Колко ми струва адвокатът?

Често съм изправен пред правни проблеми, чиято сложност ме принуждава да се обърна към адвокат. Всеки взема различно за работата си. В крайна сметка е въпрос на опит, изградено име в бранша, както и на конкуренция в отрасъла. Въпреки това, има законовоустановен минимум, с който е добре да съм запознат, преди да се обърна към адвокат. Колко най-малко ще ми струват услугите му?

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор между двама ни, но не може да бъде по-малък от определения минимален размер за съответния вид помощ.

Възнаграждението може да се уговори и в абсолютна сума (напр. точно 200 лв) и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото (ако очаквам да спечеля 50 000 лв., то вместо/заедно с тези 200 лв., адвокатът ми ще вземе 10%. т.е. 5000 лв.). Тази възможност е неприложима по отношение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по дела за обезщетение за неимуществени вреди (Това са физическите и емоционални страдания, които изпитвам поради едно правонарушение) (подавам иск срещу този, който без съгласието ми е публикувал моя снимка и с това е засегнал личността и достойнството ми и емоционалното ми здраве).

Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ, ако:

1. съм материално затруднено лице;

2. ако имам право на издръжка;

3. ако съм негов близък и роднина, както и ако съм юрист.

В тези случаи, ако спечеля делото и другата страна е била осъдена да заплати разноските по него, моят адвокат ще получи възнаграждение за услугите си. Размерът на възнаграждението се определя от съда, като сумата не може да е по-ниска от предвидения минимум за този вид адвокатски услуги.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

1. Минималният праг за възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори е:

2. Минималното възнаграждение, което се дължи:

За защита по граждански дела:

За защита по граждански и административни дела, дела за делба, административно наказателни дела (при наказание глоба) възнаграждението се определя съобразно определен интерес*:

За защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението е не по-малко от 800 лв. За защита по дела за делба възнаграждението не може да бъде по-малко от от 600 лв за всяка фаза. При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес възнаграждението е както следва:

3. Минимален праг на възнагражденията по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Възнаграждението за защита в досъдебното производство зависи от повдигнатото обвинение, като при извършване на процесуални действия в различни дни - по 100 лв. за всеки ден.

За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението се определя от наказанието, предвидено за определеното престъпление.

При споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - дължа 400 лв, а за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 400 лв..

За проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв.

За защита на гражданския ищец или гражданския ответник - 400 лв.

Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар (т.е. в началото плащам минимум и доплащам при благоприятен изход) по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 300 лв.

Размерът на възнагражденията е без включен в тях данък върху добавената стойност (ДДС).

Актуализира: Юрия Марковска

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за адвокатурата (ЗАдв):чл. 36 - относно начина за определяне на адвокатско възнаграждение;

чл. 38 - относно безплатното водене на дела и изплащането им от страната, осъдена да заплати разноските по делото.

§ Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

чл. 1 - относно начина за определяне на адвокатско възнаграждение;чл. 5 - относно безплатното водене на дела от адвокат;чл. 6 - относно размера на адвокатско възнаграждение;чл. 7 - относно минимален праг на възнагражденията по граждански и административни дела за една инстанция;чл. 12 - относно минимален праг на възнагражденията по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

чл.13 - относно размера на адвокатско възнаграждение с оглед наказанието, предвидено за съответното престъпление;чл.14 - относно допълнителното възнаграждение, когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден;чл. 17 - относно договаряне на резултативен хонорар;

чл. 18 - относно възнаграждението за защита по дела от административнонаказателен характер;§ 2а - относно данък добавена стойност върху адвокатско възнаграждение.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

6.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си