Болничен лист - често задавани въпроси

На всеки се случва да излезе от строя и да не е в добра форма за работа. В такива случаи обикновено възкликвам: “Взимам си болничен!”. Но за да се възползвам от всичките си осигурителни права, да съм изряден пред работодателя си и да съм спазил изискванията на закона, трябва да получа един важен документ, наречен болничен лист.

Кога ми е необходим болничен лист?

Не съм способен да изпълнявам временно трудовите си задължения, т.е. временнo неработоспособен съм поради някоя от следните причини: болен съм, претърпял съм злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед; карантина; отстранен съм от работа по предписание на здравните органи; грижа се за болен/карантиниран член от семейството; належащо придружавам болен член от семейството при лекар; изследвам се или се лекувам в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато заради карантина от учебно заведение.Важно! Ако искам да съм изряден и да не пропусна помощи или обезщетения, които ми се полагат - препоръчително е бързо и лесно да се свържа със специалист на тема трудово право на тази страница.Други случаи, когато трябва да получа болничен лист, са: умишлено съм увредил здравето си, за да получа отпуск или обезщетение; нарушил съм режим, определен от здравните органи;. временна неработоспособен съм поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради извършване на прояви под въздействието на такива средства; временно неработоспособен съм заради извършени хулигански или други противообществени прояви; временно неработоспособен съм, защото не съм спазил правилата за безопасна работа; не съм се явил на контролен преглед без уважителна причина.Важно! Болничен лист мога да получа само ако съм осигурен за рисковете общо заболяване и майчинство, трудова злополука и професионална болест. Болничният лист ми се издава за периода от първия ден на настъпване на неразположението ми докато се възстановя или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК. Не ми се издава болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването. Възможно e отпускът ми да започне от следващия ден, но само в тези 2 случая: 1) когато неработоспособноста ми е констатирана, докато съм бил на работа (вкл. след изтичане на работното ми време); 2) когато ми се издава болничен, продължаващ предишния.

Кой може да ми даде болничен лист?

Болничен лист може да ми бъде издаден от лекуващия ми лекар, зъболекар, лекарска консултативна комисия (ЛКК), лекарите от спешна помощ или от лечебното заведение, което ме обслужва по месторабота.

Каква е процедурата за издаване на болничен лист ?

 1. Отивам на лекар с оплакването си. Преглеждат ме, правят се изследвания (при необходимост) и според резултатите се преценява дали съм работоспособен или не. Определя се и режимът ми на лечение.
 2. Лекарят ми може еднолично да издаде болничен лист за цялото време на лечение. В случаите, когато след болнично лечение се нуждая и от домашно лечение, при изписването ми се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение (вкл. денят на изписването), както и не повече от 30 дни за домашно лечение.
 3. Задължително е да представя болничния лист пред работодателя си до 2 работни дни. Има вариант и лекарят ми служебно да му изпрати болничния, но само ако заявя писмено, че нямам възможност да го представя.

За какъв срок мога да получа болничен лист?

Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ми го е издал:

 1. Лекар/зъболекар- може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Зъболекар може да ми издаде болничен лист само за заболявания от неговата компетенция.
 2. Център за спешна помощ - за срок до 3 календарни дни..
 3. ЛКК - ако и след 14 дни продължавам да не съм работоспособен, трябва да се обърна към комисия. Тя може да ми разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар( престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар( специализирано медицинско лечение у дома).
 4. ТЕЛК - извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност; както и когато съм ползвал 12 месеца отпуск (с прекъсване) в две предходни календарни години и в годината на боледуването.

Ами ако не мога да отида на лекар?

Правилото е, че без предварителен преглед не се издава болничен лист, както и че за минало време болничен лист не се издава. Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато при прегледа може да се докаже, че съм боледувал (и съм бил неработоспособен), но прегледът не е могъл да бъде извършен.Когато обаче преглед е бил извършен, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на документация може да се прецени, че съм бил неработоспособен.

Какво следва след като получа болничен лист?

 1. Придобивам право на отпуск и на парично обезщетение за временна неработоспособност,
 2. Длъжен съм в срок до 2 работни дни да представя болничния лист на работодателя си или поне да го уведомя, че имам издаден болничен лист.
 3. Не мога по своя преценка и без разрешение от лекаря да се върна на работа преди изтичане на отпуска. Съответно, работодателят ми е задължен да не ме пуска на работа през това време. Все пак, ако държа да се върна на работа по-рано, трябва да поискам от лекаря ми да прекрати отпуска като анулира данните в електронния регистър на болничните листове и ми издаде нов болничен.
 4. Неработните дни и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват отпуска ми по болест.

Какво става, ако работя на повече места?

Мога да поискам от лекаря си да получа няколко екземпляра на болничния лист за представяне пред всеки от работодателите си. Той отбелязва надлежно това в болничния лист. Още за правата ми като служител може да науча от курса на pravatami.bg Работа: правата ми като служител.[toggles][toggle title=Източници]Наредба за медицинската експертиза (НМЕ)чл. 6 - относно случаите на временна неработоспособност;чл. 7- относно оправомощените да издават болнични листове;чл. 8, ал.1 - относно издаването на болничен листо при няколко работодатели; чл. 9, ал. 1 - относно по-късно издаване на болничен лист;чл. 9, ал. 2 - относно срока за представяне на болничния лист пред работодател;чл. 10 - относно изменяне на молбатачл. 11 - относно другите случаи, когато се издава болничен лист;чл. 12 - относно случаите, когато не се издава болничен лист;чл. 18, ал. 1 - относно забраната за връщане на работа преди изтичане на отпуска;чл. 19 - относно процедурата връщане на работа преди изтичане на отпуска;Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)чл. 26 - относно отпуск за временна неработоспособност отЛКК;чл. 28 - относно отпуск за временна неработоспособност от ТЕЛК;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

10.7.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си