Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел. Мога да учредя (регистрирам) фондация по два начина:

Създаването на фондация е винаги безвъзмездно - този, който я създава, не получава материални облаги.

Кой може да учреди фондация?

Уредител/и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Законът не поставя изискване за броя на учредителите, т.е. няма пречка и едно лице да учреди фондация или пък даренията/завещанията на повече от едно лице да са насочени към създаване на една конкретна фондация. Учредяването на фондация със завещание се извършва само от физически лица. Във всички случаи учредителят има право да отмени учредителния акт до момента, в който фондацията не бъде вписана в Регистъра на ЮЛНЦ (юридическите лица с нестопанска цел) към Агенция по вписванията, където се извършва регистрацията, считано от 01.01.2018 г.. Стъпките, които трябва да предприема, за да създам фондация.1. Избирам имеНаименованието на фондацията трябва да бъде изписано на български език (възможно е да се изпише допълнително и на чужд език), да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Името трябва да бъде уникално - до момента да не е регистрирана фондация от същия вид с такова наименование в Регистъра на ЮЛНЦ Проверката за уникалност на наименованието се извършва безплатно на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Ако желая мога да подам заявление за запазване на името в Регистъра на ЮЛНЦ.

2. Изготвям учредителен акт, в който посочвам:

3. Регистрирам фондацията в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията

При учредяване на фондация се подават следните документи:

4. Регистрирам фондацията според Закона за мерките срещу изпиране на пари

В 4-месечен срок от съдебната регистрация на фондацията трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се изпращат на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за утвърждаване. Необходими са следните документи:

NB! Всичките копия трябва да са заверени "вярно с оригинала" и подписани и подпечатани.NB2! За да мине всичко както трябва е препоръчително да се свържа със специалист - препоръчваме Advokatami.bg.

Какво още трябва да знам?

След успешната регистрация на фондацията ми, трябва да заявя за вписване в Регистъра на ЮЛНЦ всяка една промяна в 1-месечен срок от възникването й.NB! Ако вече съм имам регистрирана фондация преди промяната от 01.01.2018 г., трябва да я пререгистрирам в срок до 31 декември 2020 г., като за целта подам заявление до Регистъра на ЮЛНЦ. Пререгистрацията е напълно безплатна и не се дължи държавна такса. Служебно се издава удостоверение за актуално състояние от съда, регистрирал ЮЛНЦ, което се изпраща към Агенция по вписванията. Запазвам наименованието си, както и кода си по Булстат, който вече се нарича идентификационен код. Ако желая, мога да заявя за вписване и нови обстоятелства относно фондацията, за тях обаче ще дължа държавна такса. Как да пререгистрирам фондацията си мога да науча тук.Виж как можеш да регистрираш Фондация, бързо и лесно. Без бюрокрация.[toggles][toggle title=Източници]Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 1, ал. 2 ЗЮЛНЦ - относно видовете ЮЛНЦчл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ - относно това в чия полза се учредяват ЮЛНЦчл. 2, ал. 2 ЗЮЛНЦ - относно неотменимостта на определянето на едно ЮЛНЦ в обществена ползачл. 5 ЗЮЛНЦ - относно лицата, които могат да учредители на ЮЛНЦчл. 6 ЗЮЛНЦ - относно моментът на възникване на ЮЛНЦчл. 7, ал. 1- ал. 3 ЗЮЛНЦ - относно наименованието на ЮЛНЦчл. 7, ал. 4 ЗЮЛНЦ - относно уникалност на името на ЮЛНЦчл. 17 ЗЮЛНЦ - относно регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията чл. 18, ал. 5, ЗЮЛНЦ - относно заявяване на промени в Регистъра на ЮЛНЦчл. 33 ЗЮЛНЦ - относно начините на учредяване на фондациячл. 33, ал. 4 ЗЮЛНЦ - относно имуществото на фондациятачл. 33, ал. 5 ЗЮЛНЦ - относно възможността за отмяна на учредителния акт на фондациятачл. 34, ал. 1 ЗЮЛНЦ - относно съдържание на учредителния акт на фондациятачл. 34, ал. 4 ЗЮЛНЦ - относно изменение / допълнение на учредителния акт от съдачл. 42 ЗЮЛНЦ - относно преобразуване на ЮЛНЦ от частна в обществена ползаПреходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска целпар. 25 - относно пререгистрацията на ЮЛНЦЗакон за мерките срещу изпиране на пари:чл. 101 ЗМСИП - относно приемането на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Милена

Горанова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си