Имаме сделка! Всичко, което е добре да знам като стартиращ търговец!

Имам страхотна бизнес идея и мисля да я разработя и да си отворя магазин. Само че не съм сигурен как стоят нещата откъм правната им страна - дали преди това трябва да регистрирам фирма, да купя касов апарат и всяка година да подавам данъчна декларация. Помагайте! Какво трябва да знам ако реша да се захвана с търговия?

Трябва ли да имам регистрирана фирма, за да мога да извършвам търговия онлайн?

След като съм решил да развивам търговска дейност, то според Търговския закон аз съм търговец и се занимавам с:

За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, дори и да не се занимава с една от посочените дейности.

Не е скъпо да намеря адвокат по търговско право, който да ми съдейства да структурирам дейността си правилно. Това ще ми спести глоби, време и загуба на пари. Мога да се свържа с такъв специалист бързо и лесно на тази страница.

Следователно съм задължен да регистрирам дейността си като основа фирма като например ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или като стана ЕТ (едноличен търговец). Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на лицата, които притежават част от капитала - при ЕООД собственикът е един (аз), а при ООД - минимум двама. Фирмата ми задължително подлежи на вписване в Търговския регистър.

NB! Не се водя търговец ако:

Каква фирма е най-добре да регистрирам - ЕООД/ООД или ЕТ?

Това зависи от конкретния случай и е най-подходящо да се консултирам предварително с юрист и със счетоводител. И двата варианта фирми имат своите предимства и недостатъци. Накратко те са следните:

ЕООД/ООД

Предимства:

Недостатъци:

ЕТ

Предимства:

Недостатъци:

А как по-точно стои въпросът с осигуровките?

Като съдружник в ООД мога да не се осигурявам като такъв, само ако по никакъв начин не участвам в дейността на дружеството и не съм негов управител. Но трябва да се осигурявам ако съм вписан като управител на дружеството и получавам възнаграждение за тази дейност. Осигурителните вноски се изчисляват и внасят върху сума не по-малка от минималния осигурителен доход за съответната дейност и върху не повече от максималния осигурителен доход, определен за съответната година (за 2017 г. - 2600 лв.). Като съдружник в ООД, който не е управител, мога и трябва да се осигурявам като самоосигуряващо се лице върху избран от мен осигурителен доход.

Като ЕТ следва да се осигурявам като самоосигуряващо се лице - върху избран доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход (за 2017 г. той е 460 лв.) и не по-висок от максималния осигурителен праг (за 2017 г. - 2600 лв.).

А с данъците?

Ако реша да регистрирам ЕООД или ООД то трябва да знам, че дължа корпоративен данък печалба в размер на 10%. Данъчната основа на този данък е печалбата, т.е., ако фирмата ми не е на печалба, той не е дължим. Периодът за определянето му е календарната година. В случай че закъснея с плащането на данъка обаче, ми се начисляват лихви.

Дължа и данък дивидент в размер на 5% (дивидентът представлява разпределението на печалбата между собствениците).

Като ЕТ съм длъжен да подавам годишна данъчна декларация, както и да заплащам данъчните си задължения. В зависимост от дейността ми и от конкретния случай трябва да заплащам данъци по различни закони и на различни основания (като например патентен данък по Закона за местните данъци и такси, данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица).

NB! Ако облагаемият оборот на фирмата ми надхвърли 50 000 лв. за предходните 12 месеца, съм задължен да я регистрирам и по Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС).

Актуализирал: Велимира Бакалова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс за социално осигуряване (КСО)

чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО - относно задължително осигурените лица за инвалидност поради старост и смърт;

чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО - относно задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица;

чл. 6, ал. 2 от КСО - относно размерите на осигурителния доход.

§ Търговски закон (ТЗ)

чл. 1, ал. 1 и 3 от ТЗ - относно определението за търговец;

чл. 2 от ТЗ - относно това кой не се счита от закона за търговец;

чл. 56 от ТЗ - относно определението за ЕТ;

чл. 58 от ТЗ - относно регистрацията на ЕТ;

чл. 60а от ТЗ - относно заличаването на ЕТ;

чл. 113 от ТЗ - относно определението за дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД);

чл. 117, ал. 1 - относно изискването за първоначален капитал на ЕООД/ООД;

чл. 148 от ТЗ - относно увеличаването на капитала на търговско дружество;

чл. 156 от ТЗ - относно ликвидацията на търговско дружество;

чл. 266 от ТЗ - относно процедурата по ликвидация.

§ Закона за търговския регистър (ЗТР)

чл. 4 от ЗТР - относно задължението фирмата да бъде вписана в Търговския регистър;

§ Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

чл. 9 от ЗКПО - относно задължението да се плащат лихви върху просрочени данъчни задължения;

чл. 19 от ЗКПО - относно данъчната основа за определяне на корпоративния данък;

чл. 20 от ЗКПО - относно размера на корпоративния данък;

чл. 21 от ЗКПО - относно данъчния период за облагане с корпоративен данък;

чл. 200 от ЗКПО - относно размера на данъка върху доходите (данък дивидент);

чл. 216 от ЗКПО - относно размера на данъка върху разходите (данък представителни разходи).

§ Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

чл. 61з от ЗМДТ - относно плащането на патентен данък от едноличен търговец.

§ Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

чл. 26 от ЗДДФЛ - относно формирането на облагаем доход от стопанска дейност на едноличен търговец;

чл. 50 от ЗДДФЛ - относно задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ЗБДОО)чл. 9, ал. 1 от ЗБДОО за 2017 г. - относно размера на минималния и максималния осигурителен доход за 2017 г.

чл. 8, ал. 1 от ЗБДОО за 2014 г. - относно размера на минималния и максималния осигурителен доход за 2014 г.

§ Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

чл, 96, ал. 1 от ЗДДС - относно задължението да регистрирам фирмата си по ЗДДС ако облагаемият оборот надхвърли 50 000 лв. за предходната година.

§ Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

чл. 16 а от Тарифата - относно таксите, събирани за регистрация на фирма в Търговския регистър.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си