Отпуск по майчинство

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Имам право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко мое дете.45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждането на детето ми. Ако то се роди преди изтичането на тези 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до тях го ползвам след раждането.

Целта на този отпуск е:

  1. Моето възстановяване.
  2. Полагането на непосредствената грижа за детето ми. При мое съгласие, този отпуск може да се ползва от съпруга ми след изтичането на 6 месеца от раждането. Но тогава аз трябва да се върна на работното си място. Остатъкът от отпуска може да се ползва и от един от моите родители, в случай че бащата е неизвестен. А ако мъжът ми е починал, отпускът може да се ползва и от неговите родители. В случай, че сме решили да си осиновим дете при условията на пълно осиновяване, и двамата като осиновители имаме същите права.

Независимо обаче, ако съм в брак или живея заедно със съпруга си, той има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето ни. Повече за отпуска по бащинство мога да прочета тук.

Отпускът ми по майчинство е платен отпуск. Имам право на парично обезщетение за бременноста си в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а ако съм самоосигуряващо се лице - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако имам натрупан 12- месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя ми, а от Националния осигурителен институт. За целта, всички мои задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Oбщият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната и по-голям от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Минималното обезщетение (държавно) е в размер на минималната месечна работа заплата.

От 01.06.2017 г. ми се дава една нова възможност. Мога да се върна на работа след изтичане на 135 дни от началото на майчинството ми, което както вече знаем трае 410 дни. В такъв случай имам право на обезщетение, което е в размер на 50% от обезщетението за майчинство. Имам право на това обезщетение, когато прекъсна ползването на отпуска си или ако съм самоосигоряващо се лице, започна да работя и да се осигурявам отново. Освен това детето ми не трябва да е дадено за осиновяване или да е настанено в детска ясла или градина, на пълна държавна издръжка.

За по-нататъшното отглеждане на детето ми до навършването му на 2-годишна възраст имам право на отпуск.

След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето е при мен, имам право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, когато те работят по трудово правоотношение, но с моето съгласие.

За периода имам право на месечно обезщетение, чийто размер се определя всяка година.

Ако съм осиновител или дете до 2-годишна възраст е настанено при мен, черпя същите права.

Отпуск за кърмене и хранене на малко дете.

Ако сама кърмя и храня детето си до 8 месеца, имам право на 1 час платен отпуск, 2 пъти дневно или с мое съгласие 2 часа наведнъж. След като детето навърши 8 месеца, мога да ползвам 1 час веднъж дневно по преценка на здравните органи. Този отпуск ми се полага и ако съм осиновител. Ако обаче работя при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно.

Неплатен отпуск за отглеждане на детето ми до 8-годишна възраст

Може да се ползва както от мен, така и от съпруга ми, след използването на отпуска за отглеждане на детето до 2-годишна възраст. Отпускът е до 6 месеца, като може да се ползва наведнъж или отделно. Мога да ползвам този отпуск и ако съм настойник или осиновител. Имаме право и да ползваме до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.

Платен отпуск за две и повече живи деца

Само ако е уговорено в колективен трудов договор, в зависимост от това дали имам две или повече деца до 18 години, имам право на два, съответно - четири работни дни платен отпуск.

Колективният трудов договор е договор между работодателя ми и синдикалните организации. Сключва се обикновено и с участието на работниците, като целта му е осигуряването на по-добри условия на труд. Той е задължителен за сключилите го и в него може да се уреждат въпроси, които ги няма в закона. Повече за него мога да науча тук.

В случая, може да е договорен допълнителен платен отпуск за две или повече живи деца, размера и условията за ползването му.

Отпускът ми се прекратява по мое искане с писмено заявление до предприятието, в което работя или когато:

1. са ми отнети или ограничени по установения ред родителските права;

2. детето ми бъде дадено за осиновяване;

3. детето ми бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - ясла или друго детско заведение;

4. детето ми бъде постоянно настанено в семейство на роднини или близки или за отглеждане в приемно семейство;

5. детето почине.

За мен възниква задължението да уведомя работодателя си, когато някое от тези обстоятелства настъпи.

*Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]

Кодекс на труда

чл. 50 - 60 КТ - относно колективния трудов договор;чл. 163 КТ - относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване;чл. 163, ал. 8 КТ - относно правото на отпуск на бащата при раждане на дете;чл. 164 КТ - относно отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;чл. 164б КТ - относно отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;чл. 166 КТ - относно отпуска за кърмене и хранене на малко дете;чл. 167а КТ - относно неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;чл. 168 КТ - относно платения отпуск за две и повече живи деца.Кодекс за социално осигуряванечл. 49 КСО - относно обезщетението при бременност и раждане;Чл. 50а КСО - относно обезщетението при неизползване на отпуска от майкатачл. 53 КСО - относно обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските.“Трудово право”, проф. В. Мръчков;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

2.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си