Уволнение при съкращаване на щата. Процедура и обезщетения

От няколко години имам малък цех за произвеждане на дрехи. Сам управлявам дейността и се грижа за всичко, свързано с нея. Напоследък обаче започнах да получавам все по – малко поръчки, клиентелата ми се сви доста и печалбата спадна трайно заради икономическата обстановка в страната. Колкото и да искам да избегна тази крайност, за да продължа да работя и да си покривам разходите, както и да отговарям на очакванията на клиентите за качество на дрехите, ми се налага да прекратя трудовите договори на някои от шивачите и шивачките в цеха. Как обаче да стане това? Имам ли някакви специални задължения? С какви срокове трябва да се съобразя и трябва ли да уведомявам други институции? А обезщетения?

Подбор - какво е това?

В случая съм изправен пред намаляване на обема на работа. Това е изрично предвидено като основание за прекратяване на трудово правоотношение с предизвестие, т.е мога спокойно да освободя от длъжност работниците, като се позова на него. Първото, което трябва да направя обаче, не е да им връча предизвестието, което обикновено се счита за достатъчно. Като работодател имам законоустановеното задължение да извърша подбор. Чрез подбора мога да си избера да останат на работа онези работници, които са ми най-полезни. Така се гарантира най – вече моят интерес - остават само тези , с труда на които ще се постигне по-висока ефективност на дейността и по-добри резултати от нея. Няма обаче някаква конкретна процедура, която трябва да следвам, за да си подбера хората. Важно! Макар законът да говори за право на подбор, в моя случай съм длъжен да го направя , тъй като не възнамерявам да уволнявам всички работници, а уволнявам само някои, като всички те изпълняват еднородни длъжности. Ако наруша задължението си, ме грози опасност уволненият работник да оспори уволнението като незаконно. За да извърша подбора, трябва да се ръководя от обективни и прозрачни критерии каквито са по-високата професионална квалификация и нивото на изпълнение на работа от работниците. Трябва да преценя не само образованието им, но и деловите и професионалните качества и уменията за изпълнение на длъжността. (Например ако 2-ма работници са завършили курс за шивачи, но на единият му е по-трудно ушиването на бродерия, то другият ще я превъзхожда и с тъкмо с него трябва да запазя правоотношението)

Длъжен ли съм да дам предизвестие?

След като съм извършил подбора, мога да премина към оформянето на предизвестие. То трябва да е писмено. В него ясно и точно трябва да изразя това, че прекратявам трудовия договор. Трябва да съдържа:

Трябва да връча предизвестието на работника. В него е посочен и срокът, след който се прекратява договорът. Този срок аз трябва да съм уговорил, още когато съм сключвам договора. Той може да варира от 1 до 3 месеца, като през това време работникът ще продължава да работи при мен. След като срокът на предизвестието изтече, трябва да съставя и да връча на работника/служителя заповед за прекратяване на трудовия му договор. В нея посочвам основанието за прекратяване, а именно съкращаване на щата, констатирам, че съм връчил предизвестие на работника/служителя, както и че срокът на предизвестието е изтекъл.

А обезщетения?

Може да ми се наложи да изплатя различни обезщетения:

  1. за неизползван платен годишен отпуск обезщетението е в размер на среднодневното брутно възнаграждение за последния календарен месец, през който работникът е работил поне 10 дни;
  2. за неспазен срок на предизвестието – в случай че сметна за най-правилно, че няма смисъл да се възползвам от работата му през срока на предизвестието, мога да прекратя договора веднага. Дължа като обезщетение брутното възнаграждение за неспазения срок. (например ако предизвестие е било със срок 3 месеца, а заплатата - 1000лв. на месец, а аз реша да го освободя още след първия, трябва да платя 2000лв.)
  3. за освобождаване на основание намаляване обема на работа. Длъжен съм да платя брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Ако в този срок постъпи на работа с по-ниско трудово възнаграждение, трябва да изплатя разликата между двете заплати за същия срок.

Какви други документи трябва да оформя?

Като работодател съм длъжен да се погрижа да впиша своевременно всички необходими обстоятелства, касаещи трудовото правоотношение в трудовата книжка. Трябва да впиша:

Важно! Ако наруша това си задължение или задържа трудовата книжка, отново трябва да понеса отговорност и дължа още обезщетения.

Трябва ли да уведомявам други институции?

Да! Трябва да изпратя уведомление по образец, до териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). Мога да избирам между няколко начина на изпращане:

  1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
  2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
  3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

Разполагам само със 7 дни да направя това! Така че, за да спася предприятието си от фалит, е добре да побързам и да обърна внимание на всички детайли. [toggles][toggle title=Източници]

§ Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда:

чл. 1 ал.1 - относно уведомление за прекратяване на трудов договор;чл. 1 ал.3 – относно начини за изпращане на уведомлението;чл. 3 ал.1 т.2 - относно срок за изпращане на уведомлението.Кодекс на труда (КТ):чл.66 ал.1 – относно необходимото договорно съдържание;чл. 177 ал.1- относно изчисляване на обезщетението по чл. 224;чл.220 ал.1 – относно обезщетение за неспазен срок на предизвестие;чл. 224 ал.1 – относно обезщетение за неизползван платен годишен отпуск;чл. 226 – относно имуществена отговорност на работодателя при нарушаване на трудовите права на работника;чл. 326 ал.1 – относно формата на предизвестието;чл. 326 ал.2 – относно срока на предизвестието;чл. 328 ал.1 – относно връчването на предизвестието;чл. 328 ал.1 т.3 - относно основанието за прекратяване на трудовия договор;чл. 329 ал.1 – относно правото на подбор;чл. 335 ал.1 – относно срока за прекратяване на договора;чл. 349 ал.1 т. 5-10 – относно данните, които трябва да бъдат вписани в трудовата книжка;чл. 349 ал.2 – относно задължението на работодателя да вписва обстоятелства в трудовата книжка.Решение №299 от 3.06.2010 по гр. д. № 2431/2009 г на Районен съд – Кюстендил - относно възможността за признаване на уволнението за незаконно при неправилно провеждане на подбора.Решение №810 от 1992 по гр.д 1016/1992 Върховен съд - относно критериите при осъществяване на подбор.Тълкувателно решение 3 от 2011 Върховен касационен съд - относно подбора.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Теодора

Доненчева

28.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си