Ще патентовам в България

Вече знам, какво е патент и на какви изисквания следва да отговаря моето изобретение, за да мога да го патентовам. Каква обаче е процедурата? Колко време отнема тя? Колко пари струва?

Процедурата по издаване на патент започва с подаване на заявка за патент пред Патентното ведомство. Лицето, което подаде заявката, впоследствие ще придобие имуществените права (Три са основните имуществени права, които патентната защита ми осигурява:

Ако имам правото да подам заявка за патент, то мога да направя това лично или пък да използвам услугите на специалист в областта, а именно представител по индустриалната собственост. Мога да намеря такъв на тази страница.

Знаеш ли, че патентът е само един от начините да защитиш своята идея? Понякога има и по-лесни и евтини решения, които да дадат по-добри резултати, например търговската марка. Екипът ни е изготвил цял курс по темата. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.

Как да изготвя заявка за патент на моето изобретение?

Изготвянето на заявка за патент не е лесна задача. Заявката не представлява просто един документ, а множество такива. Заявката за патент съдържа:

 1. заявление;
 2. описание на изобретението;
 3. една или повече претенции;
 4. чертежи, когато това е необходимо;
 5. реферат;
 6. декларация за приоритет, когато такъв се претендира;
 7. приоритетно свидетелство, когато се претендира за приоритет;
 8. декларация за действителния/действителните изобретател/изобретатели;
 9. документ за платени такси за заявяване, претенции, когато са повече от 10, претендираните приоритети, проверка на формалните изисквания, предварителна експертиза и допустимост; проучване и експертиза, при подадена молба за проучване и експертиза, за публикация на заявката, при подадена молба за проучване и експертиза, ускорена публикация, ако е поискана такава;
 10. пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв, наричан по-нататък "представител";
 11. декларация за лицензионна готовност по желание от заявителя;
 12. декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и средните предприятия, когато заявителят е такова предприятие;
 13. декларация за организация на бюджетна издръжка, когато заявителят е такава организация;
 14. молба за проучване и експертиза;
 15. копие от документ за депозиране на биологичен материал, ако заявката е за изобретение, което включва или се отнася до биологичен материал.

. За някои от тях съществуват утвърдени образци и указания за попълването им. Задължително трябва да използвам образците, когато такива са налични. Останалите документи от заявката попълвам в свободен текст, но е важно да знам, че законът определя точно какво задължително съдържание трябва да включа, а също и по какъв начин да форматирам своя текст и чертежи, които описват изобретението ми. Мога да се запозная с изискванията за изготвяне на всеки един документ от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патент.

Добре е да се запозная с вече изготвени заявки, въз основа на които успешно е получен патент. Заявки, преведени на английски език, мога да открия чрез портала за търсене на Европейското патентно ведомство. Достъп до заявки на български език мога да получа на място в библиотеката на Патентното ведомство в гр. София.

Важно! Патентът не осигурява защита на изобретението ми в неговата принципна цялост. Необходимо е аз да посоча конкретните технически характеристики, които искам да бъдат защитени. Законът нарича тези характеристики претенции. Претенциите са най-важната част от моята заявка. Те определят обема на защитата, която искам да получа. Ако формулирам твърде малко претенции, изобретението ми вероятно няма да бъде добре защитено. Ако пък претенциите ми са твърде много, процедурата се оскъпява. Некоректно описаните претенции и неоснователните такива могат да наложат последващи промени на моята заявка и дори отказ от издаване на патент.

Какво се случва след като подам заявка за патент?

В момента на подаване на заявката се проверява, дали съм попълнил идентификационните си данни и описание на изобретението си. Ако това е така, ще получа входящ номер. От подаването на заявката започва серия от проверки на същата. Първата проверка е за наличие на класифицирана информация. Коя информация е класифицирана се определя в Закона за защита на класифицираната информация. Ако такава информация бъде открита в моята заявка за патент, то тогава във връзка с моето изобретение може да бъде издаден секретен патент. Следва формална проверка, която отнема един месец. Тя цели да установи дали съм приложил всички необходими документи и дали съм платил всички такси. След това се извършват множество допълнителни проверки, за да се прецени, дали съм описал изобретението и претенциите си коректно. Преценява се също така, дали не е необходимо да разделя заявката (В хода на проверките в Патентното ведомство може да се установи, че претенциите, които съм формулирал се отнасят до повече от едно изобретение. В този случай ще ми бъде дадена възможност да разделя заявката на две или повече части, всяка от които да се отнася до самостоятелно изобретение) си или да променя някои части от нея Не трябва да се притеснявам, че съм допуснал грешки. Винаги когато такива се установят, ще ми бъде даден достатъчен срок да ги поправя и ще ми бъде обяснено, в какво се състои съответната неточност.

Ако всичко с моята заявка е наред, тя ще бъде публикувана в бюлетина на Патентното ведомство 18 месеца (Имам възможност да поискам по-ранно публикуване на заявката ми. Това става с молба за ускорена публикация и срещу заплащане на такса в размер на 30,00 лв.) след момента на подаването й. В срок от три месеца от публикуването на заявката всеки може да възрази срещу моята заявка за патент като всички възражения ще ми бъдат изпратени.След изтичането на срока за възражения, започва да тече нов срок, този път шестмесечен, в течение на който Патентното ведомство ще вземе окончателно решение за това, дали моето изобретение заслужава патент. На този етап е възможно да получа отказ от издаване на патент или пък производството да бъде прекратено. Законът ми дава правото да подам жалба срещу такова решение на Патентното ведомство като казусът ще бъде разгледан във ведомството от специализиран отдел за спорове. Ако решението по моята жалба също така не ме удовлетворява, мога да подам нова жалба срещу първоначалното решение пред Административния съд в гр. София.

Когато последната проверка установи, че изобретението ми е годно да получи патент, аз ще бъда уведомен и ще трябва да заплатя такса за издаване на патента. В срок от един месец информация за издаването на патент ще бъде публикувана в официалния бюлетин и след още три месеца патентът ще ми бъде издаден.

111

Колко ще ми струва издаването на патент?

Таксите, които трябва да заплатя в хода на процедурата са описани в Тарифата на Патентното ведомство. В най-добрия случай сборът от таксите, които ще трябва да платя в хода на процедурата възлиза на 770,00 лева. Минимални необходими такси:

 1. 50,00 лв. - за заявяване;
 2. 50,00 лв. - за формална проверка;
 3. 160,00 лв. - за предварителна експертиза;
 4. 200,00 лв. - за проучване и експертиза;
 5. 80,00 лв. - за публикация на заявка;
 6. 80,00 лв. - за издаване на патент;
 7. 100,00 лв. - за публикация на описанието;
 8. 50,00лв. - за публикация на патент

Важно! Мога да заплащам такса за поддържане на действието на патента в продължение на 20 години. Таксата дължа всяка година, като тя се увеличава с времето:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ):

чл. 3 ЗПРПМ - относно възможността за представителство пред ПВ;

чл. 13 и чл. 14 ЗПРПМ - относно правото на заявяване;

чл. 15 ЗПРПМ - относно служебните изобретения;

чл. 17 ЗПРПМ - относно значението на патентните претенции;

чл. 34, ал. 1 ЗПРПМ - относно началото на процедурата по издаване на патент;

чл. 45 - 53 ЗПРПМ - относно процедурата по издаване на патент;

чл. 54 - 59 ЗПРПМ - относно оспорването на актове на ПВ.

§ Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патент (НОПЕЗП)

чл. 2 НОПЕЗП - относно възможността за представителство пред ПВ;

чл. 11 НОПЕЗП - относно съдържанието на патентните претенции;

чл. 8 - 27 НОПЕЗП - относно съдържанието на заявката за патент;

чл. 33 и сл. НОПЕЗП - относно процедурата по издаване на патент;

§ Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

чл. 1 ТТСПВРБ - относно таксите, които се събират в хода на процедурата по издаване на патент

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

3.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си