Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?

Аз ежемесечно заплащам всяка една такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата, в която живея. За съжаление, не всички съседи са коректни като мен.

Какво мога да направя, когато някой от съседите ми не изпълнява задълженията си по свои съображения и не плаща „такса вход”?

До този въпрос стигам, след като вече с останалите ми съседи сме опитали първо, както се казва, с добро и с уговорки. Не помогнаха нито молби и обещания, а от заплахи няма смисъл. На помощ отново взимам закона и търся правата си. Този проблем намира решение в Закона за управление на етажната собственост.

Важно е да се запозная със случаите, в които съсед има право съвсем законосъобразно да не участва в разпределението на разходите по етажната собственост. След като установя, че моят съсед не отговаря на нито едно от посочените условия, могат да бъдат предприети следните действия:

Със съседите ми трябва да сме формирали общо събрание, което да се свиква поне веднъж годишно. На това общо събрание се избира управителен съвет (управител), приема се правилник за вътрешния ред, определя се размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и се взима решение при необходимост за извършване на ремонтни дейности.

Възможно е на това общо събрание да се вземе решение за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им. В случай че това не се случи, е необходимо на общото събрание да се вземе решение на етажната собственост за предприемане на мерки срещу незаконосъобразното поведение на съседа, който все още отказва да плаща задълженията си.

1. Ред за свикване на общото събрание.

2. На това общо събрание се обсъжда проблемът със съседа, който отказва да участва в поемането на разходите по общите части на входа и ако мнозинството от съседите, които присъстват на събранието вземе решение, следва да бъдат предприети действия за събиране на дължимите от некоректния съсед суми. Аз и съседите ми имаме претенции към дължимите от недобросъвестния съсед суми, заедно с начислените наказателни лихви. Преди да прибегнем до търсенето на правата си по съдебен ред можем да го направим по административен. С гласуване можем да вземем решение за съставянето на констативен протокол за нарушение. Този констативен протокол се предоставя в кметството, откъдето следва да проучат проблема и да издадат акт за установяване на административно нарушение, а в последствие и наказателно постановление за административно нарушение, в следствие на което неизправният съсед следва да заплати глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

3. На практика, най- добре е управителят да попълни Заявление за издаване на заповед за изпълнение, към което да бъде приложен препис от решението на общото събрание за събиране на съответните суми, както и оригинал на констативния протокол за установяване на неплащането, като в заявлението трябва да приложи банкова сметка или друг начин на плащане. Тези документи се входират в районния съд.

От този момент отново има няколко варианта:

В случай че аз и моите съседи срещаме затруднения със събирането на дължимите суми от нашия комишия, най-добре да се обърнем към адвокат, който да ни посъветва какви конкретни стъпки можем да предприемем.

Актуализира: Йоана Мирчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

Чл. 11, ал. 1 т. 1, т. 5, т. 13, ЗУЕС – относно компетенциите на общото събрание

Чл. 12 - чл.17, ЗУЕС – относно изискванията за свикване на общо събрание

Чл. 55, ал. 1, ЗУЕС – относно санкциите при неизпълнение на задължение, регламентирано в този закон

Чл. 38, ал. 2, ЗУЕС- относно необходимите документи, които се прилагат към Заявлението по чл. 410 ГПК

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

Чл. 410, ГПК – относно входиране на Заявление за заповед за издаване на заповед за изпълнение

Чл. 414, ГПК – относно входиране на Възражение

Чл. 415, ал. 1, ГПК - относно срока за входиране на искова молба

§ Закон за административните нарушения и наказания

Чл. 36, ал. 1, ЗАНН - относно образуването на административнонаказателно производство

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Нели

Данчева

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си