“Всички права запазени.” НЕ! Свободно използване на произведения с авторски права.

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Изградил съм уебсайт и искам същият да бъде интересен за потребителите. Желая да публикувам чужди статии, картинки, снимки и видеоклипове, които да направят съдържанието по-атрактивно. Притеснявам се, че е възможно да наруша нечии авторски права, но нямам възможност да плащам на съответните автори. Знам, че законът ми дава право да използвам свободно определени произведения, но ми е трудно да преценя, кои са те и как бих могъл да ги използвам.

Какво означава свободно използване на произведения?

Според закона използвам произведение, което се ползва със закрилата на авторско право, ако възпроизвеждам, разпространявам, излъчвам, представям или показвам същото, включително, ако публикувам произведението в своя уебсайт или блог. За да извършвам тези действия, се нуждая от разрешението на този, който е носител на авторските права.

Свободно използване на произведения от друга страна е такова използване, за което не се нуждая от одобрението на автора. То е разрешено, когато чрез действията си не увреждам интересите на автора и в изрично посочените от закона случаи. Мога да използвам следните защитени произведения:

Важно! Необходимо е във всеки един случай, в който упражнявам правото си на свободно използване на защитени произведения, да посоча източника, от който съм взел произведението, както и неговия автор. Нямам право да използвам свободно по посочените начини компютърни програми.

Мога ли да използвам защитени произведения по друг начин?

Съществуват произведения, които могат да се използват свободно, тъй като срокът за тяхната авторскоправна защита вече е изтекъл. Освен това винаги мога да използвам произведения със сългасието на носителя на авторските права. Понякога носителят на авторското право е различен от самия автор. Най - често това са издателски къщи, звукозаписни компании, продуцентски къщи и други фирми, които се занимават с производство и търговия на защитени произведения. Когато авторът създава едно произведение в изпълнение на задължението си по трудов или граждански договор, неговите имуществени авторски права обикновено преминават върху лицето, което му е заплатило за произведението. Някои автори разрешават използването на своите произведения предварително в полза на обществото при спазване на определени условия. Тези условия са описани в документи, които представляват публични лицензи. Правото да се използва определено произведение може да бъде прехвърлено от този, който притежава авторските права чрез лицензионен договор. Лицензионният договор е винаги срочен и е уреден подробно в Закона за авторското право и сродните му права. Най-популярните и използвани лицензи са разработени от организацията Creative Commons.

Как да разбера, дали дадено произведение е лицензирано за използване чрез някой от лицензите на Creative Commons?

Трябва да потърся, дали някъде в самото произведение или в близост до него е посочен символа на Creative Commons. Най - често това се случва чрез поставяне на символа на видимо място в уебсайт. Наличието на символа на дадена страница показва, че всяко съдържание на страницата, което по принцип е защитено от авторско право, може да се използва по определен начин. Пример:

cc

Посоченото изображение мога да открия поставено на някои уеб страници. То показва, че съдържанието на съответната страница може да се използва от всеки, стига той да изпълни условията на лиценза. Условията са достъпни чрез проследяване на линка, внедрен в самото изображение или на съответната страница на сайта на Creative Commons.

Важно! Използването на произведения, които са предоставени за ползване чрез публичен лиценз е значително улеснено, но не е напълно свободно. Необходимо е да направя справка в съответния лиценз за своите задължения преди да използвам произведението. Трябва да обърна внимание на три фактора от условията за използване на произведения под лиценз на Creative Commons:

1. Задължително е при използване на произведението да посоча на видимо място името или псевдонима на неговия автор.

2. Ако авторът е забранил изменението на произведението, аз трябва да го използвам, такова, каквото е създадено от него, без да го изменям или пък, ако изменя същото, да го лицензирам за свободно ползване.

3. Ако авторът е забранил използването на произведението за търговски цели, аз не мога да извличам ползи директно от използването на произведението – да продавам копия от него, да го отдавам под наем, да го представям срещу заплащане и др.

Например бих могъл да споделям материалите, публикувани в pravatami.bg свободно, но трябва да посоча автора на съответния материал. Освен това нямам право да изменям материалите или да използвам същите с търговска цел като събирането им в сборник и продаването на копия от същия.

Какви са рисковете, ако в своя сайт или блог използвам без разрешение чужди произведения, които не могат да се използват свободно?

Законът създава различни гаранции за защитата на авторските права. От една страна тези гаранции са свързани с наказването на нарушителя, а от друга страна - с възстановяването на вредите, които носителят на авторските права е претърпял вследствие на нарушението. Ако наруша чуждо авторско право, може да ми бъде потърсена отговорност както следва:

  1. Наказателна и административна отговорност. В най-лошия случай аз мога да понеса наказателна отговорност, включително лишаване от свобода до 5 години, ако използвам чужди произведения без разрешение или ако се представям за автор, без да съм такъв. Колкото по-сериозно е нарушението ми като обем и последици, толкова по-висок е рискът да ми бъде потърсена отговорност. Ако нарушението ми е малозначително, може да ми бъде наложена глоба в размер от 2 000 до 20 000 лева.
  2. Гражданска отговорност. Възможно е лицето, чиито авторски права съм нарушил, да претендира от мен заплащане на обезщетение за вредите, които е претърпяло, вследствие на това, че съм използвал без разрешение произведението му на своя сайт или блог. В този случай от значение за евентуалното обезщетение, което ще трябва да платя, са обемът на вредите, които лицето е понесло и дали аз съм реализирал някакви приходи благодарение на това, че съм използвал произведението.

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП):

чл. 23 ЗАПСП - относно свободното използване на защитени произведения;

чл. 24 ЗАПСП - относно изричните хипотези на свободно използване;

чл. 27 ЗАПСП - относно продължителността на авторско - правната защита;

чл. 35 ЗАПСП - относно използването на защитени произведения;

чл. 36 и сл. ЗАПСП - относно договорите за използване на защитени произведения;

чл. 94 ЗАПСП - относно гражданската отговорност при нарушение на авторски права;

чл. 97, ал. 1 ЗАПСП - относно административнонаказателната отговорност при нарушение на авторски право;

§ 2 от ДР на ЗАПСП - относно значението на някои от елементите на използването на защитени произведения

§ Наказателен кодекс (НК):

чл. 172а от НК - относно наказателната отговорност при неразрешено използване на произведения;

чл. 173 от НК - относно плагиатството.

§ creativecommons.org

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си