Обезщетения при трудоустрояване

Работодателят ми ме трудоустрои на подходяща за здравословното ми състояние работа по предписание на здравните органи. Трудоустрояват ме, когато съм работник или служител и не мога да изпълнявам работата си поради:

Мога обаче да изпълнявам без опасност за здравето ми друга подходяща работа или същата, но при облекчени условия. Характерът на работата, условията на труд и срокът на преместването се определят от компетентния здравен орган (лекуващ лекар/ Лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ ТЕЛК/ НЕЛК). Получавам заплата, но заедно с това в определени случаи имам право на обезщетение.

Кога имам право на обезщетение при трудоустрояване?

Когато заедно са налице следните три условия:

  1. общо заболяване и майчинство и имам минимум 6 месеца осигурителен стаж. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж отпада, ако не съм навършил 18 г., но работя;
  2. трудова злополука и професионална болест (заболяване, настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването), когато трудоустрояването ми е вследствие на трудова злополука или професионална болест. В тези случаи продължителността на осигурителния стаж е без значение.

Какво трябва да направя?

Важно! Работодателят ми има задължението да внесе необходимите документи в съответното Териториално поделение на НОИ.

Важно! Здравният орган, издал ми болничния лист, има задължението да изпрати данните от него по електронен път до Регистъра на болничните листове към НОИ.

Начин и срокове за изплащане на обезщетението:

Обезщетението ми се изплаща на посочената от мен лична банкова сметка в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадения ми болничен лист. В случай че трябва да ми се изплаща обезщетение за период, който трае повече от 1 календарен месец (например трябва да ми се плаща такова през април, май и юни 2017г.), в 10-дневния срок ще ми се изплати обезщетението само за първия месец от периода (за април). За останалите месеци обезщетението ще ми се плаща в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнася (така обезщетението за месец май 2017г. трябва да получа до 7-и юни 2017г.). Обезщетението си за последния месец от общия период (юни 2017г.) ще ми бъде изплатено в срок до 5 работни дни след изтичане на целия срок на обезщетението (в нашия пример - до 7-и юли 2017г.).

Размер на обезщетението:

Размерът на дневното парично обезщетение при трудоустрояване е разлика между:

Важно! Ако среднодневното ми брутно трудово възнаграждение преди трудоустрояването е по-голямо от среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, то при изчислението се използва среднодневният размер на максималния месечен осигурителен доход. За 2017 г. размерът на максималния месечен осигурителен доход е 2600 лв.

Пример: Размерът на брутното ми трудово възнаграждение е различен всеки месец. Той е сбор от:

За да изчисля размера на среднодневното си брутно трудово възнаграждение за 18-те месеца преди трудоустрояването, трябва да събера брутните си възнаграждения за тези 18 месеца (24 месеца - при трудоустрояване поради бременност или лечение ин-витро) и сбора да разделя на общия брой на работните си дни за този период. За улеснение в дадения пример приемам, че всеки месец съм получавал еднакво възнаграждение - 950 лв. и че във всеки месец имам еднакъв брой работни дни - 20. Така среднодневното ми възнаграждение е равно на 18 м.* 950 лв. разделено на 18 м.*20 р. дни. Получава се 47,50 лв.

В месеца след трудоустрояването възнаграждението ми е 650 лв. Среднодневното ми брутно трудово възнаграждение е 650 лв. /20 р. дни = 32,50 лв. Размерът на дневното ми обезщетение при е 47,50 лв. – 32,50 лв. = 15 лв. За целия месец – умножавам размера на дневното обезщетение по броя на работните дни и получавам 300 лв.

Възможно е да съм работил по - малко от 18 месеца (24 месеца - при трудоусптрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро) до деня на трудоустрояването. В този случай размерът на обезщетението е разлика между:

За какъв период ми се изплаща обезщетението?

Обезщетението ми се изплаща за времето на трудоустрояването, но не за повече от 6 месеца, когато съм трудоустроен поради:

В случай че настъпят промени в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението (например имам нова банкова сметка), имам задължение в срок от 3 работни дни да уведомя за това своя работодател. Заедно с това попълвам нова декларацията за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове (приложение 1).

Справка относно представените от работодателя ми документи в НОИ и изплатените ми обезщетения мога да направя на сайта на НОИ.

Важно! Ако работодателят ми не изпълни предписанието на здравните органи и не ме трудоустрои на подходяща работа или при подходящи условия на труд, имам право да искам обезщетение от него. То е в размер на брутното ми трудово възнаграждение за периода от деня на получаване на предписанието за трудоустрояване до неговото изпълнение.

Образци:

Образци на формуляри за временна неработоспособност

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 217, ал. 1 - относно основанието за обезщетение от работодател, ако не изпълни предписанието за трудоустрояване;

чл. 309, ал. 1 - относно основанието за трудоустрояване на бременни жени или кърмачки;

чл. 314 - относно основанието за трудоустрояване поради болест или трудова злополука.

§ Кодекс за социалното осигуряване (КСО):

чл. 40, ал. 1 - относно правото на обезщетение на осигурените за общо заболяване и майчинство;

чл. 40, ал. 2 - относно правото на обезщетение на осигурените за трудова злополука и професионална болест;

чл. 40, ал. 3 - относно начина на изплащане на обезщетението;

чл. 40а т. 1 - относно срока за подаване на необходимите документи от работодателя в НОИ;

чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 - относно изискването за по-ниско възнаграждение след трудоустрояването;

чл. 47, ал. 2 - относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради трудова злополука или професионална болест;

чл. 47, ал. 2 изр. 2 вр. чл. 41 ал. 1 - относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради трудова злополука или професионална болест, в случай че съм работил по - малко от 18 месеца;

чл. 47, ал. 3 - относно периода на изплащане на обезщетението;

чл. 48, ал. 2 - относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмачество или напреднал етап на лечение ин - витро;

чл. 48, ал. 2 изр. 2 вр. чл. 41 ал. 1 - относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмачество или напреднал етап на лечение ин - витро, в случай че съм работил по - малко от 18 месеца;

чл. 56 - относно Списъка на професионалните болести, приет от Министерския съвет.

§ Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО):

чл. 3, ал. 1 - относно изплащането на обезщетение при трудоустрояване въз основа на болничен лист;

чл. 3, ал. 2 - относно декларацията за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове (приложение 1);

чл. 5 - относно промяната на обстоятелства, свързани с изплащането на обезщетението;

чл. 39, ал.1 и 2 - относно сроковете за изплащане на обезщетението.

§ Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО):

чл. 23 ал. 1, т. 1 - относно задължението на лекари и ЛКК да представят в НОИ данните от издадените болнични листове.

§ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ЗБДОО): чл. 9, ал. 1, т. 4 - относно размера на максималния месечен осигурителен доход.

§ Наредба за трудоустрояване (НТ):

чл. 18 - относно основанието за трудоустрояване на серопозитивни към вируса на СПИН.

§ Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ):

чл. 16, ал. 2 - относно начина на изчисляване на брутно трудово възнаграждение.

§ Васил Мръчков - “Трудово право”, 4 издание - Сиби, 2004 г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

7.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си