Пенсионни фондове и пенсионни дружества - често задавани въпроси

Искам да имам по-сигурни и обезпечени старини. Препоръчват ми определен фонд. Добре е да се запозная с въпроса за пенсионните фондове, преди да направя своя избор.

Какво е допълнително пенсионно осигуряване?

Допълнителното осигуряване представлява внасянето на определени суми месечно (осигурителни вноски) във фонд за допълнително осигуряване. Осигурявам се допълнително, за да може в бъдещ момент, когато се пенсионирам, освен основната, да получавам и допълнителна пенсия.Допълнителното пенсионно осигуряване е два вида - задължително и доброволно.

Какво е различното и общото между допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване?

Общото между двата вида пенсионно осигуряване е:

Разликите между двата вида осигуряване са следните:

Какво представляват пенсионното дружество и пенсионният фонд?

Пенсионното дружество е акционерно дружество, което се създава само за да учредява и да управлява пенсионни фондове. Комисията за финансов надзор му дава лиценз при учредяването, което означава, че за да възникне, трябва да отговаря на по-строги изисквания. Вписано е в Търговския регистър. Има свой собствен капитал. NB! Възможно е у нас да действат пенсионни дружества, регистрирани като търговци в други държави-членки на ЕС. Но за да действат у нас, те първо трябва да са взели български лиценз от Комисията за финансов надзор. Пенсионният фонд е юридическо лице, но по-особено. За да възникне, е необходимо да получи лиценз и да е вписано в Търговския регистър. Лицензът на фонда е отделен от лиценза на дружеството, което го управлява. Ако за един от фондовете в дружеството лицензът е прекратен, това не води до загуба на лиценза на цялото дружество. Фондовият капитал е различен от този на дружеството. Капиталът на фонда се състои от вноските на всички, които като мен се осигуряват във фонда, и приходите от инвестицията на средства (т.нар. капиталопокривна система). Приходите са освободени от облагане с данък и се разпределят по партидите. Като осигурено във фонда лице аз съм част от т.нар. персонален състав на фонда, както е при сдруженията. Но аз не съм член на фонда, защото не мога да управлявам средствата, нито мога да участвам в откриването или закриването му. Това се прави от пенсионното дружество. Ето защо пенсионният фонд не е нито сдружение, нито фондация, а по-особено юридическо лице. Още на тема осигуровки и пенсии мога да науча от курса на pravatami.bg Осигурителна система: осигуровки, пенсии, обезщетения.[toggles][toggle title="Източници"]Кодекс за социално осигуряване (КСО):Глава девета - относно учредяване, лицензиране и управление на дружество за допълнително пенсионно осигуряване;Глава десета - относно фондове за ДЗПО;чл.1, т.2, б. “а” - относно осигурителните рискове;чл.121 - 123и - относно задълженията на Комисията за финансов надзор;чл.124 - относно ред за осъществяване на ДЗПО;чл.125, ал.1 - относно принципите на ДЗПО;чл.129 - относно партидите при ДЗПО;чл.137, ал.3 и 4 - относно заявлението и служебното разпределение при ДЗПО;чл.140 - относно професоналния пенсионен фонд при ДЗПО;чл.157-159 - относно осигурителните вноски при ДЗПО;чл.160 - относно данъчните облекчения при приходите на ДЗПО;чл.169, ал.1, т.3 и ал.2, т.3 - относно лихвите пр ДЗПО;чл.171 - относно правото на прехвърляне при ДЗПО;чл.172 - относно право на изтегляне на набраните суми при ДЗПО;чл.173 - относно правото на безплатна информация при ДЗПО;чл.175 - относно инвестициите на капитала при ДЗПО;чл.191 и сл. - относно резервите при ДЗПО;чл.209, ал.1 - относно принципите на ДДПО;чл. 212 - относно правото на инвалидна пенсия при ДДПО;чл.213 и 213а - относно резервите при ДДПО;Глава двадесет и първа - относно фондове за ДДПО;чл.217 - относно данъчните облекчения при приходите при ДДПО;чл.230 - относно партидите при ДДПО;чл.232 - относно колективните осигурителни договори при ДДПО;чл.234, ал.5 - относно нетната стойност на капитала по партидата на всяко осигурено лице във фонда;чл.235 - относно осигурителния договор при ДДПО;чл.237 - относно съдържанието на осигурителния договор при ДДПО;чл.240 - относно прекратяването на осигурителния договор при ДДПО;чл.248 - относно правото на изтегляне и изплащане на събраните суми при ДДПО.Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН):чл.17 - относно конторола на Комисията.Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)*ДЗПО - допълнително задължително пенсионно осигуряване*ДДПО - допълнително доброволно пенсионно осигуряване[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

22.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си