Трудовата ми книжка

Трудовата ми книжка удостоверява редица факти, свързани с полагането на моя труд, трудовия ми стаж, работната заплата, прекратяването на трудовия ми договор и други. Ако работя по трудов договор – то аз трябва да имам трудова книжка. При постъпване на работа съм длъжен да представя на новия си работодател своята трудова книжка.

Издаване на трудова книжка за първи път:

Ако постъпвам за първи път на работа, работодателят ми е длъжен в срок от 5 дни да ме снабди с трудова книжка. Стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на моя първи работодател. При последващо изгубване на трудовата книжка, стойността й се покрива от мен (ако аз съм я изгубил), или от работодателя (ако причината за изгубването е у него).

Издаване на трудова книжка за пореден път:

Органът, който издава нова трудова книжка е "Инспекция по труда". Това става въз основа на писмено заввление-декларация, в която трябва да посоча, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които съм работил.

1. Инспекцията по труда в района на моя настоящ адрес е компетентна да издаде нова трудова книжка, в случай че аз съм виновният за загубването или унищожаването и. Данните за трудовия стаж се вписват въз основа на представените от мен удостоверения по образец с достоверни данни. (вж. Приложение № 2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж)

2. Инспекцията по труда в района на седалището на моя работодател е компетентна да издаде нова трудова книжка, в случай че моят работодател е виновен за загубването/унищожаването й. Работодателят има най-много едномесечен срок, в който трябва да представи удостоверение за трудовия ми стаж при него, както и данните от предишните ми работодатели. (вж. Приложение №2 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж)

Трудовата ми книжка се съхранява от мен и аз съм длъжен да я представям на работодателя си при нейното поискване или за вписването на информация в нея.

Съдържание на трудовата ми книжка:

1. информация за моите лични данни:

2. информация за настоящата ми работа:

Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения. В случай че информацията е неправилно или неточно вписвана, поправките се извършват от този работодател, който е направил първоначалното вписване, и се заверяват с неговия подпис и печат.

При прекратяване на трудовия ми договор в трудовата книжка се вписват датата и основанието (признатата от закона причина) за прекратяване, включително изплатени обезщетения. Мое задължение е да представя трудовата си книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да ми я върне незабавно срещу подпис. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва.

NB! Трудовата ми книжка може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от мен лице, ако за това има писмено съгласие между мен и моят работодател.

Неполучените трудови книжки, се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години.

Когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение.

При отказ на работодателя или при приключена ликвидация на предприятието, съответната дирекция "Инспекция по труда” извършва вписването в трудовата книжка, но само след като представя влязлото в сила съдебно решение.

Актуализира: Зюмра Исмаил[toggles][toggle title="Източници"]

§Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

чл. 1, НТКТС - относно задължението ми да представя трудова книжка при постъпване на работа;чл. 2, НТКТС - относно вписванията на данни в трудовата ми книжка;чл. 5, НТКТС - относно поправка на основанието за уволнение в трудовата ми книжка;чл. 6, НТКТС - относно задължението за предаване на трудовата книжка при уволнение;чл. 7, НТКТС- относно възможностите при изгубване на трудовата книжка;

чл. 8, НТКТС - относно съхранението на неполучени трудови книжки;

§ Кодекс на трудачл. 348, КТ - относно задължението на работодателя ми да ми издаде трудова книжка;;чл. 349, КТ - относно вписваната в трудовата ми книжка информация;

чл. 350, КТ - относно особеностите при загубване/унищожаване на трудовата книжка.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

21.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си