, чиито отчети подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори. Те също се изготвят от счетоводители, но е необходимо да бъдат проверени от одиторите преди обявяването в Търговския регистър. Тези фирми са няколко категории:

  1. Акционерни дружества (АД и ЕАД) и командитни дружества с акции (КДА);
  2. Дружества, които емитират ценни книжа за публично предлагане, т.е. основно такива, които продават собствени акции и облигации на борсата;
  3. Дружества с особен предмет на дейност - кредитни институции, застрахователи, инвестиционни дружества, дружества за социално осигуряване и фондовете, които се управляват от тях;
  4. Фирми, които не отговарят на изискванията за облекчена финансова отчетност (виж по-горе);
  5. Фирми, за които такова задължение изрично е предвидено в закона;
  6. Дружества, които изготвят консолидирани финансови отчети. Това е случаят, когато има консолидирани фирми - дружество майка и дъщерни дружества;
  7. Юридически лица с нестопанска цел*, извършващи обществено полезна дейност, които отговарят на поне едно от следните условия:
  8. Балансовата стойност на активите към 31 декември на предходната година - повече от 1 млн. лева;
  9. Размер на приходите от стопанска дейност за годината - над 2 млн. лева;
  10. Сборът от получените през годината финансирания и неусвоените финансирания от минали години надхвърля 1 млн. лева.

*Юридическите лица с нестопанска цел не обявяват ГФО в Търговския регистър. Повече за отчетите на тези лица очаквайте скоро в pravatami.bg.Ако моята фирма не попада в нито една от горните точки, моят отчет може да бъде изготвен и от счетоводителя ми.

Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да обявя в Търговския регистър през следващата календарна година. Т.е. през 2015 г. обявявам ГФО за 2014 г. За това има определен краен срок:

Ако не обявя в срок своя ГФО, глобата, която може да бъде наложена на фирмата ми е от 500 до 3 000 лв. При повторно нарушение размерът е двоен.Има два начина да подам своя годишен финансов отчет. Първият е на място в някой от клоновете на Търговския регистър. Там попълвам заявление по образец Г2. Вторият начин е да подам заявлението по електронен път в сайта на регистъра с електронен подпис. Предимството на този способ е, че таксата, която се дължи е на половина - 40 лв. при подаване на място спрямо 20 лв. по електронен път.Заявлението трябва да подаде лицето, което е посочено като представител на фирмата в Търговския регистър. В общия случай това е управителят. Възможно е и съставителят на отчета да го обяви, но за целта му е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено пълномощно (без нотариална заверка). Към заявлението и в двата случая прилагам самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения. Допълнителни приложения зависят от формата на моята фирма. За дружествата с повече от един съдружник се съставя протокол от общо събрание, на което се приема отчета. За ЕООД едноличният собственик съставя протокол. Необходимо е да бъдат попълнени и декларации за истинност на заявените за вписване обстоятелства и че представените документи наистина произхождат от лицата, които са ги подписали, ако се подава от пълномощник. Задължително в последния случай се прилага и самото пълномощно. Не на последно място, разбира се, не трябва да забравям и документ, удостоверяващ факта, че съм платил държавна такса.Актуализирал: Емил Махлелиев[toggles][toggle title=Източници] Закон за счетоводството (ЗСч)чл. 23, ал. 1 от ЗСЧ - относно периода, за който се изготвя ГФО;чл. 34 от ЗСч - относно лицата, които могат да изготвят ГФО;чл. 38 от ЗСч - относно лицата, които подлежат на независим финансов одит;чл. 40 от ЗСч - относно лицата, които са длъжни да обявяват ГФО в Търговския регистър;чл. 47, ал. 4 от ЗСч - относно глобата, която се налага при неподаване на ГФО в срок;пар. 1, т. 15 от ДР на ЗСч - относно изискванията за облекчена финансова отчетности. Закон за Търговския регистър (ЗТР)чл. 15 от ЗТР - относно лицата, които имат право да обявяват актове в Търговския регистър; Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписваниятачл. 16бот ТДТСАВ - относно таксата за обявяване на ГФО.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си