НАТО – какво трябва да знам?

Знам, че България е член на НАТО от 2004 година, когато след тържествена церемония през март месец официално бе издигнато българското знаме в Брюксел, където е седалището на организацията. Знам и че НАТО е организация с дълга история, целяща да опази мира и сигурността в държавите членки. Предвид външнополитическата обастановка – заплахи от тероризъм и нестабилност във външните отношения – е добре да се запозная как точно членството в НАТО може да ни осигури едно по-добро ниво на защитеност на националните интереси.

Какво всъщност значи НАТО?

НАТО не е българска абривиетура, а е заимствана от английското North Atlantic Treaty Organization (NATO), което почти буквално преведено значи Организация на Северноатлантическия договор/пакт. Тази организация води началото си от далечната 1949, когато дванадесетте основателки подписват договора. До началото на 90-те години НАТО и страните, обединени от друг подобен договор – Варшавския, са в явен идеологически конфликт, което поделя света на два противопоставящи се блока във всяко отношение. Нажежената обстановка предпоставя нуждата от добра подготовка на военните сили, въоръженията и механизмите, които трябва да функционират за защита на страните членки. С тази идея е създадена и Организацията на Северноатлантическия договор.

Каква е целта на НАТО?

Основната цел, с която е създадена НАТО е разрешаване на международни конфликти, в които са въвлечени страни по договора, чрез сътрудничество между тях. За тази цел на първо време е предвидено използване на мирни средства, като се избягва всяка употреба на заплаха или сила, която е несъвместима с целите на Организацията на обединените нации – да, въпреки че е военен съюз, договорът насърчава преди всички мирно разрешаване на международните спорове.Въпреки това договорът предвижда възможност за въоръжена намеса от страна на НАТО. Това е възможно, ако е налице въоръжено нападение срещу страна по договора. В този случай се приема, че това е нападение срещу цялата Северноатлантическа зона и до намесата на Съвета за сигурност на ООН, държавите членки на НАТО се съгласяват да предприемат необходимите мерки, включително и военни, за защита на световния мир и сигурност. За пръв път чл. 5 от Северноатлантическия договор, предвиждащ подобна намеса, е активиран през 2001 година след атаките срещу Търговския център в Ню Йорк и Пентагона.

Как функционира НАТО и кои са ръководните ѝ органи?

НАТО е изградена образно на две структурни нива – гражданско и военно, съответстващи на двата начина на разрешаване на спорове – мирен и военен. Всяка членка на НАТО има постоянно представителство в Главната квартира на НАТО (Брюксел). Един от най-важните органи на НАТО е Северноатлантическият съвет – именно той взима най-важните решения. Състои се от представители на всички държави членки и взима решенията си консенсус. Заседава на различни нива:

Съветът ръководи политическите и военни процеси, които засягат пряко сигурността на съюзниците. Неговите решения са от особена важност, тъй като засягат държавната сигурност и отбраната на членките. Предвижда се и възможност за Съвета да създава помощни органи като комитета по отбрана, които спомагат за изпълняването на задълженията от съюзниците.

Как нашата политика е обвързана с тази на НАТО, какви са нашите задължения към Организацията?

Откакто членуваме в НАТО, нашата държава също се задължава към Организацията по отношение осигуряването както на националната, така и на международната сигурност. Така например България има задължението да предприеме безвъзмездно за НАТО необходимите мерки за сигурност и защита на силите и на личния състав на НАТО, включително за всяко въздухоплавателно средство, морски или речен съд, който може да бъде на територията на страната, както и за цялата инфраструктура, необходима за Операцията по време на транзитното преминаване и престоя, каквито се осигуряват за българските въоръжени сили на територията на България. Освен това силите на НАТО са освободени от заплащане на каквито и да било митнически такси за преминаване и пренос на боеприпаси и други военни снаряжения. Силите преминават безпрепятствено и без ограничения, както за самите тях, така и за превозните им средства. Допълнително силите на НАТО могат да използват летища, железопътни и автомобилни пътища и пристанища, без да заплащат каквито и да е такси или мита.В нашето законодателство е предвидено, че отбраната се осъществява и при условията на колективната отбрана - България и съюзниците ѝ ще действат заедно при евентуална нужда. Планирането на отбраната ни се основава както на Национална отбранителна стратегия, така и на стратегическите концепции, възприети от НАТО. Предвижда се и задължение за министър-председателя ни да уведоми държавите членки на НАТО, в случай че за тях съществува заплаха от терористични действия или опасност от употреба на оръжие за масово унищожение.[toggles][toggle title=Източници]Северноатлантически договор:Преамбюл – относно цели на НАТОЧл. 1 – относно използване на мирни средства за разрешаване на международни конфликтиЧл. 5 – относно възможността за военна намеса при нападение срещу държава членкаЧл. 9 – относно създаването на Северноатлантическия съветЗакон за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ):чл. 4 – относно възможността за използване на колективна отбрана чл. 11, ал. 2, т. 2 – относно национална отбранителна стратегиячл. 11, ал. 2, т. 4 – относно стратегически концепции, възприети от НАТО и прилагането им при отбраната на странатачл. 28, ал. 6 – относно задължението на министър-председателя да уведоми страни членки на НАТО при възникнала терористична заплахаСпоразумение между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор относно транзитно преминаване на сили на НАТО и личен състав на НАТО:чл. 6, ал. 2 – относно задължението на България за предоставяне безвъзмездно мерки за сигурност на силите на НАТОчл. 9 – относно освобождаване от митнически такси и митачл. 11 – относно освобождаване от заплащане на мита за преминаванечл. 12, ал. 1, 2 – относно възможността на силите на НАТО да преминават безпрепядствено през територията на страната и да ползват безвъзмездно летища, ЖП и друг транспортОфициален уебсайт на НАТОhttp://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49763.htm - относно Северноатлантическия съветhttp://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49284.htm - относно Главната квартира на НАТО[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

31.5.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си