Наказаха ме дисциплинарно със „забележка”. Не е честно! Искам да обжалвам!

Всеки път, когато виновно не изпълнявам трудовите ми задължения, може да последва дисциплинарно наказание: забележка; предупреждение за уволнение или уволнение. Забележката се прилага като най-лекото наказание от горе изброените. Тя ми се налага от работодателя, когато наруша трудовата дисциплина регламентирана в закона, в Правилника за вътрешния трудов ред на работното ми място или договора, който съм подписал.

1. Критерии, които работодателят взема предвид при избор на дисциплинарното наказание, са:

2. В кои законово определени случаи мога да бъда наказан със забележка?

Важно! За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да ми се наложи само едно дисциплинарно наказание.

3. Задължения на работодателя ми преди да ми наложи дисциплинарно наказание:

4. Заличаване на дисциплинарното наказание:

5. Срокът за обжалване на дисциплинарно наказание „забележка” е едномесечен. Срокът започва да тече от деня, в който ми е връчена заповедта за налагане на дисциплинарното наказание.

Искова молба за оспорване на дисциплинарно наказание мога да подам в Районния съд по местонахождение (седалище) на работодателя ми.

Съдебното производство по трудови дела е безплатно за мен като работник или служител, което означава, че не дължа държавни такси по него. Това обаче не означава, че не дължа възнаграждение на моя адвокат.

Важно: Мога да се възползвам и от безплатна правна помощ, ако отговарям на условията за това.

В случай че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Радостина Бръмбарова

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 187 от КТ - относно виновните нарушения на трудовата дисциплина;

чл. 189 от КТ - относно критериите за определяне на дисциплинарно наказание;

чл. 192 от КТ - относно органите, налагащи дисциплинарното наказание;

чл. 193 от КТ - относно задълженията на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание;

чл. 194 от КТ - относно сроковете за налагане на дисциплинарно наказание;

чл. 195 от КТ - относно заповедта за дисциплинарно наказание;

чл. 358 от КТ - относно давностните срокове;

чл. 359 от КТ - относно безплатното производство по трудови дела.

§ Гражданско процесуален кодекс (ГПК):

чл. 78, ал. 1 от ГПК - относо присъждане разноските по делото.

§ Инспекция по труда.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си