Потребителски кредит за недвижим имот - какво трябва да знам?

Обмислям да закупя апартамент или пък да ремонтирам къщата си. За целта ще ми е нужно сериозно финансово подпомагане. В годините на финансовата криза обаче наблюдавах как ползвателите на кредити стават прекомерно задлъжнели, защото не са били достатъчно информирани за условията на кредита. Разполагам ли със специални права като потребител?

Представяме книгата бестселър в категорията си: "Airbnb Наръчник: Как да печелим 1500 лв. на месец от наем?". Виж как може да използваш Airbnb, за да печелиш от наеми и да имаш сигурността от инвестиция в имот.

Потребителски кредити за недвижими имоти - какво се има предвид?

Към категорията на потребителите спадам тогава, когато договарям условията на договора в лично качество - като физическо лице - и действам вън от моята търговска, стопанска или професионална дейност.Под шапката на кредитите за недвижими имоти на потребителите попадат т.нар. жилищни и ипотечни кредити, които са:

  1. кредитите, обезпечени с ипотека;
  2. кредити за придобиване на вещно право върху недвижим имот (напр. право на собственост, право на строеж и др.);
  3. кредити за запазване на такова вещно право.

Как започва процедурата по предоставяне на кредит?

На първо място е най-важно да получа достъпна и всеобхватна информация относно условията на кредита, от който се интересувам. Съответните служители на банката, на финансовата институция или на кредитния посредник (които ще наричам по-долу просто “Банката”), с които договарям отпускането на кредит, са длъжни да ми дадат разяснения относно предлаганите договори и допълнителните условия по тях, след като съобразят потребностите ми и финансовото ми състояние.Извършва се т.нар. “оценка на кредитоспособността” например в Централния кредитен регистър и в други бази данни, въз основа на която Банката приема или отказва да предостави кредит. Ако Банката ме прецени като платежоспособно лице, тя ще ми отправи обвързващо предложение.Важно! Обвързващото предложение следва да ми се предостави за определен срок, който е най-малко 14 дни. Целта на срока е да помисля добре дали искам да сключа договора при така поставените условия. Предложението е обвързващо за Банката (а не за мен!), защото тя не може да измени условията на офертата. Ако не сключа договора до изтичането на този срок, Банката може да се “отметне” и да ми представи нов проект.Обвързващото предложение задължително трябва да е на хартиен или на друг траен носител (напр. на USB флаш или на CD), а би могло да ми се предостави и направо под формата на проект за договор. В никой случай не може да се дава устно.

Стандартизиран европейски формуляр - какво е това?

Стандартизираният европейски формуляр е документ, който се попълва по образец от Банкатаи ми се дава най-късно с обвързващото предложение. Неговата цел е ясно, точно и изчерпателно да обобщи ключовите условия на договора, като превенция срещу некорекни кредитори. В Стандартизирания европейски формуляр мога да открия следната информация:

След като получа цялата тази информация ще преценя дали условията на договора са изгодни за мен. За какво да внимавам при сключването му мога да прочета скоро на pravatami.bg.[toggles][toggle title=Източници]Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП):чл. 1, ал. 2 - относно понятието договор за кредит за недвижим имот;чл. 6 - относно правото на преддоговорна информация от кредитна или финансова институция;чл. 7 - относно правото на преддоговорна информация от кредитния посредник;чл. 8 - относно правото на разяснение;чл. 9 - относно обвързващото предложение;чл. 9, ал. 1, т. 1 - относно задължението за предоставяне на стандартизиран европейски формуляр;чл. 9, ал. 2 - относно отправянето на обвързващо предложение след оценка на кредитоспособността;чл. 13 и сл. - относно оценката на кредитоспособността;чл. 50 - относно изготвянето на оценка на недвижимия имот при учредяване на ипотека;пар. 1, т. 8 от ДР - относно понятието кредитен посредник;пар. 1, т. 20 от ДР - относно понятието потребител;Приложение № 1 - относно методиката за определяне на годишния процент на разходите;Приложение № 2 - образец на стандартизиран европейски формуляр.Закон за кредитните институции (ЗКИ):чл. 2 - относно понятието кредитна институция;чл. 3а - относно финансовите институции, които могат да предоставят кредити за недвижими имоти.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Ида

Големанова

3.12.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си