Отсичане на дърво в моя горска територия

Понякога смятаме, че когато притежаваме нещо, може да правим с него, каквото решим. В някои случаи обаче не е точно така. И от незнание бихме могли да изпаднем в неприятна ситуация. Такъв би бил и случаят, ако реша да отрежа дърво, което се намира в горска територия, дори тя да е моя. Тук ще се запозная по-задълбочено по този въпрос, за да знам, че няма да извърша противозаконни действия.

Защо не мога да отрежа дърво в моята гора? Нали аз съм собственик?

Територията, в която искам да отсека дърво, може и да е моя, но въпреки това е необходимо да имам позволително за сеч. Възможно е това да ме забави, защото ще са нужни различни документи за въпросното позволително, но не мога да не се съглася, че тази дейност трябва да бъде регулирана. В крайна сметка, ако всеки, който притежава горска територия, реши да реже дърветата си безразборно, какво би се случило с природата? Целта на тази регулация е именно опазването, поддържането и подобряването на състоянието на горите.

Какви са условията и редът за издаване на позволително?

Вече знам, че за да мога да отсека дърво, ще е нужно да имам писмено позволително. Мога да го получа въз основа на следните документи:

  1. утвърден горскостопански план или програма, или одобрено план-извлечение;

В горскостопанските планове и програми се определят допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии за срок 10 години. Те се изготвят от търговци, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация.

  1. одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч (дървото, което искам да отсека, трябва да бъде маркирано с контролна горска марка (КГМ))

Маркирането на тези дървета, които са предвидени за сеч, се извършва от служителите по горите. Маркирането се извършва с черен, жълт или син цвят.

  1. одобрен технологичен план за добив на дървесина;

За мое удобство и повече яснота мога да видя какво представлява образец за опис-карнет и образец за технологичен план за дървесина.

  1. документ за собственост и валидна скица на имота.

Важно! Ако имотът не е само мой, трябва да подсигуря нотариално заверено съгласие от другите съсобственици. Позволителното за сеч ще мога да получа чрез интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите.

А какво се случва с дървесината?

Дори гората да е моя, ще мога да ползвам дървесината от нея само след като съм регистрирал собствеността си в горското стопанство. Подавам писмено заявление за ползване на дървесина до директора на държавното лесничейство в 2 екземпляра по образец. Повече информация за това кога и как мога да ползвам дървесината, както и за нарушенията, които волно или неволно мога да извърша, мога да намеря тук.

А ако не си извадя позволително за сеч и използване на дървесина?

Ако отсека дърво, без да имам позволително, ще наруша закона. В случай че компетентни органи ме хванат, мога да бъда санкциониран. Глобата за нарушението варира от 50 лв. до 3000 лв. в зависимост от сериозността на нарушението ми. При повторно нарушение в рамките на една година, глобата ми ще бъде в троен размер.Важно! Такива действия могат да бъдат и престъпления. Ако размерът на вредите е голям, мога да нося наказателна отговорност. Макар да ми струва, че да отсека дърво не е кой знае какво, трябва знам, че за такова престъпление е предвиден затвор до 6 години, както и глоба от 1000 до 20 000 лева. Вече знам, че не е шега и ще се замисля, ако ми хрумне да отсичам дърво без позволително. А повече за наказанията, които ме грозят за нарушения в горските територии, мога да прочетатук.[toggles][toggle title=Източници]Закон за горите (ЗГ):чл. 266 - относно административни нарушения и наказания;чл. 272 - относно административни нарушения и наказания.Наредба 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите:чл. 52 - относно условия и ред за издаване на разрешително за сеч;чл. 54 - относно условия и ред за издаване на разрешително за сеч;чл. 56 - относно условия и ред за издаване на разрешително за сеч.Наредба 30 от 02.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите:чл. 132 - относно ползване на дървесина от частните гори;чл. 133 - относно ползване на дървесина от частните гори.Правилник за прилагане на закона за горите (ППЗГ):чл. 87 - относно ползване на дървесина (маркиране)чл. 137 - относно контрол (маркиране)Наказателен кодекс (НК):чл. 235 - относно престъпления в отделни стопански отрасли[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Катрин Мартинова

9.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си