Как да променя адреса си?

Постоянният ми адрес е населено място в България, където съм вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната ми карта, задграничния паспорт и други официални документи.

Настоящият ми адрес е мястото, на което пребивавам (мястото където живея - например, ако съм студент, моят настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавам).

Двата адреса може да съвпадат. При декларирането на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в общината, аз имам право да извършвам в същата всички действия, които иначе би ми се наложило да осъществя в общината ми по постоянен адрес (да получавам кореспонденцията си, да гласувам по настоящ адрес след подадено заявление).

Важно! Въпреки предимствата, които ми дава регистрацията на настоящ адрес, аз не мога да го използвам за издаване на шофьорска книжка.

Как да променя постоянния си адрес?

Нося със себе си:

  1. Документ за самоличност.
  2. Удостоверение за раждане.
  3. Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например).
  4. Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Може да не ми поискат всички тези документи:

Как?

1. Отивам в общината/кметството в избраното от мен ново населено място или район.

2. Закупувам си на място и попълвам лично документите и ги предавам в съответното гише. Може и друг да го направо вместо мен, но трябва да съм го упълномощил предварително с нотариално заверено изрично пълномощно. Документите, които трябва да се предадат са:

3. При поискване, показвам и предавам съответните предварително подготвени от мен документи.

4. Получавам удостоверението си за постоянен адрес.

5. С него, до 30 дни след промяната на постоянния си адрес, отивам до съответното РПУ за смяна на личната карта. Но само когато промяната в постоянния ми адрес касае друго населено място, длъжен съм да сменя и шофьорската си книжка. В противен случай ще заплатя глоба в размер от 20 до 150 лв.

Как да променя настоящия си адрес?

Как да променя настоящия си адрес?

Нося със себе си:

  1. Документ за самоличност.
  2. Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например);
  3. Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Как?

1. Отивам в общината/кметството в избраното от мен ново населено място или район.

2. Закупувам си на място и попълвам лично документите и ги предавам в съответното гише. Може и друг да го направо вместо мен, но трябва да съм го упълномощил предварително с нотариално заверено пълномощно или да съм му дал нотариално заверена декларация. Документите, които трябва да се прададат са:

3. При поискване, показвам и/или предавам съответните предварително подготвени от мен документи.

При промяна на настоящия адрес съм длъжен да заявя това в срок от 30 дни пред кмета на общината, района, кметството или на определени от тях длъжностни лица, където живея, иначе ме грози глоба от 50 до 300 лв.

Всички образци мога да закупя от съответното място в общините.

Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен или настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от два пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. Ако жилището обитаваме само роднини, е възможно броят на лицата да надвиши три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават това жилище.

Ако живея в чужбина, мога да заявя български постоянен и настоящ адрес в консулските служби на съответната държава.

Актуализира: Велимира Бакалова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за гражданската регистрациячл.92 - относно документите, нужни за осъществяване на адресна регистрациячл.93 - какво е “постоянен адрес”чл.94 - какво е “настоящ адрес”чл.95 - относно смяната на постоянен адресчл.96 - относно смяната на настоящ адресчл.97 - относно възможните места за заявяване на настоящ и постоянен адресчл.99 - относно 30 дневния срок за заявяване на промяната на настоящия адресчл.99а - относно максималния брой на живущите в едно жилище

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си