Условия и необходими документи за кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище

Стана така, че нямам къде да живея. Не разполагам и с достатъчно средства, за да наема апартамент. Мога ли да живея в общинско жилище? (Общинските жилища са предназначени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Установяването на жилищни нужди става по предвиден в закона ред.)

На какви условия трябва да отговарям, за да ми дадат общинско жилище?

За да кандидатствам за настаняване в общинско жилище, е необходимо аз и членовете на моето семейство да отговаряме едновременно на следните условия:

 1. Аз или поне един член от моето семейство да е българин и да има адресна регистрация и постоянен адрес на територията на общината, в която искам да бъда настанен в общинско жилище. (Всяка община в своя наредба определя различни условия. За София и Пловдив изискванията са да имам постоянен адрес там повече от 10 години без прекъсване, за Варна и Бургас - трябва да имам постоянен адрес там повече от 5 години без прекъсване, а за всяко друго населено място трябва да проверя в съответната наредба или да попитам в общината.).
 2. Не притежавам никакви имоти на територията на общината, в която искам да получа общинско жилище или в близките до нея населени места. (Това означава, че не съм собственик нито на жилище, нито на вила, нито на незастроени поземлени имоти или идеални части от такива имоти. Нямам фабрики, работилници, магазини, складове или идеални части от тях. Нямам учредено право на ползване или на строеж върху някой от посочените имоти.).
 3. Не съм прехвърлял, посочените по-горе видове имоти, на други лица през последните десет години. Изключение от това правило е случаят, в който съм прехвърлял имот в условията на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на общината, в която искам да живея в общинско жилище.
 4. Не притежавам имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството (Регламентирани в Закона критерии, според които се определя вида и размера на жилището, което трябва да обитаваме аз и моето семейство, за да живеем нормално. Например, ако аз и съпругата ми имаме три деца, не съответства на нуждите ни едностаен маломерен апартамент. Валидно е и обратното, ако аз и съпругата ми нямаме деца или имаме едно дете, не съответства на нуждите ни четиристаен апартамент.).
 5. 1/4 от общия годишен доход на мен и членовете на моето семейство не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 6. В последните две години не съм живял в общинско жилище и не съм отстраняван от пребиваване в него поради неспазване на договора за наем.

Важно! На тези условия трябва да отговарям не само аз, но и членовете на моето семейство.

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им.

Отговарям на условията. Какво да направя, за да бъда настанен в общинско жилище?

Отивам в общината по настоящия ми адрес и подавам следните документи:

1. Документи, който съдържат данни за мен и членовете на моето семейство. Тези документи съм си извадил предварително и ги нося със себе си в общината:

2. Заявление по образец*, което попълвам на място в общината.

3. Декларация по образец*. В декларацията попълвам данни относно:

NB! Ако имам автомобил или селскостопански съоръжения като трактор, комбайн или друго е необходимо да приложим документи, който удостоверяват застрахователната им стойност. Такъв документ може да ми издаде фирмата, в която съм застраховал колата си или селскостопанското съоръжение.

Важно! Декларацията се подписва от всички пълнолетни членове на семейството пред служител на районната администрация или пред нотариус.

Направих всичко необходимо, за да получа общинско жилище, но все още не съм настанен. Каква е причината?

След като подам документите до кмета на общината, те се разглеждат от постоянно действаща комисия за картотекиране на заявителите. Подадените заявления се разглеждат от комисията в двумесечен срок от постъпването им и тя взема решение за включване или отказ за включване в картотеката.

Семействата, които отговарят на условията се подреждат по групи в зависимост от степента на жилищната им нужда. Поредността при настаняване в общинско жилище зависи според поставянето в съответна група:

 1. семейства, които следва да освободят заеманите от тях жилища, собствеността върху които е възстановена на първоначалните собственици, от които е била отчуждена в периода 1945 -1989 г.;
 2. семейства, който ползват не по-малко от 1 година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;
 3. временно настанените от общината в резервни жилища, дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове;
 4. живеещи въз основа на свободно договаряне т.е. живеещи под наем в не общинско жилище;
 5. лица, които живеят в помещение, което не отговаря на жилищните им нужди, тъй като е твърде тясно.

Например, ако аз съм лице от група 3), т.е. живея в дома за временно настаняване, е необходимо да изчакам докато лицата от групи 1) и 2) бъдат настанени преди мен.

Колко струва да живея под наем в общинско жилище?

Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м. полезна площ. Цената трябва да бъде съобразена с мястото, където се намира жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда. Мога да получа по-конкретна информация относно размера на наема в администрацията на общината, в която кандидатствам. На територията на Столична община, следва да попитам за цената в съответната районна администрация, тъй като фактическата наемна цена се определя от кметовете на райони.

Образци:

*Приложените в Правото (статията) образци са кандидатстване на територията на Столична община.

Заявление и декларация за кандидатстване за общинско жилище на територията на Столична община

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за общинската собственост (ЗОС):

чл. 42, ал. 1 ЗОС - относно понятието общинско жилище;

§ Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община (НРУУРОЖТСО):

чл. 5, ал. 1 НРУУРОЖТСО - относно условията за кандидатстване за общинско жилище;

чл. 5, ал. 3 НРУУРОЖТСО - относно документите, които трябва да се приложат при кандидатстване за общинско жилище;

чл. 5, ал. 4 НРУУРОЖТСО - относно прилагаге на удостоверение на автомобил или селскостопанско съоръжение;

чл. 6, ал. 1 НРУУРОЖТСО - относно заявлението, което трябва да се подаде в общината;

чл. 6, ал. 2 НРУУРОЖТСО - относно декларацията, която трябва да се подаде в общината;

чл. 6, ал. 5, НРУУРОЖТСО - относно подписването на декларацията от всички пълнолетни челенове на семейството;

чл. 8, ал. 1 НРУУРОЖТСО - относно критериите за класиране на семействата за общинско жилище;

чл. 10, ал.1 НРУУРОЖТСО - относно разглеждане на заявленията за кандидатстване от комисия, назначена от кмета на общината;

чл. 10, ал.2 НРУУРОЖТСО - относно разглеждане на заявленията за кандидатстване от комисията в двумесечен срок;

чл. 17 НРУУРОЖТСО - относно понятието нужди на семейството;

чл. 57 НРУУРОЖТСО - относно наемната цена;

§ Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Варна

чл. 4 ал.1. т.6 - относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

§ Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им, приета от Общински съвет - Пловдив

чл. 7, ал. 1, т. 9 - относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

§ Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас

чл. 4, ал. 1, т. 10 - относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

§ Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, приета от Общински съвет - Русе

чл. 3, ал. 1, т.7 - относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

§ Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет - Червен бряг

чл. 15, ал. 1, т. 5 - относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

§ Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница

чл. 5, ал. 2, т.1 - относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

§ Столичен общински съвет;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Моника

Дилова

23.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си