Кой носи авторските права при филмите?

За създаването на един филм често са необходими услилията, а и средствата на доста хора - артисти, режисьори, сценаристи, оператори и продуценти. Ако аз участвам в кино индустрията като някое от тези лица, то със създаването на продукт, например филм, ще получа и определени права върху него. Те зависят от дейността, която съм изпълнявал във връзка със заснемането.

Права на авторите

При създаването на едно аудио-визуално произведение на първо място възникват авторски права. Аз ще се считам за автор на един филм, ако съм негов режисьор, сценарист или оператор. Ако пък филмът е анимационен и аз съм аниматор, то в моя полза също възникват авторски права върху филма.Определени права ще имам и, ако съм композитор на музиката във филма или пък дизайнер на костюмите, но те не се простират върху цялото произведение, а само върху тези елементи, в които съм участвал.Авторските права върху филма са имуществени и неимуществени като имуществените са тези, които са свързани с реализирането на някаква печалба от мен, например правото на излъчване или прожектиране на филма по различен начин, записването му на различни носители и пускането им за продажба. Неимуществените се изразяват основно в това да бъда посочван като участник в заснемането на филма заедно с качеството, което съм имал както и правото да забранявам изменението на произведението.Тъй като в заснемането на един филм участват различни лица, никое от тях не може самостоятелно да попречи на създаването му, след като снимките вече са започнали. Така например, ако аз съм оператор и в хода на работата се откажа от последващото си участие в продукцията, не мога да забраня на колегите ми да използват това, което вече е направено благодарение на моя труд.Авторското право върху филм продължава 70 години след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалозите или автора на музиката, яко тя е била създадена специално за филма.

Права на продуцента

Много рядко авторите сами се организират за създаването на едно произведение. Най-често е необходимо съдействието на продуцент. Аз ще имам качеството продуцент, ако организирам заснемането на филма и осигурявам финансирането му. Под осигуряване на финансирането не е задължително да се разбира предоставяне на собствени средства. Достатъчно е да обезпеча финансово продукцията по какъвто и да е начин, включително и чрез външно финансиране.Като продуцент аз трябва да сключа договори с всеки от авторите, с които те ми отстъпват изключителното право да излъчвам, предавам, прожектирам, записвам, възпроизвеждам и продавам произведението. Правото да правя това е изключително, защото единствено аз имам право да го упражнявам след сключването на договора. Освен да организирам и да финансирам заснемането на филма, аз съм длъжен да заплащам на авторите възнаграждение, което най-често се равнява на процент от приходите, които реализирам при продажбата. Например, ако аз съм продуцент на нов български филм, имам правото да разреша на определени кина да го прожектират срещу заплащане. Една част от парите от билети ще отиде за самото кино, друга част ще получа аз като продуцент. От моята част трябва да отделя съответния процент за всеки от авторите съгласно уговорката ни.Не съм длъжен да изплащам възнаграждение на авторите, ако използвам откъси от произведението с рекламна цел, например, за да създам и разпространя трейлър на филма.Важно! Договорите между процедуцента и авторите задължително се сключват в писмена форма. Устна уговорка не е достатъчна.Като продуцент аз имам и едно особено право, а именно заедно с режисьора (Режисьорът е лицето, което ръководи заснемането на един филм. Той наставлява актьорите и останалите членове на екипа, организира заснемането на сцени, композиции и други. Продуцентът, от друга страна, е лицето, което прави възможно заснемането на филма. Той осигурява финансиране, сключва договори с артистите, режисьора, сценаристите и останалите от екипа. Той също така преговаря с трети лица относно правата върху филма) да определя момента, когато аудио-визуалното произведение е завършено. Заедно трябва да решим, че продуктът е готов. За последващи изменения отново трябва и двамата да бъде съгласни.Като продуцент имам и правото да разрешавам превеждането и дублирането на филма и също така наименованието му да бъде посочвано при излъчване или възпроизвеждане по друг начин. Правата ми на продуцент траят 50 години, които започват да текат от 1 януари на годината, следваща тази, през която произведението е било публикувано или разгласено.

Права на артистите-изпълнители

Аз мога да участвам в заснемането на един филм, не само като режисьор, оператор, сценарист или продуцент, ами и като артист. В този случай законът също ми дава определени права, които, както при авторите, са имуществени и неимуществени. Неимуществените ми права са свързани с правото моето име или псевдоним да бъде посочвано при излъчването или прожектирането, както и да искам запазване целостта и неизменяемостта на моята роля във филма.Имуществените ми права са подобни на тези на авторите, но обхващат единствено моето изпълнение. Например, ако аз участвам в една единствена сцена, то имам права само върху нея, а режисьорът има права върху цялото произведение, включително и конкретната сцена.Както и при авторите, най-често участвам като актьор в заснемането на определен филм по договор с продуцент. Чрез този договор отстъпвам имуществените си права на продуцента срещу възнаграждение. То може да бъде както еднократно - хонорар, така и под формата на процент от приходите.Договорът с продуцента е важен, тъй като в него можем да уговорим редица подробности. Например, ако заснемаме реклама, можем да определим, че продуцентът ще има право да я излъчва единствено в България. Ако впоследствие тази реклама бъде излъчена и в чужбина, аз ще имам право на допълнително възнаграждение.Важно! Договорът между артист и продуцент също задължително се сключва в писмена форма.Посоченото по-горе се отнася за мен, ако съм артист на свободна практика. Ако обаче работя по трудов договор с някоя организация, имуществените права, в това число правото на възнаграждение, ще възникнат за нея. Аз все пак ще имам своите неимуществени права, но всички останали отношения ще уреждам със своя работодател.Правата ми на артист-изпълнител траят 50 години, които започват да текат от 1 януари на годината, следваща тази, през която произведението е било публикувано или разгласено.[toggles][toggle title=Източници] Закон за авторското право и сродните му правачл. 62 от ЗАПСП - относно носителите на авторски права върху аудио-визуални произведения;чл. 63, ал. 1 и 2 от ЗАПСП - относно договорите за създаване на произведение между автори и продуцент;чл. 63, ал. 3 от ЗАПСП - относно невъзможността за възпрепятстване завършването на произведението от един от авторите;чл. 63, ал. 4 от ЗАПСП - относно завършването на аудио-визуални произведения;чл. 65 от ЗАПСП - относно правото на авторите да получат възнаграждение при използване на произведението;чл. 71, т. 1 и 3 от ЗАПСП - относно сродните права върху аудио-визуално произведения;чл. 75 от ЗАПСП - относно имуществените права на артистите;чл. 76 от ЗАПСП - относно неимуществените права на артистите;чл. 78 от ЗАПСП - относно спецификите в правата на артистите при заснемане на филм;чл. 81 от ЗАПСП - относно участието във филм по трудово правоотношение;чл. 82 и чл. 90б от ЗАПСП - относно времетраенето на сродните права върху аудио-визуално произведение;чл. 62, ал. 3 от ЗАПСП - относно продуцентите на произведения;чл. 90а от ЗАПСП - относно правата на продуцентите;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си