Oтопление, вентилация и климатизация (ОВК ) - правната страна

Аз съм инвеститор. Предстои ми да построя жилищна сграда. Имам инвестиционен проект, както и разрешение за строеж. Но бих искал да науча повече за системите за отопление, вентилация и климатизация, които са задължителни, за да мога да изпълня проекта си.

Кога се проектират системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)?

Задължително е да поставя система за отопление в:

Трябва да проектираме вентилация във всички помещения, в които пребивават хора. Когато няма възможност за директно проветряване на помещението, проектирам механична вентилация, а в останалите случаи - естествена или комбинирана ( естествена и механична). Тоест, ако помещението има прозорци, ще използвам естествена или комбинирана система за вентилация. Ако няма такива, трябва да поставя механична система за вентилация. Нужно е да проектирам вентилация на склад само ако в него се съхраняват токсични вещества или когато вследствие от дейността, която се извършва в склада, се отделят някакви пожароопасни, взривоопасни или вредни вещества. Необходимо е, ако например имам склад, в който съхранявам вещества, нужни за работа в лаборатория. Важно! Не бива да допускам преминаване на замърсен въздух от едно помещение в друго дори и с по-ниска концентрация на вредни вещества. Системата за климатизация не е задължителна. Тя се проектира, когато това се изисква от задачата на проекта и се използва, за да се достигнат параметри на въздуха в сградата през лятото. Може да бъде проектирана за комфорт на хората в сградата или да се изисква от проекта за сгради, които служат за болнични заведения, музеи и други.

Защо са необходими системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)?

Проектираната система за отопление осигурява нужната температура на въздуха в сградите през зимата. Система за вентилация е нужна, за да:

  1. осигуря необходимото количество въздух на обитателите на сградите;
  2. осигуря необходимото количество въздух за разреждане на опасни вещества в помещения (напр. ако съхранявам такива в склад);
  3. бъдат уловени опасните вещества и миризми на мястото, където се отделят - напр. в химическа лаборатория;
  4. се отведат топлината и влагата от помещенията и др.

Система за климатизация пък служи, за да осигуря топлинен комфорт в жилищни сгради, сгради за обществено обслужване или производствени сгради. Важно! Когато сградата ми има зони с различно предназначение, напр. офиси и складове, трябва да предвидя отделни системи за отопление, вентилация и климатизация за всяка от тях.

Кой изготвя проекта за ОВК?

Проектът за системи за отопление, вентилация и климатизация възлагам въз основа на писмен договор. Мога да го възложа само на правоспособен инженер, който има образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на техническите науки с направление “Енергетика” по специалност, която е свързана енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, както и техника за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника.

Какво задължително включва проектът за ОВК?

В проекта за отопление, вентилация и климатизация, включвам 3 части:

  1. чертежи - планове, схеми на помещенията, инсталациите и др.;
  2. обяснителна записка - общи изисквания, данни за изпълнение на проекта и др.;
  3. изчисления - летен-зимен или дневен-нощен режим на работа, рационално използване на инсталациите и др.

[toggles][toggle title=Източници]Наредба № 15/28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия:чл. 206 - относно това кога се поставя система за отопление;чл. 282, ал. 1 - относно това кога се поставя вентилация в помещения;чл. 282, ал. 3 - относно механичната вентилация;чл. 282, ал. 2 - относно естествената и комбинираната вентилация;чл. 283 - относно вентилацията в складове с токсични вещества;чл. 284 - относно задължението да не се допуска да преминава замърсен въздух от едно помещение в друго;чл. 189 - относно необходимостта от система за отопление;чл. 190 - относно необходимостта от система за вентилация;чл. 191, ал. 1 - относно необходимостта от система за климатизация;чл. 192 - относно зони с различно предназначение;чл. 187 - относно възлагане на проект за системи за ОВК.Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:чл. 81 - относно частта за чертежите;чл. 82 - относно обяснителната записка;чл. 83 - относно изчисленията.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

12.8.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си