Как става продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД?

Имам фирма и потенциален инвеститор, който иска да стане мой съдружник и да получи дружествен дял от фирмата ми срещу инвестицията си. Какво обаче представлява продажбата на дружествен дял?

Какво е дружественият дял?

Дружественият дял е частта от капитала, с която участвам във фирма (ООД или ЕООД). Така ако участвам в ООД с капитал 100 лева заедно с още двама съдружници, ще трябва да разделим капитала на части – например 10 дяла по 10 лева всеки от тях. При учредяване на фирмата всеки от нас ще участва с определен дружествен дял например:Аз - 5 дяла по 10 лева, или общо 50 лева;Мария - 2 дяла по 10 лева, или общо 20 лева;Иван - 3 дяла по 10 лева, или общо 30 лева.Както ООД, така и ЕООД са дружества с ограничена отговорност, но в ООД участват двама или повече съдружници, а ЕООД е еднолично – то има един-единствен собственик на капитала. Въпреки това, когато учредявам сам ЕООД, също мога да разделя капитала на дялове. По този начин ще мога по-лесно да продам дружествен дял, ако в бъдеще реша, че искам да имам съдружник и да преобразувам своето ЕООД в ООД.

Продажба (прехвърляне) на дялове от ООД

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Мога да прехвърля дела си на друг съдружник свободно, а на трети лица - при спазване на някои допълнителни изисквания. Ето и различните хипотези на продажба на дял от ООД:1) Напускане на съдружник

2) Преразпределение на дяловете

3) Продажба на фирма

Важно! Процедурата има особености в подготовката на документите, отразяване на взетите решения в протоколи, декларации, промени в устава и други. Ако имам грешка в документите, ще загубя платената такса в Търговски регистър. Не е скъпо да се обърна към специалисти и да си спестя пари и време - нужно е само да следвам стъпките на тази страница.

Продажба на дялове от ЕООД

Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял?

За взетите решения се създава писмен документ – протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД. В този документ трябва да фигурират следните решения:1) Съгласие съдружникът-продавач да продаде определен брой дялове на съответния купувач. 2) Да бъда приет като нов съдружник във фирмата (само тогава, когато съдружникът е новоприет).3) Да бъде освободен старият съдружник, който ми е продал дяловете си (старият съдружник се освобождава само тогава, когато е продал всички свои дялове).4) Да се отразят направените промени в дружествения договор на ООД/ учредителния акт на ЕООД.Протоколът се подписва от съдружниците, а когато с него се приема нов съдружник, се извършва и нотариална заверка на подписите и съдържанието, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Как се вписва продажбата на дялове от ООД/ЕООД в Търговския регистър?

Покупко-продажбата на дружествени дялове се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Това става със заявление по образец А4. Управителят може да упълномощи адвокат, който да заяви вписването. Към заявлението се прилагат следните документи:

За самото вписване на промените в Търговския регистър са необходими още:

Какви такси дължа при продажба на дялове?

Таксата за вписване на продажбата на дялове в Търговския регистър е 30 лева, ако подам документите си на хартиен носител, съответно 15 лева - за подаване по електронен път, за което ми е необходим електронен подпис. Каква ще бъде нотариалната такса за заверяване на договора за продажба на дялове зависи от това на каква цена се продават дяловете, но минимумът е 30 лева. Нотариалната такса за заверката на протокол от ОС на ООД/ЕООД ще се изчисли в зависимост от броя на подписите и страниците на документа. Таксата за първия подпис е 5 лева, а за всеки следващ - 2 лева. Таксата за първата страница е 10 лева, а за всяка следваща - 2 лева.Ако искам да се обърна към специалисти, които да направят всичко вместо мен - това е мястото.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл. 115 - относно съдържанието на дружествения договор;чл. 117 - относно капитала и дяловете в ООД;чл. 122 - относно приемането на нов съдружник;чл. 127 - относно дружествения дял;чл. 129 - относно прехвърлянето на дружествен дял;чл. 137 - относно решенията на ОС на ООД и протокола от ОС.Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ):чл. 13, ал. 4 - относно декларацията за истинността на заявените за вписване в ТР обстоятелства.Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхранява и достъп до Търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:чл. 19 - относно заявление А4.Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията:чл. 16 - относно такси за търговския регистър.Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейностт. 4 - относно такси за нотариална заверка на съдържанието;т. 5 - относно такси за нотариална заверка на подписа;т. 9 - относно такси за нотариална заверка на договора за продажба на дялове.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Александра

Василева

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си