Всичко за отпуска по бащинство

Вече съм баща и искам да се грижа за детето си и да помагам на майката. От деня на изписването му аз имам право на отпуск.

Ако съм в брак с майката на детето или живея в едно домакинство с нея, то аз имам право на 15-дневен отпуск при раждането на детето от датата на изписването му от лечебното заведение.

Важно в този момент е да не пропусна права, възможности и помощи, които ми се полагат. Не е скъпо да се обърна към специалист на тема трудово и осигурително право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Отпускът при раждане на дете мога да ползвам въз основа на писмено заявление до работодателя ми. Към него се прилагат:

Важно: Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

В случай че документите ми са изрядни, работодателят ми е длъжен да ми разреши да ползвам отпуска отпуска от деня, посочен в заявлението.

Аз, от своя страна, съм длъжен незабавно да уведомя работодателя ми, ако по време на ползването на отпуска ми по бащинство:

При наличие на тези обстоятелствата отпускът се прекратява.

Мога да прекратя ползването на отпуска с писмено заявление до работодателя ми.

Аз мога да ползвам вместо майката на детето отпуск за остатъка до 410 дни само с нейното съгласие след навършване на 6-месечна възраст на детето, като отпускът на майката се прекъсва.

Този отпуск ползвам въз основа на писмено заявление до работодателя ми, към което се прилагат:

Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

Не мога да ползвам отпуска по бащинство едновременно с отпуск при смърт или тежко заболяване на родител.

Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете от 2 до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуска за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползуват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползуват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Майката има право по всяко време да оттегли даденото ми от нея съгласие с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бащата, и да продължи да ползва лично отпуска си. Към заявлението до работодателя си, майката прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 към Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Аз също мога да прекратя ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работя.

Отпускът ми се прекратява когато:

Ползването на отпуска по майчинство не се прекратява, когато майката ползва друг вид полагащ й се отпуск.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Важно: Докато ползвам гореописаните отпуски аз попадам в обхвата на закрилата при уволнение.

Ако със съпругата ми осиновим дете, аз мога също така да се грижа за детето от 6-ия месец след осиновяването до края на полагащия се на осиновителите отпуск (365 дни).Актуализира Стела Парушева Още по темата за правата ми на работа може да науча от курса на pravatami.bg Работа: правата ми като служител.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда

чл. 163 ал.8 - относно правото на 15-дневен отпуск от бащатачл. 163 ал.9 - относно правото на отпуск на осиновителячл. 163 ал.10 - относно правото на отпуск вместо майката на детето за остатъка до 410 дни;чл. 163, ал. 14 - относно признаването на времето за трудов стаж

§ Наредба за работното време, почивките и отпускитечл. 45а ал.1- относно начина и нужните документи за ползване на правото на 15-дневен отпуск от бащата;чл. 45а ал.3- относно задължението на бащата да уведоми предприятието при определени обстоятелства, свързани с правото му на отпуск;чл. 45б - относно относно начина и нужните документи за правото на отпуск вместо майката на детето за остатъка до 410 дни;чл. 45б ал.5- относно обстоятелствата, прекратяващи правото му на отпуск;

§ Кодекс на социалното осигуряванечл. 48а - относно изискванията към осигурените лица за получаване на обезщетение за общо заболяване и майчинство;чл. 50 - относно сроковете за получаване на парично обезщетение;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си