Акт 16 - разрешение за ползване на строеж

Занимавам се със строителство на жилищни сгради, чиито апартаменти след това продавам чрез партньорска фирма за недвижими имоти. Аз съм строителен предприемач. Когато клиент дойде на оглед винаги пита: “Има ли сградата Акт 16?”, Защо Акт 16 е толкова важен?

Какво се крие зад заветното “получих Акт 16”?

Строителството е дълъг и продължителен процес като се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до “заветния” Акт 16 - заветен, защото удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, тоест да се ползва за живеене. В закона са уредени три отделни документа със собствено предназначение при завършване на строителството - протокол обр. № 16, разрешение за ползване на строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. За строежите първа до трета категория се изисква съставянето на протокол обр. № 16 и въз основа на него на разрешение за ползване на строежа; За четвърта и пета категория строежи се изисква издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.За шеста категория строежи (напр. временни строежи, селскостопански построики) подобен документ не се изисква.Препоръчително е да се свържа със специалист на тема строителство и недвижими имоти. Важно е да не пропусна някоя добра възможност или пък да пренебрегна процедура, от която да последват тежки глоби. Мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страница.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Повечето къщи и жилищни сгради попадат в четвърта (жилищни и смесени сгради със средно застрояване) и пета категория строежи (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради). След като се преминат всички “мъки” - строежът е довършен и са приключили необходимите приемни изпитвания, възложителят подава заявление за въвеждане на обекта в експлоатация в общината. Удостоверението се издава от главния архитект на общината, който издава и разрешение за строеж. Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен. (Срокът обаче е инструктивен и от общината могат да предвидят по-дълъг срок.) Цената на административната услуга мога да проверя на сайта на общината и зависи от категорията на строежа. Документите, които са ми необходими са: документ за собственост или за право на строеж (нотариален акт); разрешение за строеж; задължителните актове и протоколи за строежите от четвърта и пета категория; окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.

Разрешение за ползване на строеж

Жилищните и смесените сгради с високо застрояване попадат в трета категория строежи. За тяхното ползване е необходимо да се сдобия с разрешение за ползване на строеж. Разрешение за ползване на строеж се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) след преминаване през предвидената от закона процедура.За да стартирам процедурата подавам искане до ДНСК. Документите, които трябва да представя са същите както и при издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация. Въз основа на искането началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице назначава държавна приемателна комисия в 7- дневен срок от постъпването на искането, като определя нейния състав съобразно конкретния строеж или отказва. В състава й задължително влизам аз (възложителя), лицето, упражняващо строителен надзор, представители на ДНСК и специализирани контролни органи. В заповедта за назначаване трябва да се посочи: председателят и останалия състав, месторабота и длъжност, дата, час и място на свикване и срок за приключването й, който е максимум 10 дни, може да се разреши удължаване с още 10 дни. Председателят на комисията може да привлича със своя заповед и други специалисти при необходимост.

Как работи Държавната приемателна комисия (ДПК)?

Важно да знам е, че членовете на комисията имат право на свободен достъп до всички части на строежа, а аз като възложител съм задължен да им осигуря нормални условия за работа и да поема всички техни разходи, свързани с работата им (командировъчни, транспортни и др.)ДПК въз основа на огледа на строежа и представените документи, вкл. окончателен доклад лицето, упражняващо строителен надзор, които съдържа оценка на законосъобразното изпълнение на строежа, съставя протокол (Образец № 16) с предложение за издаване/неиздаване на разрешително.Важно! Комисията прекъсва дейността си, ако не предоставя достъп до строежа за извършване на проверка и оглед. Ако подам отново искане, ще бъде назначена нова комисия.При извънредни обективни обстоятелства като лоши атмосферни условия например, комисията също може да прекъсне временно дейността си.ДПК съставя протокол с решение за отказ да приеме строежа:

Въз основа на протокола (т.нар. протокол образец 16) в срок до 5-работни дни, началникът на ДНСК или упълномощено от него лице издава или отказва да издаде разрешение за ползване с оглед констатираните от комисията нарушения. След като отстраня нередовностите мога да подам ново искане за назначаване на ДПК.В разрешението за ползване се вписват минималните гаранционни срокове, които се договарят между възложителя и изпълнителя на строежа и не могат да бъдат по-малки от 10 г. за всички новопостроени сгради.Съществува публичен регистър на разрешенията за ползване, издадени от ДНСК на сайта на дирекцията.[toggles][toggle title=Източници] Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 137 ЗУТ - относно категориите строежи;чл. 148 ЗУТ - относно издаването на разрешение за строеж;чл. 177, ал. 2 ЗУТ - относно издаването на разрешение за ползване на строеж от първа до трета категория;чл. 177, ал. 3 ЗУТ - относно издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си