#нетегля, #нетеглим, #нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?

Използвам банкови услуги ежедневно. Заделил съм спестявания, получавам заплатата си по банкова сметка, имам разплащателна сметка и дебитна карта. Не съм съвсем наясно с банковата система и се притеснявам за рисковете при проблеми на моята банка. Какви са правата ми, ако банката фалира?

Какво се случва когато много хора наведнъж решат да изтеглят спестяванията си от една банка?

Важно е да разбера, че когато внеса своите пари в банка, с тях се случва нещо особено. Те стават собственост на банката, а аз получавам правото да искам от нея да ми изплати еквивалентна сума, евентуално заедно с лихва, при определени условия. Банката има право да използва тези пари в своята дейност, а именно да ги предоставя на трети лица като кредит. Тя не е длъжна във всеки един момент да поддържа резерви, които да й позволят да изплати общата сума на всички депозити, а само такива резерви, които да покрият част от тази сума. Това означава, че не е възможно всички лица с депозити едновременно да изтеглят парите си, тъй като банката няма готовност да върне всички средства веднага.

Значи ли това,че ако достатъчно много хора решат да изтеглят парите си наведнъж моята банка ще фалира?

Не точно. Ако банката ми няма възможност да изплати дължимите пари на всички лица, които са си ги поискали, то тя е неплатежоспособна. Банката е неплатежоспособна, когато в точно определен момент не може да изпълни задълженията си. Това не означава, че тя няма достатъчно активи за плащане в дългосрочен план, а просто че активите, които могат да послужат за бързo плащане на клиентите (пари в брой) не са достатъчни. Потенциално в кратък срок банката би мога да осигури средства, които да послужат за погасяване на задължения, например с продажба на имущество или събиране на кредити. По силата на закона този срок е 7 работни дни. Ако в продължение на този период банката ми няма възможност да ми изплати стойността на моя депозит, то БНБ ще извърши преценка за това, доколко е сериозно положението. Ако се установи, че банката ми няма възможност в приемлив срок да погаси задълженията си, БНБ ще отнеме лиценза й за извършване на банкова дейност, след което ще започне производство по несъстоятелност. Понятието несъстоятелност е аналогично на фалит и се свързва с невъзможността на банката да изпълни задълженията си или с факта, че имуществото на банката не е достатъчно да покрие всички задължения, които тя има. Това обаче е различно от неплатежоспособност, което понятие по отношение на банките означава моментна невъзможност за погасяване на текущи задължения, а не принципна такава. Банката изпада в несъстоятелност, т.е. фалира, след решение за отнемане на лиценза от БНБ.

Казано с прости думи, банката не е фалирала, ако не може да изплати веднага стойността на депозита ми. Необходимо е тази невъзможност да продължи през по-дълъг период от време и да бъде установена с решение от БНБ.

Ами ако все пак банката ми фалира?

Ако банката ми фалира, аз ще имам възможност да се възползвам от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Фондът събира годишни вноски от банките в страната, които вноски именно служат за гарантиране на влоговете в България.

Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?

По принцип законът предвижда гарантиране на всички видове влогове, т.е. няма значение, дали моите пари в банката са под формата на депозит, разплащателна сметка или каквато и да е друга форма. Освен това няма значение, дали влогът ми е в лева или в чужда валута.

Има обаче редица изключения, които изключват определени лица от тези с гарантирани влогове. Фондът няма да гарантира моя влог, ако:

  1. съм получил привилигировани лихвени условия. Това не означава да съм се възползвал от някоя промоция или кампания. Необходимо е условията по моя депозит да не се предлагат свободно на други лица, а аз да съм ги договорил индивидуално с банката и те в действителност да са по-изгодни от тези, които банката обикновено предлага.;
  2. съм лице, което е отговорно за управлението на банката. Лице, което е отговорно за управлението на дадена банка на първо място е такова, което притежава акции, даващи право на повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите. Също така в това понятие се включват и лицата, които са ангажирани директно с управлението на банката като управители и одитори;
  3. съм съпруг или роднина до втора степен по пряка или съребрена линия на някое от лицата по т.2;
  4. парите във влога ми са плод на “изпиране на пари” и това е установено с влязла в сила присъда.

До какъв размер е гарантиран моят влог?

Фондът гарантира всички влогове до максимален размер от 196 000,00 лева. В тази сума се включват и натрупаните лихви. Възможни са три хипотези за размера на моя влог:

  1. Моят влог заедно с лихвите възлиза на по-малко от 196 000,00 лева. В този случай е гарантиран пълният размер на влога ми заедно с лихвите.
  2. Моят влог възлиза точно на 196 000,00 лева. Гарантиран е пълният размер на влога ми, но не и лихвите, тъй като с тях общият сбор на главница и лихви надхвърля максималния размер;
  3. Моят влог е в размер на повече от 196 000,00 лева. Гарантира се единствено частта до максималния размер.

Важно! Размерът на моя влог се определя като сбора от всички влогове, които имам в една банка, т.е. всички главници и всички лихви. Различните влогове в една банка се третират като един общ влог и не се гарантират самостоятелно. Затова значение има общият сбор на моите средства в банката, а не в колко отделни финансови инструменти съм инвестирал. Например, ако имам депозит за 60 000 евро и разплащателна сметка, в която са налични 20 000 лева и спестовен влог с 30 000 лева, размерът на моите средства в тази банка е, грубо, 170 000 лева. Ако, обаче, имам влогове в различни банки, те се гарантират от Фонда самостоятелно, всеки до размер на 196 000,00 лв.

Как мога да се възползвам от Фонда за гарантиране на влоговете?

За да мога да се възползвам от Фонда, е необходимо БНБ да вземе решение за отнемане на лиценза на моята банка. След като това се случи централната банка ще обяви решението публично и след не по-малко от 7 работни дни аз ще мога да изтегля парите си от друга банка, която Фондът определи.

Възможно ли е парите във Фонда да свършат и за мен да не останат?

Да, възможно е наличните във Фонда средства да свършат. Това обаче не означава, че аз няма да си получа парите. Фондът може по закон да набира допълнително средства като задължи всички банки в страната да внесат авансово годишната си премийна вноска или пък като изтегли заем от друга местна или чужда банка и дори от държавния бюджет.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за кредитните институции (ЗКИ):

чл. 36, ал. 2 ЗКИ - относно отнемането на лиценза за банкова дейност при неплатежоспособност на банката.

§ Закон за банковата несъстоятелност (ЗБН):

чл. 8, ал. 1 ЗБН - относно откриването на производство по несъстоятелност срещу банка при отнемане на лиценза от БНБ.

§ Закон за гарантиране на влоговете в България (ЗГВБ):

чл. 3 ЗГВБ - относно гарантирането на влогове в чужда валута;

чл. 4, ал. 1 и 2 ЗГВБ - относно максималния размер на гаранция за влогове;

чл. 5 ЗГВБ - относно фондовете, които не подлежат на гарантиране;

чл. 6 ЗГВБ - относно установяването размера на влога;

чл. 8 ЗГВБ - относно функциите на Фонда за гарантиране на влоговете в България;

чл. 18 ЗГВБ - относно покриването на недостиг във Фонда;

чл. 23 ЗГВБ - относно процедурата за изплащане на суми по гарантирани влогове;

§ 1, т. 1 от ДР ЗГВБ - относно характера на гарантираните влогове

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си