Как и кога мога да се обръщам към Европейския съд по правата на човека?

Чувал съм често за съда в Страсбург и напоследък широко се използва израза “Ще те съдя в Страсбург!”, но какво представлява този съд? За обида или за неизплатено трудово възнаграждение от работодател мога ли да се обръщам към съда в Страсбург или трябва да става въпрос за по-сериозни нарушения?

Eвропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се намира в Страсбург, в своята дейност той се ръководи от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕК) и я прилага на територията на 47-те държави-членки на Съвета на Европа. Целта на съда е да следи за спазването и защитата на основните човешки права като правото на свобода, правото на живот, на справедлив съдебен процес по граждански и наказателни дела, на зачитане на личния и семейния живот, правото на ефективна защита, на зачитане на собствеността, правото на глас и зачитане на свободата на словото, на мисълта, съвестта и религията и други.

Конвенцията налага различни забрани и гарантира за тяхното спазване, включително забрана за смъртно наказание.

С допълнителен протокол към Конвенцията се премахва и смъртното наказание.

Конвенцията налага забрана:

Кога и как мога да подам жалба до Европейския съд по правата на човека?

Аз мога да се обърна до ЕСПЧ, когато сметна че моите основни права и гаранции, предоставени от Конвенцията, са нарушени или съм пряко и лично жертва на нарушение. Не мога да правя общи оплаквания относно закон или друг нормативен акт, който смятам, че е несправедлив, нито мога да се оплаквам от името на други лица, освен когато те не са ме изрично посочили за техен представител.

Като жалбоподател, аз трябва да съм физическо или юридическо лице. Не е задължително обаче да съм гражданин на държава-члена на Съвета на Европа, а е достатъчно нарушението, срещу което подавам жалба, да е извършено на територията на държава, задължила се да спазва Конвенцията и нейните Протоколи. Това означава, че хипотетично един китаец, претърпял нарушение на свое право на територията на България, може да се обърне към ЕСПЧ или пък аз при мой престой в Испания съм претърпял нарушаване на свое право също мога да се обърна към ЕСПЧ.

Важно! Мога да подам жалба, ако нарушението е било извършено от орган на държавата, например от съда или от публичната администрация. ЕСПЧ не може да разглежда жалби срещу частни физически или юридически лица.

NB! Мога да се обръщам до ЕСПЧ, едва след като съм изчерпал всички правни средства за защита в съответната държава т.е съм сезирал местните съдилища по въпроса и съм стигнал до последната съдебна инстанция, която се е произнесла с решение. Мога да подам жалба до ЕСПЧ в срок до 6 месеца от датата на решението на последната съдебна инстанция в страната. След изтичането на този срок съдът не може да я приеме за разглеждане.

Мога да напиша жалбата на всеки един от официалните езици на държавите-членки, ратифицирали Конвенцията, включително и на български. В писмото до съда трябва ясно да посоча предмета на жалбата. Мога да получа формуляр от Секретариата на съда, който след това трябва да върна до съда, попълнен със съответните данни.

Жалбата трябва да има следните реквизити:

Прегледът на жалбата е абсолютно безплатен. Жалбата задължително трябва да носи моя подпис като пострадал от нарушение или на моя представител (адвокат). Съдът не допуска анонимни жалби, но при желание самоличността ми да не бъде разкрита трябва да информирам съда незабавно и да посоча основателни причини за това. В този случай посочвам името си, но моля то да не бъде разкрито. Съдът уведомява писмено за всяко свое решение. Макар че прегледът на жалбата е безплатен, оттам нататък аз поемам своите собствени разходи като адвокатски хонорари и разходи за експертизи и кореспонденция. В Правилника на Съда е предвидена възможност след постановяване на решение за допускане на жалбата за разглеждане, да ми бъде отпусната помощ за правна защита. Това става служебно или по мое искане, когато средствата ми са недостатъчни за покриване на разноските по делото. Преценката е на председателя на отделението, което разглежда допустимата жалба. Първата задача на съда е да определи дали жалбата е допустима, т.е това е прегледът на жалбата и той се състои в това съдът да прецени, че делото отговаря на определени условия, посочени в Конвенцията.

Ако съдът установи нарушение на Конвенцията, той може да ми присъди обезщетение, което се състои от финансова компенсация за претърпените от мен загуби при нарушаването на моите права. Съдът може също така да изиска от държавата да възстанови разходите направени от мен по делото. Ако съдът установи, че няма нарушение, аз като жалбоподател няма да платя никакви допълнителни разходи (включително разходи, направени от държавата срещу която подавам жалба).

Важно!Жалба може да се прати по пощата или факс на адрес:Европейски съд по правата на човекаСъвет на Европа67075 Strasbourg CedexФранцияФакс: +33 (0)3 88 41 27 30

*От рубриката ни “Предложи Право

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Европейска конвенция за правата на човека, изменена и допълнена от Протоколи 11 и 14, придружена от Протоколи 1, 4, 6, 7, 12 и 13

чл. 2-14, ЕК - относно правата, които гарантира Конвенцията

чл. 1 Протокол 13 и чл. 1 Протоколо 6 - относно отмяна на смъртното наказание

чл. 34, ЕК - относно лицата, които могат да предявяват жалба до ЕСПЧ

чл. 35, ЕК - относно допустимостта на жалбата

чл. 41, ЕК - относно справедливото обезщетение

§ Правилник на Европейския съд по правата на човека в Страсбург

чл. 33, Правилник - относно анонимността на жалбоподателя

чл. 34, Правилник - относно езика на жалбатачл. 47, Правилник - относно реквизитите на жалбата и желанието за анонимност на жалбоподателя

чл. 91, Правилник - относно безплатна правна помощ

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си