Приемни семейства. Що е то и как да кандидатствам?

Приемно семейство. Що е то?

Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане в семейна среда. Правата и задълженията на приемните родители се определят с договор. Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално. Професионалното притежава допълнителна квалификация за отглеждане на деца и сключвa договор с доставчик на социална услуга "приемна грижа". Професионалните приемни семейства предлагат повече услуги и получават заплата за грижата, която предоставят. Доброволните приемни родители получават месечна издръжка и еднократни помощи, които могат да бъдат и в натура.

Като приемен родител не ставам същински родител на детето. За негови родители се считат тези, които са посочени в акта му за раждане.

Как мога да стана приемен родител/семейство?

Важно! Преди да предприема първи стъпки е важно първо да се консултирам със специалист в семейно право. Така ще имам цялата картинка пред себе си – всички възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Трябва да се обърна към доставчик на социалната услуга „приемна грижа”. Това може да бъде:

Документи, които трябва да подам:

Заявление до посочените по-горе институции по настоящия им адрес. Към заявлението се прилагат:

Важно! В заявлението трябва да посоча двама поръчители, които да дадат индивидуални препоръки за мен като приемен родител. Впоследствие, при оценяване на годността ми да съм приемен родител, те ще трябва да дадат писмени препоръки и ще бъдат интервюирани.

При необходимост доставчикът на социална услуга "приемна грижа" може да изисква и други документи, както и информация от съответните държавни органи във връзка с документите за кандидатстване.

В кои случаи не мога да кандидатствам за приемно семейство?

*От рубриката ни “Предложи Право”.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за закрила на детето

чл. 31 ЗЗДет - относно дефиницията на приемното семейство

чл. 32 ЗЗДет - относно лицата, които не могат да бъдат приемни родители

чл.34а ЗЗДет - относно приемната грижа като услуга

чл.34а, ал.4 ЗЗдет и чл.43б, ал.1 ЗЗДет – относно лицензирания доставчик на тази услуга

§ Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

чл. 4 НУРКПУПСНДТ - относно доставчиците на социална услуга “приемна грижа”

чл. 8 НУРКПУПСНДТ - относно необходимите за кандидатстване документи

чл. 9 и 10 НУРКПУПСНДТ - относно оценяването на кандидат заприемен родител

§ Закон за здравето:

чл. 146 ЗЗдр - относно болестите, от които не трябва да страдам, за да стана приемен родител

§ Семеен кодекс:

чл. 131 и 132 СК - относно отнемането на родителските права

§ Закон за гражданската регистрация:

чл. 45, ЗГР - относно съдържанието на акта за раждане

§ Постановление № 5 ОТ 16.11.1970 Г., ПЛЕНУМ НА ВС:

т.4, Постановление - относно дефиницията за подходяща грижа

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велизар

Величков

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си