Картел: Кога правилата на свободния пазар са нарушени?

Наскоро дочух, че се води разследване за установяване на картелни практики между няколко бензиностанции в България. Какво означава това? Кой доказва наличието на подобни действия? Какво всъщност представлява картелът и до какви последици води неговото наличие?

Какво е картел?

Картел е споразумение или съгласувани действия между минимум две конкурентни предприятия(фирми), които имат за цел да ограничат конкуренцията чрез:

По този начин участващите в картела предприятия най-често осъществяват изкуствено завишаване на цените, които заплащам аз като краен потребител. Например ако най-големите производители на кисело мляко в България се споразумеят да увеличат едновременно с 50 стотинки цената, на която продават, или пък разпределят продажбите си между определени квартали, то тогава има наличие на картел. Това е и едно от най-тежките нарушения на правилата на свободния пазар, поради което е забранено.

Кои точно действия са незаконни?

Забранени са всякакъв вид уговорки между предприятия, които водят до:

Важно! Тези действия не са забранени, ако подобряват производството, разпределението на стоки, предоставянето на услуги или развитието на техническия прогрес, като съответните предприятия предоставят на потребителите и справедлив дял от получените ползи.

Само частните компании ли могат да бъдат обвинени в картелни практики?

Картелната забрана не се отнася само за частните предприятия (фирми), но и за физическите лица като мен, както и за държавните органи, като всички ние нямаме право да извършваме или да съдействаме за извършване на картелни действия.

Кой и как установява наличието на картел?

Комисията за защита на конкуренцията е органът, който осъществява контрола по спазването на правилата в областта на конкуренцията, в това число и установяването на картелни практики. Тя определя дали е извършено нарушение, като има правото да налага и мерки за възстановяване на конкуренцията. Производството за установяване на нарушение се образува по:

При извършване на разследстването екипът на Комисията изисква всякакъв вид информация от предприятията, взима писмени и устни обяснения от персонала и управителите, както и осъществява проверки на място. Такива са например влизането в помещенията на компаниите и преглеждането на всички хартиени документи и компютърни данни, като всички физически и юридически лица са длъжни да оказват пълно съдействие на Комисията. Важно! Ако в хода на разследването се установи наличие на нарушение и риск от сериозни и непоправими вреди за конкуренцията, Комисията може да разпореди временно налагане на мерки за прекратяване на картелната практика. След приключване на проучването Комисията съставя доклад, съдържащ подробен анализ на случая. След това тя провежда заседание, на което решава дали е извършено нарушение, какво да е то и дали е нужно още по-задълбочено разследване на случая, както и дали да се наложи санкция.

Какви са последиците след доказване на картелни практики?

Ако Комисията установи наличие на картел, тя налага имуществена санкция в размер до 10 на 100 от общия оборот на предходната година на предприятията-нарушители. Ако пък аз като физическо лице съм съдействал за извършването на нарушението, дължа глоба в размер от 500 лв. до 50 000 лв. [toggles][toggle title=Източници]Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК):чл. 2 - относно субектите, които носят отговорност за участие в картел;чл. 3 - относно компетентния орган, който е констатира наличието на картел;чл. 8 - относно функциите на Комисията за защита на конкуренцията;чл.15 - относно забраната за наличие на картел;чл. 17, ал. 1 - относно изключенията от забраната за наличие на картелни практики;чл. 38, ал. 1 - относно субектите, които могат да стартират производство;чл. 45 и чл. 50 - относно правомощията на Комисията за защита на конкуренцията;чл. 46 - относно задължението юридическите и физическите лица да съдействат на Комисията за защита на конкуренцията;чл. 56, ал. 1 - относно временните мерки за преустановяване на картелни практики;чл. 57, ал. 1 - относно задължението на Комисията да състави краен доклад; чл. 60, ал. 1 - относно крайното решение на Комисията за защита на конкуренцията;чл. 100, ал. 1 - относно наказанието спрямо юридическите лица, осъществили картелни действия;чл. 102, ал. 1 - относно наказанието спрямо физическите лица, участвали в картелни практики;т. 5, Допълнителни разпоредби - относно какво представлява картелът.Решение № 274 на Комисията за защита на потребителитет.4 - относно последиците, които причинява картелът.Договор за функциониране на ЕС (ДФЕС):чл.101 - относно забраната за наличие на картел.Решение 318 на Комисията за защита на конкуренцията от 28.03.2017 г. - относно картела на горивата в България.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

16.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си