Как да се справим с шумните съседи?

Това е краят! Не може повече така да продължава! Вече не може да се издържа! 02.30 ч. през нощта е, а съседът от горния етаж вдига шум. Така е всяка нощ. На работа съм от 08.00 ч., а дейността, която извършвам, изисква висока концентрация. Реших само да изгрее слънцето и отварям pravatami.bg, за да разбера какви права имам в тази ситуация.

Имам ли право на “тишина” или съседите могат да вдигат шум, когато си поискат?

Слава Богу, както аз, така и останалите съседи в етажната собственост имаме не само права, но и задължения, за да живеем спокойно “под един покрив”.Всеки собственик, ползвател или обитател в блока е длъжен:

Това звучи добре, но съседът може да възрази, че негово лично право е да прави шумни купони и да ремонтира своето жилище.Ако ми е дошло до гуша - то има правни начини да санкционираме съседите! Ако съм готов да заплатя на адвокат с опит по Закона за етажната собственост, то мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страница.

Кога е забранено да се вдига шум? Кой определя правилата?

Може да се каже, че “защитата” от шума на съседите е уредена на две нива.

  1. Нормативно като основните актове са наредби на Общинските съвети с ограничено действие на територията на съответната община, с които да уреждат спазването на обществения ред, включително и кога е допустимо вдигането на шум.

Важно! Тези наредби съдържат по принцип сходни по характера си правила, но това не е задължително. Затова преди да потърся правата си, в тази неприятна “шумува” ситуация, е добре да посетя електронната страница на моята община и да се запозная с точно определеното време, в което е недопустимо да се вдига шум.Например в София, понастоящем действа Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община. Съгласно нея мога да изисквам от съседите ми да не вдигат шум (организират шумни увеселения, извършват ремонти и производствени дейности) по всяко време освен изрично предвиденото в наредбата, а то е:

2. Общото събрание на етажната собственост е длъжно да приеме правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Решението се взима с мнозинство повече от 50% от представените идеални части от общите части в етажната собственост. Съгласно закона министърът на регионалното развитие и благоустройството приема примерен правилник за вътрешния ред, който може да се използва от Общото събрание, а не е задължителен. С актуалния примерен правилник мога да се запозная тук. Съгласно него се забранява свиренето, пеенето, шумния говор и увеселения, използването на озвучителни системи, на перални и съдомиялни машини, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22 до 8 ч. сутринта и от 14 до 16 ч. следобед. Изключения се допускат само с разрешение на председателя на УС (управителя).

Всичко това е хубаво, но на хартия. Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.

За справяне с шума в етажната собственост мога да приложа няколко подхода, които би трябвало да имат успех. Това зависи и от самите съседи, доколко комуникативни са.

  1. Мога да опитам да се разбера със съседа. Ако това не стане, мога да се позова на правилника за вътрешния ред в етажната собственост и да се обърна към управителя, който следи за неговото спазване. Двамата заедно отиваме при съседа. Има вариант да постигнем съгласие. Ако това не стане, управителят съставя протокол за констатираното нарушение, който се подписва от него и от двама съседи. Но и управителят на етажната собственост не е “светец”. Ако той вдига шум и ми пречи, безпомощен ли съм аз? Не, в този случай трябва да се обърна към контрольора, който поема неговите функции. Констативният протокол съдържа данни за съседа-нарушител, описание времето и датата на извършване на нарушението. Съставят се три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация.

Наказанието, което може да накара съседа да се замисли дали пак ще вдига шум, е глоба от 50 до 150 лв. Процедурата: След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация. Тя съставя акт за установяване на нарушението. Въз основа на него кметът/оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.

2. Ако на територията на моята община има действаща наредба за опазване на обществения ред мога да се позова на нея. А процедурата за налагане на наказание е аналогична.

Например Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община предвижда наказание от 100 до 2 500 лв., в зависимост от нарушенията. Разбира се, за нарушаване на правилата за шума в жилищната сграда наказанието ще е далеч под максималния размер. В маловажни случаи на нарушителя се издава квитанция на стойност до 10 лв., ако той не оспорва нарушението. Важно! Безспорно най-ефективният, но и най-краен начин за справяне с шумните съседи е да се обърна към органите на реда на телефон 112, без да е необходимо преди това да съм опитал горните варианти. При пристигането си на място полицаите могат да предупредят устно или да съставят предупредителен протокол на съседа, че е запознат със забраната да се нарушава обществения ред като се вдига шум в определени часове. Протоколът се съставя в присъствието на поне един свидетел и се подписва от него, полицая и съседа. При отказ на съседа да подпише, това се удостоверява с подпис на свидетеля. Ако съседът продължи да вдига шум, ще последва съставянето на акт за нарушение.Това е, разбрах каква е процедурата. Няма повече да търпя шума на съседа. Ще го накарам да си “плати” за безсънните ми нощи.Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници]§Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):чл. 6, т. 4 - относно задълженията на собствениците в етажната собствеост;чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 3 във вр. с чл. 17, ал. 3 - относно приемането на правилник за вътрешния ред от Общото събрание на ЕС;чл. 23, т. 2 - относно правомощията на управителния съвет (управителя);чл. 55 - относно предвидените наказания;чл. 57 - относно процедурата за налагане на наказания;§Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):чл. 21, ал. 2 - относно компетентността на общинския съвет да издава наредби;§Закон за МВР (ЗМВР):чл. 65 - относно правомощията на полицейските органи.§Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община:чл. 3, ал. 1 и 2 - относно задълженията на съседите;§Примерен правилник за реда в етажната собственост, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройствотоЗакон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):чл. 39 - относно маловажни случаи.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си