Кога може да ми помогне Европейският омбудсман?

Имам съмнение, че институция на Европейския съюз е нарушила правата ми. Как мога да се защитя? Имам ли възможност да подам жалба до Европейския омбудсман? Каква е процедурата и как мога да я започна?

На първо място - кой е Европейският омбудсман?

Европейският омбудсман е лице, което ръководи институция на Европейския съюз, следяща за спазването на правата на гражданите от страна на органите на ЕС. Той провежда самостоятелно разследване по сигнали или по собствена инициатива, като изпълнява функциите си при пълна независимост. Това включва наличието на забрана за намеса в работата му както от страна на правителствата на държавите, така и от страна на всички други институции на Съюза. Европейският омбудсман се избира от Европейския парламент за срок от 5 години, като неговият мандат може да бъде подновяван, но и прекратяван - при извършване на сериозно нарушение или неизпълнение на задължение, както и ако не отговаря на условията, необходими за изпълняването на задълженията му.

Кой може да подаде жалба до Европейския омбудсман?

Едно от допълнителните права, които получавам като гражданин на държава от ЕС, е възможността да подавам жалби до Европейския омбудсман. Освен всички граждани на държавите членки - всички юридически лица (фирми, НПО) със седалище в ЕС, както и всички хора, пребиваващи в Съюза, могат да го сезират.

При какви обстоятелства мога да подам подобна жалба?

Имам право да сезирам Европейския омбудсман, ако считам, че съм жертва на лоши административни практики от страна на институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз, такива са например Европейската централна банка и Европейската комисия. Примери за подобни нарушения са дискриминацията, липсата или отказът за предоставяне на информация, ненужното забавяне и неправилните процедури от страна на органи на ЕС.Важно! Нямам право да се обръщам към Европейския омбудсман, ако съм недоволен от решение на Съда на Европейския съюз. Омбудсманът не може да поставя под въпрос съдебни решения или да участва като страна в дела на СЕС.

Какви тогава са функциите му?

Европейският омбудсман разглежда подадената от мен жалба и извършва разследване. За целта институциите на Съюза са длъжни да предоставят поисканата от него информация. Това включва например даване на обяснения от институцията и нейните служители, изпращане на документи за проверка, както и изготвяне на различни експертизи. След това между омбудсмана и институцията започва сътрудничество с цел да се намери решение, което едновременно да преустановява лошата администрация и да удовлетворява мен като жалбоподавател. Ако не се постигне такова решение, Омбудсманът изготвя доклад с препоръки, които се предават на съответната институция, както и на Европейския парламент, а аз бивам информиран за резултата от проведеното разследване. Важно! Ако Европейският омбудсман реши, че фактите биха могли да предизвикат наказателно дело или дисциплинарно производство, той незабавно уведомява компетентните органи. Европейският омбудсман също така има задължението да изготвя и представя годишен доклад относно резултатите от всички проведени през годината разследвания.

Как мога да подам жалба?

Мога да изпратя жалба до Европейския омбудсман по пощата или онлайн чрез сайта на институцията. В нея трябва ясно да опиша проблема, наличната информация и самоличността си, като мога и да поискам жалбата ми да остане поверителна. Тя трябва да бъде на един от официалните езици на ЕС, това включва и българския.Важно! Оплакването ми трябва да бъде подадено в срок от две години от датата, на която съм разбрал фактите, на които то се основава.Също така трябва да съм опитал да решите въпроса директно със съответната институция.Важно! Омбудсманът може да реши, че жалбата е недопустима или е извън неговата компетентност. Във втория случай той може да ме посъветва да адресирам жалбата си до друг орган (например до Европейския парламент). [toggles][toggle title=Източници]Договор за ЕС (ДЕС):чл. 14, пар. 3 - относно мандата на Европейския парламент.§ Договор за функционирането на ЕС (ДФЕС):чл. 20 - относно правото да се подава жалба пред Европейския омбудсман;чл. 228, пар. 1 - относно какво представлява Европейският омбудсман и какви са неговите функции;чл. 228, пар. 2 - относно мандата на Европейския омбудсман;чл. 228, пар. 3 - относно независимостта на Европейския омбудсман.Харта на основните права на Европейския съюз:чл. 43 - относно лицата, които имат право да сезират Европейския омбудсман.Решение на Европейския парламент относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана, 9 март 1994г.:чл. 1, ал. 3 - относно липсата на компетентност на Европейският омбудсман да поставя под въпрос съдебни решения;чл. 2, ал. 3 - относно съдържанието на жалбата;чл. 2, ал. 4 - относно срока, в който трябва да се подаде жалбата;чл. 2, ал. 5 - относно препращането на жалбата до други органи;чл. 3, ал. 2- относно задължението на институциите да предават исканата от Омбудсмана информация;чл. 3, ал. 7 - относно предаването на изготвения доклад до Европейския парламент и заинтересованата институция;чл. 4, ал. 2 - относно възможността за стартиране на наказателно дело.Решение на Европейския омбудсман за приемане на правила за прилагане 2016/C 321/01:чл. 2, ал. 1 - относно възможността за подаване на жалби до Европейския омбудсман;чл. 3, ал. 2 - относно недопустимостта на жалбата;чл. 4, ал. 2, ал. 3, ал. 6 и ал. 11 - относно информацията, която може да бъде поискана;чл. 5 - относно опита за намиране на предварително решение на проблема;чл. 6, ал. 3 - относно изготвянето на доклад с препоръки от страна на Европейския омбудсман;чл. 8, ал. 1 - относно възможността за самостоятелна инициатива на Европейския омбудсман;чл. 13 - относно езиците, на които може да бъде написана жалбата.Сайт на Европейския омбудсман[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пламена

Грозева

13.9.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си