Преобразуване на търговско дружество - права на съдружници и акционери

Вече съм наясно какво представлява преобразуването на търговски дружества. Интересуват ме обаче някои по-специфични неща. Например в случай че съм съдружник или акционер в преобразуващо се дружество – какви са правата ми? А може ли преобразуването да бъде оспорено? Отговор на всичко това мога да получа тук.

Членство в новоучреденото/приемащото дружество

След като преобразуването бъде вписано в Търговския регистър, аз като съдружник или акционер придобивам членство в новоучреденото или в приемащото дружество. Не трябва да правя нищо, за да придобия членство. След като преобразуването е завършено, това се случва автоматично. Т.е. от една страна се прекратява членството ми в преобразуващото се дружество, като едновременно с това придобивам членство в приемащото или новоучреденото дружество.

Съотношение на замяна - какво трябва да знам?

Придобитите от мен дялове или акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции в преобразуващото се дружество. Кога съотношението на замяна не е еквивалентно, ще науча по-долу в текста.

Мога ли да оспоря преобразуването?

Мога да оспоря преобразуването. Това става като предявя иск срещу всички участващи в преобразуването дружества (с изключение на новоучредените). Мога да оспоря преобразуването, ако липсва договор, проект за договор, план за преобразуване или те са недействителни. Мога да предявя такъв иск само до датата на преобразуването – това е крайният срок. Ако искът ми бъде уважен, Агенция по вписванията отказва да впише преобразуването.

Иск за обявяване недействителността на новоучреденото дружество

В качеството си на съдружник или акционер в новоучреденото дружество мога да предявя иск за обявяване на недействителността на това новоучреденото дружество. Искът предявявам срещу самото новоучредено дружество. Мога да предявя този иск, ако са налице изброените в закона основания. Едно от тях е например, когато общото събрание, на което е взето решението за преобразуване, не е свикано по установения в закона или предвидения в дружествения договор или устава на дружеството ред. Отново има срок, в който мога да предявя този иск – 1 година от вписване на преобразуването.Важно! Ако съм съдружник или акционер и съм участвал в производство по оспорване на преобразуването и искът е бил отхвърлен, не мога да предявя иск за обявяване на недействителността на новоучреденото дружество.

Иск за парично уравняване

Като съдружник или акционер мога да предявя иск за парично уравняване. Това мога да направя, в случай че съотношението на замяна между притежаваните от мен дялове/акции в преобразуващото се дружество и тези, които получавам след преобразуването, не е еквивалентно. И тук има срок – 3месеца от датата на преобразуването.Мога да предявя иска, ако съм бивш или настоящ съдружник или акционер в преобразуващото се дружество, както и ако съм член на приемащото дружество. Иска предявявам срещу приемащото или срещу новоучреденото дружество (при вливане и сливане) или срещу дружеството, в което участвам след преобразуването (при разделяне и отделяне).Както стана ясно по-горе, този иск мога да предявя при нарушено съотношение на замяна. Нарушено означава, че това съотношение на замяна може да е както завишено, така и занижено.Например съотношението на замяна може да е завишено в полза за преобразуващото се дружество – т.е. активите на това дружество да са надценени, а пасивите му – подценени. Какво става в резултат? Получава се така, че приемащото дружество предоставя дялове или акции на съдружници или акционери на преобразуващото се дружество, но стойността им не е еквивалентна на стойността на имуществото, което преминава от преобразуващото се върху приемащото дружество. Ако това се случи, съдружниците или акционерите на преобразуващото се дружество придобиват повече права в сравнение с тези, които са имали преди преобразуването. Тъй като това не е никак честно спрямо членовете на приемащото дружество, те могат да предявят този иск за парично уравняване.

А мога ли да напусна новоучреденото/приемащото дружество?

Имам право да напусна новоучреденото или приемащото дружество. За да стане това, трябва в рамките на 3 месеца от датата на преобразуването да изпратя нотариално заверено уведомление до самото дружество. Важно! Мога да напусна само ако съм гласувал против решението за преобразуване. Право на напускане имам само ако съм съдружник в ООД, акционер в АД или ограничено отговорен съдружник в КДА. Това значи, че ако съм съдружник в преобразуващо се персонално търговско дружество (събирателно/командитно дружество) или пък неограничено отговорен съдружник в КДА, нямам право да напусна.След като напусна имам право да получа равностойността на притежаваните преди преобразуването дружествен дял или акции.

Какви са правилата за предаване на акциите?

Когато приемащото или новоучреденото дружество е АД или КДА, законът урежда специални правила за предаване на акциите с цел да бъдат защитени правата ми на акционер.Наличните акции се предават на депозитар. Депозитарят може да е както физическо, така и юридическо лице. Той е упълномощен от управителния орган на преобразуващото се дружество. След като е взето решение за преобразуване, управителният съвет или съветът на директорите на приемащото или новоучредено АД/КДА трябва да предаде на депозитаря акциите, които съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружество трябва да получат. Депозитарят следва да предаде акциите на бившите членове на преобразуващите се дружества (бивши, защото след преобразуването те вече са настоящи членове на приемащото или новоучреденото АД/КДА). Срокът, в който следва да стане това предаване, е 2 месецаи тече от вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Преобразуващото се дружество е АД/КДА с акции на приносител, а приемащото/новоучреденото е такова, при което няма акции

Какво става, ако преобразуващото се дружество е АД/КДА с акции на приносител (т.е. такива акции, при които не е известен притежателят им), а приемащото или новоучреденото дружество е такова, при което няма акции (СД, КД, ООД – при тях има дялове) или пък е АД/КДА, но с поименни акции? Ако това се случи и аз притежавам такива акции на приносител, а придобивам поименни налични акции, мога да поискам писмено да бъда посочен поименно в книгата на акционерите, като представя притежаваните от мен акции на приносител. Мога да поискам и вписване в книгата, водена от Централния депозитар, ако акциите, които придобивам са безналични. Във втория вариант - когато приемащото или новоучреденото дружество е такова с дялове (СД, КД, ООД), тогава следва да се направи вписване в Търговския регистър. Аз като титуляр на акции на приносител, ще бъда посочен чрез обозначение на класа и номерата на акциите, които притежавам.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл. 261 б, ал. 1 - правилото, че придобитите дялове или акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции;чл. 263 к - отделното управление като вид защита за кредиторите;чл. 263 л - солидарната отговорност като вид защита за кредиторите;чл. 263 о - относно опспорването на преобразуването;чл. 263 п във връзка с чл. 70 - относно иска за обявяване на недействителността на новоучреденото дружество;чл. 263 р - относно иска за парично уравняване;чл. 263 с във връзка с чл. 253, ал. 2 - относно правото новоучреденото или приемащото дружество да бъде напуснато;чл. 262 ч и чл. 262 ш ТЗ - относно правилата за акциите при преобразуването.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

16.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си