Възрастта и нейното значение в правото

С какво се променя животът ми с натрупването на годините? Какви права и задължения възникват за мен с духването на свещичките на всеки мой следващ рожден ден? Предстои ми една разходка из “съзряването” на човек и етапността в придобиването и изгубването на редица права и задължения. Защото човешкият живот е, освен всичко друго, е стриктно регулиран от правото.

Възраст

Права и задължения

Възрастта и нейното значение в правото_заченат

заченат

Мога да бъда наследник, при условието че се родя жив и жизнеспособен. Това означава, че в случай на смърт на моя баща, ако майка ми е бременна с мен, имам право да получа наследство след моето раждане, като действията по приемането ще се извършат от майка ми. За повече информация “Правата ми като наследник”.

Възрастта и нейното значение в правото_роден

роден

Мога да бъда носител на редица права и задължения:

години

Възрастта и нейното значение_10

години

Възрастта и нейното значение в правото_12

години

Възрастта и нейното значение в правото_13

години

Възрастта и нейното значение в правото_14

години

Възрастта и нейното значение в правото_16

години

Възрастта и нейното значение в правото_17

години

Възрастта и нейното значение в правото_18

години

Възрастта и нейното значение в правото_20

години

Възрастта и нейното значение в правото_21

години

Възрастта и нейното значение в правото_24

години

 

Възрастта и нейното значение в правото_25

години

Възрастта и нейното значение в правото_26

години

Възрастта и нейното значение в правото_40

години

Възрастта и нейното значение в правото_52

години и десет месеца

Възрастта и нейното значение в правото_54

години

(*) Текстът отпадна при актуализация на Правото (*)

Възрастта и нейното значение в правото_60

години и 10 месеца

Възрастта и нейното значение в правото_63

години и 10 месеца

Възрастта и нейното значение в правото_70

години

Актуализира: Зюмра Исмаил

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България

чл. 25 КРБ - относно това кои лица са български граждани

чл. 28 КРБ - относно правото на живот;

чл. 65 КРБ - относно това какви изисквания трябва да покриват лицата с пасивно избирателно право за народни представители в Република България;

чл. 93 КРБ - относно това кои лица имат пасивно избирателно право за президент на Републиката

§ Изборен кодекс

чл. 3 ИК - относно активното избирателно право;

чл. 4 ИК - относно пасивното избирателно право за органи на местно самоуправление;

чл. 5 ИК - относно пасивното избирателно право за президент и народни представители на Република България и депутати в Европейския парламент;

§ Закон за наследството

чл. 2, ал. 1 и 2 ЗН - относно правото на наследяване;

§ Закон за лицата и семейството

чл. 2, ЗЛС - относно общата дееспособност по българското право;

чл. 3, ЗЛС - относно малолетните лица;

чл. 4, ЗЛС - относно непълнолетните лица;

§ Закон за гражданската регистрация (ЗГР):

чл. 8 ЗГР - относно основните данни за гражданската регистрация;

чл. 9 ЗГР - относно собственото име на българските граждани;

чл. 10 ЗГР - относно условията и реда за придобиване на българско гражданство;

чл. 11 ЗГР - относно единният граждански номер (ЕГН);

чл. 14 ЗГР - относно фамилното име на българските граждани;

чл. 15 ЗГР - относно бащиното име на българските граждани;

чл. 18 ЗГР - относно това кой определя името на детето;

§ Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 33 ЗЗО - относно задължителноосигурените в НОИ лица;

чл. 34 ЗЗО - относно времето, когато възниква задължението за осигуряване по ЗЗО;

чл. 35 ЗЗО - относно правата на задължителноосигурените лица;

чл. 40 ЗЗО - относно определянето на здравноосигурителната вноска;

§ Закон за закрила на детето (ЗЗкрДет):

чл. 8 ЗЗакрДет - относно необходимостта от придружител на детето извън дома;

чл. 10 ЗЗакрДет- относно правото на закрила за децата;

чл. 11 ЗЗакрДет - относно правото на защита срещу насилие;

чл. 12 ЗЗакрДет - относно правото на свобода на мнение на децата;

чл. 13 ЗЗакрДет - относно правото на информиране и консултиране на децата;

чл. 15 ЗЗакр Дет - относно правото на детето да участва в процеси и процедури, които влияят върху живота и развитето му;

Закон за закрила от домашно насилие (ЗЗДН):

чл. 8 ЗЗДН - относно легитимираните лица за подаване на жалба за домашно насилие;

Закон за здравето (ЗЗдр):

чл. 54 ЗЗдр - относно забраната за продажба на алкохол ан малолетни лица;

чл. 87, ал. 3 - относно правото на информирано съгласие за извършване на медицински дейности;

Закон за кооперациите (ЗК):

чл. 7 ЗК - относно членстовто в кооперация;

Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО):

чл. 8 ЗПУО - относно възрастта, до която е задължително училищното обучение.

§ Наказателен кодекс (НК):

чл. 31 НК - относно общите парвила за носене на наказателна отговорност;

чл. 32 НК - относно наказателната неотговорност на малолетните лица;

чл. 33 НК - относно наказателната неотговорност на невменяемите лица;

чл. 42 а НК - относно пробацията;

чл. 63 НК - относно замяната на наказание “пробация” с наказание “обществено порицание” на непълнолетните престъпници;

§ Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

чл. 151 ЗДвП - относно това кои лица имат право да придобият Свидетелство за управление на МПС според категорията МПС;

§ Закон за наследството (ЗН):

чл. 13 ЗН - относно възможността едно лице да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си;

чл. 13 ЗН - относно възможността едно лице да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си;

§ Закон за хазарта (ЗХ):

чл. 2 ЗХ - относно лицата, които имат право да се занимават с хазартни игри;

§ Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

чл. 58 ЗДФЛ - относно задължението за подаване на данъчна декларация;

§ Закон за боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства (ЗБВВПС):

чл. 48 ЗБВВПС - относно правото на легално закупуване на фойерверки в различни категории.

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 301 КТ - относно минималната възраст за приемане на работа;

чл. 303 КТ - относно правилата, по които се наемат на работа лица от 16 до 18 години;

§ Кодекс на социалното осигуряване (КСО):

чл. 68 КСО - относно правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

чл. 69 КСО - относно правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст на военнослужещи;

чл. 82 КСО - относно правото на получаване на наследствена пенсия;

чл. 89 а КСО - относно правото на получаване на социална пенсия за старост;

§ Семеен кодекс

чл. 72 СК - относно правото едно дете да бъде осиновено;

чл. 122 СК - относно носителите на родителски права и задължения;

чл. 130 СК - относно правото и задължението и парвилата, по които родителите могат да стопанисват имуществото на своите деца;

чл. 143 СК - относно издръжката, която родителите дължат на децата си;

чл. 144, СК - относно издръжката от родителите;

§ Търговски закон (ТЗ):

чл. 56 ТЗ - относно изискванията за едноличен търговец;

чл. 65 ТЗ - относно изискванията към участниците в търговско дружество;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си