Права и задължения на пациента при лечение в болница (хоспитализация)

Не се чувствах добре от няколко дни, но все не намирах време да отида до личния лекар, а накрая положението стана нетърпимо и се озовах в спешния център на болницата. Там ме прегледаха и ми казаха, че незабавно трябва да постъпя за болнично лечение. Приеха ме в болницата и за щастие вече съм по-добре, но за мен е важно да знам какви права имам по време на престоя ми?

Кога имам право да бъда приет в болница?

Имам право да бъда приет в болница, винаги когато здравословното ми състояние налага това. Лекарите са длъжни да предприемат мерки за хоспитализацията ми. Те издават направление за настаняване в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК. Имам право сам да избера болница на територията на цялата страна. Достатъчно е тя да осъществява медицинските дейности, от които се нуждая във връзка със заболяването ми.

Какви права имам като пациент по време на престоя ми в болница?

Лекуващият лекар в лечебното заведение е длъжен да ме информира за:

Медицинските дейности се осъществяват след като изразя информираното си съгласие. За да дам своето информирано съгласие, лекарят трябва да ме уведоми:

Лекарят трябва да ми предостави тази информация своевременно, на достъпен език и в обем, достатъчен, че да мога да направя своя избор.

Внимание! При хирургични интервенции и други медицински дейности, които водят до повишен риск за живота ми, трябва да дам своето информирано съгласие в писмен вид и да удостоверя желанието си лечението да бъде проведено с подписа си.

При постъпването ми в болница имам право да избера екип или лекар, които да осъществи конкретна медицинска дейност или интервенция. За да направя избор на екип трябва да попълня и подпиша заявление по образец. Избор на екип или лекар се прави преди извършването на конкретната медицинска интервенция, а не след като вече дейността е била извършена от съответния екип или лекар.

Колко ще ми струва изборът на екип?

Болниците сами определят цената за избор на екип, но тя не може да е по-висока от 900 лв. Имам право да заплатя за избор на екип по банков път в рамките на престоя си в заведението. Това означава, че не съм длъжен да плащам цената за избор на лекар или екип задължително преди осъществяване на медицинската интервенция. Мога да направя плащането и след това, в срок до изписването ми от болницата.

Не може да се определя различна цена за избор на екип според сложността на медицинската интервенция или според академичната длъжност или трудовия стаж на лекаря. Например, не може да се определи цена от 850 лв. за извършване на конкретна интервенция от лекар, който има академична титла професор и цена от 650 лв. за същата медицинска интервенция, ако тя бъде направена от лекар с академична титла доцент.

NB! Не може да се прави избор на екип, който да ме лекува през цялото време на болничния ми престои и за целия обхват медицински дейности и манипулации, на които ще бъда подложен. Избор на екип е недопустим и когато лекарят или екипът в болничното заведение е само един.

Имам право да откажа медицинска помощ или продължаване на започната медицинска дейност по всяко време. В този случай, съм длъжен да удостоверя отказа си в писмен вид и с подписа си.

NB! Ако животът ми е застрашен, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение, независимо от волята ми.

Колко струва и кой заплаща престоя ми в болницата?

В случай че съм здравноосигурен, престоят ми в болница се заплаща от НЗОК, аз имам задължение да заплащам само потребителска такса, която за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, е в размер 5,80 лв. на ден. Лечебното заведение, в което съм настатнен, е длъжно да ми осигури медицинските изделия, които са ми необходими при осъществяване на лечението ми.Разходите за медицински изделия за нуждите на здравноосигурените лица се поемат от бюджета на НЗОК. В случай че използвам медицинско изделие, чиято цена не е поета от бюджета на НЗОК, то следва да ми бъде предоставени на цената, по която е закупено от лечебното заведение.

Благодарен съм, че се излекувах, но правата ми бяха нарушени. Към кого да се обърна?

Мога да подавам жалба или сигнал до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата ми или при възникване на спорове, свързани с медицинското ми обслужване. Мога и да се обадя на националния телефон 0800 14 800. и да подам сигнал, в случай че правата ми като пациент са нарушени. Ако някои от лекарите се отнесъл грубо и пренебрежително към мен, мога да се обърна към комисията по професионална етика на районната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС).

Образци:

Заявление за избор на екип - приложение към чл. 25, ал. 1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

§ Закон за здравето (ЗЗдр)

чл. 82б, ал.1 ЗЗдр - относно задължението на болниците да осигурят медицински изделя, необходими за лечението;

чл. 82б, ал.3 ЗЗдр - относно цената на използваните от мен медицински изделия

чл. 87, ал. 1 ЗЗдр - относно информацията, която трявбва да ми предостави лекуващия лекар, за да направя избор в условията на иформирано съгласие;

чл. 88, ал. 1 ЗЗдр - относно правото ми на информирано съгласие;

чл. 88, ал. 2 ЗЗдр - относно качеството на информацията, която трябва да ми бъде предоставене;

чл.89 чл.89 ЗЗдр - относно случаите, в които трябва да дам информирано съгласие в писмен вид;

чл. 90, ал. 1 ЗЗдр - относно правото на отказ от лечние;

чл. 90, ал. 2 ЗЗдр - относно писмента форма на отказа от лечение;

чл. 90, ал. 4 ЗЗдр - относно осъществяване на животоспасяващо лечение против волята ми;

чл. 92 ЗЗдр - относно правото ми на информация относно здравословното ми състояние;

т. 15 §1 ЗЗдр - относно понятието за информирано съгласие.

§ Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)

чл. 10, ал. 1 ЗЛЗ – относно определението за лечебни заведения за болнична помощ;

§ Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ /НОПДМП/

чл.20 НОПДМП - относно правото ми на настаняване в болница;

чл. 21, ал. 1 НОПДМП - относно правото ми да избера къде да се лекувам;

чл. 25, ал. 1 НОПДМП - относно правото ми на избор на екип;

чл. 25, ал. 1 и ал. 2 НОПДМП - относно писмената форма на заявлението за избор на екип;

чл. 29, т. 3 НОПДМП - относно избора на екип за конкретна медицинска интервенция;

чл. 31, ал. 1НОПДМП - относно цената за избор на екип;

чл. 31, ал. 2НОПДМП - относно недупостимите критерии за определяне цената при избор на екип;

чл. 32 НОПДМП - относно право да заплатя за избор на екип по банков път в рамките на престоя си в заведението;

чл. 29 НОПДМП - относно случаите, когато не може да се прави избор на екип.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дилова

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си