Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ). Как да пререгистрирам своето сдружение или фондация?

Управител съм на неправителствена организация - сдружение или фондация. Организацията е регистрирана преди време в местния окръжен съд. Сега разбирам, че в имало изменение в закона, съгласно което всяко НПО трябва да се пререгистрира. Какво означава това и как се случва?

Кои неправителствени организации подлежат на пререгистрация?

Трябва да се пререгистрира всяко НПО, което е регистрирано преди 01.01.2018 г. Няма значение дали регистрацията е от преди 10 години, или е направена през месец декември 2017 г.Неправителствени организации са сдруженията и фондациите. Изменението в закона касае единствено тях. Не подлежат на пререгистрация фирми, събирателни дружества, кооперации и други субекти, различни от сдружения или фондации.

Какво представлява процедурата по пререгистрация на НПО?

До края на 2017 г. всяко НПО се регистрираше в окръжния съд и регистър БУЛСТАТ. Организациите, които извършват дейност в обществена полза, се регистрираха и в специален регистър на Министерство на правосъдието. От 01.01.2018 сдруженията и фондациите вече се регистрират в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Той вече носи името Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.Ако искам да регистрирам НПО сега, няма да минавам през съда, а ще подам документи в новия регистър. Важно е обаче всички организации да са вписани на едно място. Затова и информацията за моята организация, която е регистрирана преди време, трябва да се прехвърли на новото място.

Какво трябва да направя за да пререгистрирам своето НПО?

Трябва да подам заявление по образец към Агенция по вписванията. Има различни образци за фондации и за сдружения. Мога да подам заявлението на хартия или онлайн с електронен подпис. Заявлението може да бъде подадено и от адвокат с пълномощно.Към заявлението трябва да приложа копие от учредителния акт или устава на организацията. Този документи трябва да бъде заверен от мен като представител на съответното НПО. Заверка в случая означава на всяка страница да изпиша собственоръчно с химикал “Вярно с оригинала” и да се подпиша. Необходимо е да подпиша и още един документ - декларация за истинността на заявените обстоятелства. Тя също е по образец и е стандартен документ на Агенция по вписванията.Не е необходимо да посещавам нотариус, нито да заплащам каквато и да е такса. След подаване на заявлението служител в Агенция по вписванията ще изиска от окръжния съд служебно да изпрати удостоверение за актуално състояние. “Служебно” означава, че аз не трябва да правя нищо, а институциите ще се разберат помежду си.

Кога трябва да направя пререгистрацията?

Мога да направя пререгистрация във всеки един момент. Срокът е до 31.12.2022 г., но няма смисъл да чакам до последния момент. В момента не се предвиждат никакви такси за процедурата и тя е максимално улеснена за мен като представител на НПО.

Какво се случва след пререгистрацията?

След пререгистрацията моето НПО вече няма да бъде регистрирано в регистър БУЛСТАТ. 9-цифреният код по БУЛСТАТ, който служи за идентификация, ще се запази, но вече ще бъде ЕИК. Това е идентификационен код от новия регистър на юридическите лица с нестопанска цел.Това е. Процедурата не е сложна и дори и нещо да се обърка, ще получа мотивиран отказ от Агенция по вписванията. В него ще бъде посочено какво точно съм объркал и ще знам как да го поправя.[toggles][toggle title=Източници]Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРТЮЛНЦ)[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

7.1.2021

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си