Какви документи да нося със себе си за сключването на трудов договор?

Харесах си обява за работа и искам да кандидатствам за нея. Чудесно! Имам CV, но това ли е всичко? Какви документи трябва да притежавам и да нося за самото сключване на трудовия договор с новия ми работодател?

Трудовият договор се сключва лично между мен и рабодателя и то в писмена форма.Когато кандидатствам за работа, аз всъщност правя предложение до работодателя да ме наеме на работа. То се осъщестява най-често чрез писмена молба, към която се прилагат определени законово установени документи, изброени в чл.1 от Наредба за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Без да е изрично опоменато в закон, работодателят ми няма право да изисква повече от долупосочените документи.

За сключване на трудов договор са необходими:

1. Документ за самоличност, който се връща веднага - за да удостоверя че аз съм лицето, за което се представям - все пак трудов договор мога да сключа само лично! Внимание! Работодателят няма право да снима моята лична карта или паспорт и да държи копие от тях, освен ако не получи моето изрично съгласие или не съществува специален нормативен режим, който го задължава да администрира тази информация".

2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работа, за която кандидатствам - дипломи, сертификати и др. - с които удостоверявам способността си да осъществявам съответната работа.

3. Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която кандидатствам, се изисква притежаването на такъв стаж - ако съм завършил висше образование по специалността "Право" - юридическа правоспособност придобивам след 6-месечен стаж като стажант-юристи и полагане на изпит и най-малко две години юридически стаж за адвокат.

4. Документ за медицински преглед при постъпване на работа за първи път или когато в продължение на 3 месеца не съм работил по трудов договор. Чрез този документ удостоверявам, че здравословното ми състояние позволява да заема съответната длъжност.

5. Свидетелство за съдимост, когато със закон се изисква удостоверяването на съдебно минало (често за редица държавни постове). За сключването на трудов договор, за който изрично не е предвидено, че трябва да се представи такова свиделство, работникът може да откаже да го представи, ако му бъде поискано.

6. Разрешение от инспекцията по труда, ако не съм навършил 16 години или съм на възраст от 16 до 18 години.

Работодателят ми може да изисква представянето на други документи извън посочените горе, ако това е предвидено или произтича от закон.

Същите документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор или конкурс.

Образец от Заявление за свидетелство за съдимост, както и процедурата по издаването му - на сайта на Софийски районен съд.

Актуализира: Велимира Бакалова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наредба за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;

§ Закон за съдебната власт;чл. 294, ЗСВ - относно начина за придобиване на правоспособност от завършилите специалност "Право";§ Кодекс на трудачл. 61, КТ - относно начина на сключване на трудовия договор;чл. 62, КТ - относно задължителната писмена форма на трудовия договор.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си